1/2024

Úspěšný první ročník konference ENVIprofi: Povinnosti v podnikové ekologii

| autor: Verlag Dashöfer0

Úspěšný první ročník konference ENVIprofi: Povinnosti v podnikové ekologii

Program byl věnován zejména problematice odpadového hospodářství ve firmách. Roli moderátora přijal a celým dnem provázel Ing. Bohumil Beneš.

Hlavním partnerem akce se stala společnost HAPPY END CZ, a.s., dodavatel prostředků pro řešení úniků kapalin, bezpečnost práce a protipožární ochranu. Konference se konala v Business Centru Yugra ve Freyově ulici v Praze.

Legislativní dopoledne

Dopolední blok patřil legislativě, především té připravované. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl z Ministerstva životního prostředí zdůraznil nepalčivější problém posledního období, a sice, jak se bude od nového roku ohlašovat přeprava nebezpečného odpadu.

„Jelikož ještě není v provozu elektronický systém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, bude ohlašování probíhat v papírové podobě, a to podle § 40 odst. 8 odpadového zákona“, řekl Mgr. Jakl.

Dále představil novou vyhlášku o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, která míří do Sbírky zákonů, a novelu vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky. Nechyběla ani zmínka o nových odpadových zákonech, které se ovšem v legislativním procesu opět brzdí po té, co je legislativní rada vlády už podruhé poslala k přepracování.

MUDr. Marie Adámková z Ministerstva životního prostředí pak shrnula aktuální chemickou legislativu a z ní vyplývající povinnosti. Nejaktuálnější je nový biocidní zákon, účinný od září 2016, z něhož vyplývá oznamovací povinnost směsí nebo detergentů do 21. března 2017.

Ředitel České asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka přispěl aktuálními grafy a srovnáním stavu odpadového hospodářství u nás a v Evropě. Krátce se zastavil u cílů Plánu odpadového hospodářství ČR a okomentoval některé části připravovaného odpadového zákona.

Dopolední blok uzavřel za Svaz průmyslu druhotných surovin Ing. Petr Šulc, který se zaměřil na povinnosti původců odpadu vyplývající z aktuálního odpadového zákona a pak přešel k oběhovému hospodářství.

„Největší problém České republiky je obrovská surovinová závislost na zemích třetího světa a Číny“, řekl Ing. Šulc.

enviprofi2.png

Obecně se řečníci dopoledního bloku shodli na tom, že pro rychlejší rozvoj oběhového hospodářství je zapotřebí silnějších ekonomických stimulů v podobě daňového zvýhodnění recyklátů, aby byl zajištěn jejich dostatečný odbyt.

Odpoledne ve znamení oběhového hospodářství

Právě Oběhovému hospodářství pak patřil první odpolední blok, zaměřený na příklady z praxe. Publikum po obědě doslova strhnul první odpolední řečník - generální ředitel firmy SUEZ Využití zdrojů a.s., Dipl. Ing. Zdeňěk Horsák, Ph.D., který se zaměřil na možnosti využití odpadů jako zdrojů.

Jako největší problém stejně jako Ing. Šulc označil obrovskou surovinovou závislost Evropy na zbytku světa. ČR dováží pro průmyslovou výrobu až 80 % surovin.

„Suroviny se ale mezi roky 2002 a 2010 zdražily o 150 %, což je hybatel oběhového hospodářství v Evropě“, řekl Ing. Horsák.

enviprofi3.png

Jak uvedl dále: „Podle našich propočtů(firmy SUEZ Využití zdrojů a.s., pozn. redakce)by až 9,6 mil. tun odpadu v ČR mohlo skončit zpět v surovinách a dostat ho opět do průmyslu, pokud ovšem změníme paradigma nakládání s odpady.

V praxi ale musí spolupracovat odpadáři s výrobci a spotřebiteli, změnit systém třídění a recyklace, investovat do technologií, abychom odpad mohli dostat zpět do surovin. Měli bychom se k tomu postavit všichni, abychom brzo nepotřebovali místo jedné planety dvě. Není to jen na legislativcích, je to na nás všech“.

Svá slova pak podložil několika konkrétními příklady.

Jeden příklad oběhového hospodářství v praxi přišla osobně prezentovat Ing. Klára Ptáčková z Linde Vítkovice a.s., když ve velmi zajímavé přednášce představila využití acetonu z odpadních acetylenových lahví.

Závěr patřil dozoru

Konferenci uzavřel blok zástupců oddělení odpadů České inspekce životního prostředí. Ing. Lukáš Kůs promluvil o kontrole odpadového hospodářství. Z oblasti kontrol zařízení k odstraňování odpadů zmínil jako největší problém obcházení poplatkové povinnosti při nakládání s odpadem v rámci 1. fáze provozu skládky.

Při odstraňování odpadů se poplatek platí, kdežto při využívání odpadů ne. Proto lze až polovinu skládkovaných odpadů vydávat za technické zabezpečení skládky, konstrukční prvky skládky nebo certifikované výrobky na stavbu skládek.

Nejčastější zjišťovaná pochybení se pak týkají nakládání s odpadní výkopovou zeminou ze stavební činnosti, jež je velmi často prováděno mimo hranice zákona o odpadech a zemina je ukládána na místa mimo určené deponie, aniž by subjekt měl zájem o její další využití.

„Zemina může být i vedlejším produktem, pokud splní podmínky § 3 odst. 5 písm. a) až d) odpadového zákona. Subjekt ale musí vykázat: Souhlas příslušného stavebního úřadu k využití, dokumenty prokazující zajištění využití a rozbory dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.“ upřesnil Ing. Kůs.

enviprofi4.png

Konferenci uzavřel Mgr. Martin Marko, který ve svém příspěvku přiblížil kontroly České inspekce životního prostředí v oblasti chemických látek. Kromě kontrol týkajících se bezpečnostních listů, balení podle CLP a dalších zákonných povinností, zmínil například málo známé povinnosti internetových obchodů při nakládání s chemickými látkami.

enviprofi5.png

Část příspěvku se pak týkala využití různých druhů spektrometrů při kontrolách chemického složení látek a směsí. Tímto způsobem lze snadno a velmi rychle odhalit například závadné šperky nebo falešnou slonovinu.

Zhodnocení

Na akci Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017 vystoupilo široké spektrum přednášejících od zástupců MŽP, přes odborníky ze soukromého sektoru až po inspektory z ČIŽP. Účastníci tak mohli nahlédnout do problematiky chystané legislativy, ale také prodiskutovat své aktuální problémy s odborníky z praxe.

Z prvních ohlasů je patrné, že konference byla úspěšná a odbornou veřejnost zaujala. Organizátoři již nyní chystají další takovéto setkání podnikových ekologů nad otázkami odborné praxe.

Podněty, které získali od účastníků, využijí při přípravě následujícího ročníku, zejména tak, aby vedle témat z odpadového hospodářství, v nichž spočívalo těžiště letošní akce, zprostředkovali účastníkům také ostatní oblasti podnikové ekologie, zejména ochrany vod a ovzduší. 

Druhý ročník se bude konat 20. listopadu 2017 a přihlásit se můžete již nyní s mimořádnou first minute slevou 20 %. Podrobnosti a průběh příprav konference můžete sledovat na www.kursy.cz/envikonference17.

Na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii naváže následující den konference BOZP v roce 2018. V průběhu jara 2017 bude možné získat za zvýhodněných podmínek vstup na obě konference.

---

SOUHRNNÉ INFORMACE

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2017

První ročník konference pro podnikové ekology a pracovníky odpovědné za ISO 14001, zaměřený na odpady a životní prostředí z pohledu podniků, materiálové toky odpadů, hlášení odpadů do ISPOP, nakládání s chemickými látkami a směsmi (CLP, REACH, 258/2000), prevenci havárií a ochranu vod a ovzduší v souvislosti s novou legislativou připravovanou pro rok 2017. Konferenci uspořádal portál ENVIprofi.cz (provozovatel nakladatelství Verlag Dashöfer, spol. s r.o.) dne 30. listopadu 2016 v Centru Yugra ve Freyově ulici. Podrobnosti a prezentace z přednášek na https://www.kursy.cz/envikonference

ENVIprofi

Oborový portál pro oblast podnikové ekologie, odpadového hospodářství, nakládání s chemickými látkami, energetiku a životní prostředí. Jádro tvoří předplatitelský sekce obsahující komplexní on-line knihovnu pravidelně aktualizovaných odborných textů zpracovaná předními odborníky z oboru. Dále obsahuje odborné články, vzdělávací materiály, vzory identifikačních listů nebezpečného odpadu i videosemináře, vše na jednom místě.

Hlavní partner:
HAPPY END CZ, a.s.

Partneři:
VIA ALTA a.s.
INISOFT s.r.o.

Mediální partneři:
www.enviweb.cz, www.prumyslovaekologie.cz, EDU City, HR News, BOZPprofi.cz

Program:

Legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství
Mgr. et Mgr. Štěpán JaklMinisterstvo životního prostředí 

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií
MUDr. Marie AdámkováMinisterstvo životního prostředí

Představení hlavního partnera konference: HAPPY END CZ, a.s.
Filip Zajac, HAPPY END CZ, a.s.

Odpadové toky v průmyslu, oběhové hospodářství, chystaná legislativa pro rok 2017
Ing. Petr HavelkaČeská asociace odpadového hospodářství

Změny zákonných povinností pro rok 2017, oběhové hospodářství - nezbytné předpoklady
Ing. Petr ŠulcSvaz průmyslu druhotných surovin ČR

Odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží?
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.SUEZ Využití zdrojů a.s.

Likvidace acetylenových lahví, oběhové hospodářství v praxi
Ing. Klára Ptáčková, Linde Vítkovice a.s.

Kontroly ČIŽP v oblasti odpadového hospodářství
Ing. Lukáš KůsČeská inspekce životního prostředí

Kontroly ČIŽP v oblasti chemických látek
Mgr. Martin MarkoČeská inspekce životního prostředí

---

Další ročník bude konat 20. listopadu 2017

Podrobnosti www.kursy.cz/envikonference17

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP