1/2024

V Bruselu jednala Rada pro energetiku

| autor: Tisková zpráva MPO0

V Bruselu jednala Rada pro energetiku

Českou republiku na jednání Rady EU zastupovala náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská. Po obsáhlé celodenní diskuzi Rada přijala obecný přístup ke všem projednávaným návrhům, tedy ke směrnici i nařízení o vnitřním trhu s elektřinou, nařízení o správě energetické unie a směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie.

Česká republika na jednání Rady pro energetiku hájila spravedlivá pravidla fungování energetických trhů a spolehlivost provozování energetických soustav, vhodné podmínky pro další rozvoj energetického sektoru v Evropě a respektování specifických českých podmínek.

Prvním bodem jednání byl návrh směrnice o vnitřním trhu s elektřinou definující základní principy, které mají členské státy dodržovat proto, aby trh s elektřinou v EU byl konkurenční, flexibilní, nediskriminační. Tohoto cíle bude dosaženo např. úpravou práva na výběr dodavatele, dostupností fakturačních údajů či nástroje na porovnání nabídek dodavatelů.

Směrnice upravuje také problematiku chytrého měření (smart metering), nakládání s daty a jejich ochranu. Cílem dalšího projednávaného aktu, návrhu nařízení o trhu s elektřinou, je přizpůsobit pravidla trhu k dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie, zvýšení flexibility systému a posílení bezpečnosti dodávek elektřiny. Návrh rovněž posiluje postavení zákazníka i jeho aktivní účast na trhu.

ČR při projednání prosazovala tržní principy a zajištění rovných a férových podmínek pro všechny účastníky trhu a zohlednění národních specifik. ČR upozornila na některé nedostatky návrhu, které mohou vést k ohrožení bezpečnosti dodávek energie a snažila se docílit takových změn, které by zabránily neplánovaným tokům elektřiny ohrožujících stabilitu elektrické sítě jiného státu. 

„Předložený návrh by mohl být účelově zneužíván v neprospěch zavedených pravidel trhu při řízení přetížení v sítích v kontextu správného nastavení nabídkových zón a tím poškozovat fungování vnitřního energetického trhu. Zjednodušeně řečeno se jedná o známou problematiku neplánovaných kruhových toků elektřiny,“ řekla náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská.

Zatímco u směrnice se podařilo dosažení všeobecně uspokojivého kompromisu, text nařízení byl Českou republikou a osmi dalšími členskými státy shledán jako nedostatečně ambiciózní.  

„Myslím si, že jsme promarnili příležitost k posílení role Evropské komise při vymáhání pravidel fungování energetického trhu. Tuto naši výhradu jsme spolu s Belgií formulovali ve společném prohlášení,“ uvedla náměstkyně Lenka Kovačovská.

Dalším projednaným návrhem bylo nařízení o správě energetické unie, které má zaručit dosažení klimaticko-energetických cílů pro rok 2030. ČR při vyjednávání prosazovala zejména dostatečnou flexibilitu pro členské státy a zároveň nezvyšování administrativní náročnosti.

Požadovala proto, aby nařízení neobsahovalo povinné lineární navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie mezi roky 2020 až 2030, tedy stejného každoročního přírůstku obnovitelných zdrojů až do roku 2030.

„Česká republika se snažila o vyvážený přístup mezi striktně nastaveným monitorováním a vyhodnocováním rozvoje obnovitelných zdrojů energie a umožněním flexibilních investic do těchto zdrojů minimalizujících celkové náklady,“ řekla náměstkyně Lenka Kovačovská.

I díky konstruktivnímu postoji České republiky se podařilo nalézt vyvážený kompromis přijatelný pro většinu členských států.

Posledním projednávaným návrhem byla směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie, která určuje výši cíle obnovitelných zdrojů energie a stanovuje opatření, jak tohoto cíle dosáhnout.

Diskuze ministrů se soustředila zejména na stanovení povinnosti využívání většího množství obnovitelné energie v sektoru dopravy, kterého má být dosaženo využíváním jak stávajících biopaliv, tak i pokročilých biopaliv a elektrické energie z obnovitelných zdrojů spotřebovaných v dopravě.

Přestože ČR vidí pozitivní přínos ve využívání pokročilých biopaliv, požaduje cíle pro tato paliva zvyšovat pouze postupně a v návaznosti na rozvoj dostupných technologií k jejich výrobě,“ zdůraznila náměstkyně Lenka Kovačovská.

Česká republika aktuálně nedisponuje technologiemi na jejich výrobu; vysoké výrobní náklady a nedostatek dostupných surovin i technologií k jejich výrobě by tedy vyžadovaly dovoz pokročilých biopaliv ze zahraničí. Proto ČR během jednání prosazovala taková pravidla, která by vedla k efektivnímu a co nejméně nákladnému zajištění obnovitelných zdrojů v dopravě.

Po obsáhlé výměně názorů Rada krátce před pondělní půlnocí přijala obecný přístup ke všem projednávaným návrhům.

Rozhovor s náměstkyní Kovačovskou naleznete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA