2/2023

V úředním věstníku EU: Prováděcí nařízení Komise 2017/699

| autor: redakce0

V úředním věstníku EU: Prováděcí nařízení Komise 2017/699

Tímto nařízením se stanoví společná metodika pro výpočet hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh v členském státě a společná metodika pro výpočet celkové hmotnosti produkce odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v členském státě, které mají členské státy v příslušných případech použít pro výpočet úrovní sběru OEEZ.

Pro tento účel se rovněž stanoví, že musí být dostupný nástroj pro výpočet týkající se OEEZ, který bude přizpůsoben pro každý členský stát a který vytvoří a zpřístupní Komise jako nedílnou součást těchto metodik.

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„hmotností EEZ“ se rozumí hrubá (přepravní) hmotnost jakýchkoli EEZ spadajících do oblasti působnosti směrnice 2012/19/EU, včetně všech elektrických a elektronických příslušenství, avšak bez obalů, baterií nebo akumulátorů, pokynů, manuálů, neelektrických a neelektronických příslušenství a spotřebních materiálů;

b)

„produkcí OEEZ“ v členském státě se rozumí celková hmotnost OEEZ vzniklých na základě EEZ v rámci oblasti působnosti směrnice 2012/19/EU, jež byla uvedena na trh tohoto členského státu před jakoukoli činností, jako je sběr, příprava k opětovnému použití, zpracování, využití, včetně recyklace, nebo vývozu.

  1. Pokud členský stát vypočítává úroveň sběru na základě průměrné hmotnosti elektrických a elektronických zařízení (EEZ) uvedených na trh, vypočítá hmotnost EEZ uvedených na svůj trh v daném roce na základě informací poskytnutých výrobci EEZ nebo jejich zplnomocněnými zástupci, případně podle čl. 16 odst. 2 písm. c) směrnice 2012/19/EU a části B přílohy X uvedené směrnice.
  2. Pokud členský stát není schopen vypočítat hmotnost EEZ uvedených na jeho trh v souladu s odstavcem 1, musí namísto toho provést podložené odhady hmotnosti EEZ uvedených na jeho trh v dotyčném roce na základě údajů o domácí výrobě, dovozech a vývozech EEZ na jeho území. Za tímto účelem členský stát použije metodiku uvedenou v příloze I tohoto nařízení.

Pokud členský stát vypočítává úroveň sběru na základě množství produkce OEEZ na svém území, vypočte celkové množství produkce OEEZ na svém území v daném roce na základě metodiky stanovené v příloze II.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Celý text nařízení Komise naleznete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP