2/2023

Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství

| autor: MZe0

Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství

Struktura technických norem vodního hospodářství zařazených do třídy 75 vychází ze základní normy vodního hospodářství ČSN 75 0000 (viz příloha Seznamu TN). Seznam technických norem obsahuje také související normy pro armatury a potrubí, zařazené do třídy 13, a normy pro plastové potrubní systémy, zařazené do třídy 64. Aktualizovaný seznam obsahuje i zahájené normalizační úkoly.

Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) zpracované v rámci úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství jsou zařazovány podle stejné struktury. TNV je závazná, pokud je uvedena přímo v textu příslušného ustanovení právního předpisu.

Seznam obsahuje i oborové normy (ON), které byly sice zákonem č. 142/1991 Sb. zrušeny, ale nevylučuje se jejich použití do doby jejich transformace na české, resp. odvětvové normy.

Tisk a distribuci TNV zabezpečuje Sweco Hydroprojekt a.s., Centrum technické normalizace, Táborská 31, 140 16 Praha 4, tel: 261 102 440 (E. Salačová, D. Pýchová), e-mail: eva.salacova@sweco.cz nebo dana.pychova@sweco.cz.

Sweco Hydroprojekt a.s. je Rámcovou smlouvou s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uznán k výkonu funkce Centra technické normalizace v oblasti vodního hospodářství, vede archiv výtisků TNV a požadované normy může zasílat na základě objednávky.

Na těchto stránkách jsou dále volně přístupné ke stažení některé technické normy TNV zpracované nebo aktualizované v posledních letech, které jsou k dispozici v elektronické podobě.

V roce 2016 byly v oboru hydromeliorací revidovány TNV 75 4934 Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic a ČSN 75 0434 Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu.

TNV 75 4934 Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic určuje hlavní zásady provozu a údržby závlahových čerpacích stanic.

Touto normou se nahrazuje TNV 75 4934 z února 1996.

ČSN 75 0434 Meliorace – Potřeba vody pro doplňkovou závlahu platí pro stanovení potřeby závlahové vody při navrhování a posuzování staveb a zařízení sloužících doplňkové závlaze a pro řízení provozu závlah.

Potřebu závlahové vody charakterizuje:

  1. závlahové množství Mza celková potřeba závlahové vody Oz
  2. časový průběh potřeby závlahové vody;
  3. závlahová dávka Md;
  4. veličiny pro návrh závlahových zařízení;
  1. specifický dávkový přítok qd;

  2. dávkový přítok Qd;

  3. specifický přítok závlahové vody qp

  4. přítok závlahové vody Qp.

Pokud není uvedeno jinak, platí ustanovení a údaje této normy v kapitole 3 až 6 pro závlahu postřikem. V kapitole 7 jsou obsažena ustanovení pro transformaci údajů o závlaze postřikem na další způsoby závlah.

Touto normou se nahrazuje ČSN 75 0434 z února 1994 a je dostupná na Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Přílohy:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP