2/2023

Schválení nových BAT pro energetické využití odpadů se blíží

| autor: Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR0

Schválení nových BAT pro energetické využití odpadů se blíží

Poslední krok v procesu a zároveň finální schválení nových emisních limitů by měl proběhnout v červnu 2019 s následnou aplikací zhruba od 2. poloviny roku 2023. Již v současné době však dle dat ČHMÚ a CENIA představují tato zařízení v ČR zcela marginální podíl na emisích znečišťujících látek.

Stávající environmentální požadavky na provoz zařízení na spalování odpadů jsou definovány v rámci Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (dále jen „IED“). 

Tato směrnice představuje základní rámec v tématu tzv. integrované prevence a omezování znečištění, které předpokládá integraci přístupů k jednotlivým fenoménům životního prostředí (zejména ovzduší, voda, půda, odpady) tak, aby bylo dosaženo optimálního efektu minimalizace vlivu na životní prostředí jako celek.

IED stanovuje požadavek na využívání tzv. nejlepších dostupných technik (dále jen „BAT“), což by měly být nejúčinnější a nejpokročilejší techniky a provozní metody, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není proveditelné, tyto emise omezit, a zabránit tak nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek.

BAT by měly být zároveň vyvinuté v měřítku umožňujícím jejich zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy. BAT jsou definovány a periodicky aktualizovány v příslušných tzv. referenčních dokumentech o BAT (dále jen „BREF“). V rámci samotných BREF je vyčleněna kapitola tzv. Závěry o BAT (dále jen „BATC“), která definuje závazné požadavky na provoz zařízení. 

Formulace BREF a BATC se řídí příslušnou navazující legislativou, zejména Prováděcím rozhodnutím Komise (2012/119/EU), kterým se stanoví pravidla ohledně pokynů pro sběr údajů a pro vypracování referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Tak by mělo být zajištěno, že požadavky na dotčená zařízení vždy splňují přísná kritéria a nejmodernější standardy.

V oblasti zařízení spalujících odpady v současnosti probíhá revize příslušného BREF pro spalování odpadů, jehož oblast působnosti zahrnuje činnosti definované v rámci IED Přílohy I. 

V dotčených zařízeních nesmí být hlavním cílem produkce materiálů nebo výrobků, musí docházet ke spalování odpadu jiného, než je odpadní biomasa definovaná IED, a více než 40 % vznikajícího tepla musí pocházet ze spalování nebezpečných odpadů nebo směsného komunálního odpadu. V rámci ČR se tedy působnost vztahuje zejména na 4 zařízení na energetické využití komunálních odpadů – SAKO Brno, Termizo Liberec, ZEVO Plzeň a ZEVO Praha Malešice. 

Ustanovení BATC spalování odpadů se použijí také v případě spoluspalování odpadů ve velkých spalovacích zařízeních (LCP nad 50 MW instalovaného tepelného příkonu), která musí plnit mimo emisní limity uvedené v příslušných BATC pro velká spalovací zařízení i emisní limity vypočtené dle požadavků tzv. směšovací rovnice, kde zpřísněné požadavky BATC spalování odpadů vstupují do výpočtu jako emisní požadavky na spalování odpadu.

Samotná revize BREF spalování odpadů byla započata reaktivací technické pracovní skupiny v Seville v květnu 2014. Tuto pracovní skupinu řídí zástupci Evropské komise a účastní se jí zástupci jednotlivých členských států, průmyslových asociací (dodavatelé technologií, provozovatelé zařízení atd.) i nevládních organizací. 

Prvním milníkem v procesu revize bylo dotazníkové šetření ohledně dostupných údajů probíhající od listopadu 2015 do července 2016, v rámci kterého Evropská komise obdržela celkem 287 podrobných dotazníků z 15 členských států popisujících provoz jednotlivých zařízení včetně jednoho referenčního zařízení z ČR, konkrétně SAKO Brno.

Na konci května 2017 byl zveřejněn první návrh revidovaného BREF spalování odpadů. K tomuto prvnímu návrhu se v rámci technické pracovní skupiny sešlo celkem 2 901 připomínek (Česká republika jich uplatnila 47). Evropská komise následně zpracovala upravený návrh BATC pro účely konání závěrečného jednání, které proběhlo na konci dubna 2018 v Seville. 

V rámci tohoto jednání došlo k několika víceméně editačním úpravám v tabulkách s požadavky na emisní limity a dále k podstatnějším úpravám, které spočívaly ve zpřísnění několika spodních hranic intervalu u těžkých kovů. 

Klíčovou nejzásadnější úpravou ovšem bylo zpřísnění horní hranice intervalu u rtuti z 25 na 20 µg/Nm3 . Finální návrh (tzv. Final draft) BREF spalování odpadů byl zpra- cován na základě výstupů ze závěrečného jednání a rozeslán 14. prosince 2018.

Jedním z posledních kroků v rámci schvalování nového BREFu spalování odpadů bylo jednání IPPC Fóra dle čl. 13 IED, které proběhlo 27. února 2019. Fóra se účastní zástupci členských států, průmyslových asociací a nevládních organizací. 

Před samotným jednáním zaslali účastníci Fóra celkem 64 připomínek k Final draftu, z nichž 31 se týkalo BATC. V rámci proběhlé diskuze nebyly konsenzuálně odsouhlaseny žádné dodatečné úpravy hodnot emisních limitů. 

Evropská komise vždy po konání Fóra vydá stanovisko k probíranému BREFu, kde shrne diskuzi a jednotlivé předložené návrhy do 2 kategorií (konsenzuální a nekonsenzuální), přičemž zahrnutí do určité kategorie neznamená, že bude návrh automaticky (ne)reflektován v BATC. 

Nicméně s pravděpodobností hraničící s jistotou Evropská komise hodnoty emisních limitů v BREF spalování odpadů již dále upravovat nebude a předloží BATC k poslední schvalovací fázi v rámci Výboru dle čl. 75 IED.

Tabulky obsahují základní porovnání stávajících požadavků dle Směrnice IED a nově navrhovaných požadavků v rámci Final draftu revidovaného BREF spalování odpadů v kapitole BATC. Poslední úpravy, vycházející ze závěrečného jednání, jsou vyznačeny tučně.

TABULKA č.1

Porovnání aktuálních požadavků Závěrů o BAT (BATC) pro spalování odpadů a stávajících požadavků dle Směrnice IED pro základní polutanty s kontinuálním měřením emisí (tučně a barevně vyznačeny poslední změny) v mg/Nm3.

Polutant

BATC

IED

Denníprůměr

Denníprůměr

Nová zařízení

Stávajícízařízení

Všechnazařízení

Prach

<   2  5  (1)


10

NOX

50120

50150(2)

200

CO

1050

1050

50

NH

210

210(3)

---

HCl

<  2  6

<  28

10

HF

<1

<1

1

SO

530

540

50

(1) Horní hranice až 7 mg/Nm3 , pokud nelze instalovat látkový filtr 

(2) Horní hranice až 180 mg/Nm3 , pokud SCR nelze aplikovat

(3) Pro stávající zařízení vybavené SNCR bez mokrého čištění spalin horní hranice až 15 mg/Nm3


TABULKA č. 2

Porovnání aktuálních požadavků Závěrů o BAT (BATC) pro spalování odpadů a stávajících požadavků dle Směrnice IED pro kovy a dioxiny (tučně a barevně vyznačeny poslední změny).

Polutant

BATC

IED

Novázařízení

Stávajícízařízení

Měření

Všechnazařízení

Měření

Cd+Tl[mg/Nm3]

0,0050,010,02

2xročnějednorázové

0,05

2xročnějednorázové

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V[mg/Nm3]

0,010,050,3

2xročnějednorázové

0,5

2xročnějednorázové

TVOC[mg/Nm3]

310

310

denníprůměr

10(1)

denníprůměr

Hg[µg/Nm3]

520

520 25

denníprůměr

50

2xročnějednorázové

110

110

dlouhodobé

PCDD/F[ngI-TEQ/Nm3]

0,010,04

0,010,06

2xročnějednorázové

0,1

2xročnějednorázové

0,010,06

0,010,08

dlouhodobé

(1)IEDnepožadujeemisnílimitnaTVOC,alenaTOC


Následovat v rámci revize BREF spalování odpadů bude jednání výboru patrně v červnu 2019. Zde by měl být odsouhlasen samotný text BATC pro spalování odpadů ve formě prováděcího rozhodnutí Evropské komise. 

Výboru se účastní jen Evropská komise a zástupci jednotlivých členských států, hlasuje se dle pravidel „nové“ komitologie a návrh BATC musí získat podporu členských států představujících 65 a více procent obyvatel EU.

Až po ukončení této schvalovací procedury lze vydat BATC pro spalování odpadů v oficiálním Věstníku EU, což lze předpokládat nejdříve v srpnu 2019. Skutečný harmonogram se však může podstatně posunout, jak ukázalo například schvalování BATC pro velká spalovací zařízení. 

Nicméně termín vydání ve Věstníku EU je klíčový. Provozovatelé dotčených zařízení mají povinnost nejpozději do 4 let od tohoto data uvést požadavky uvedené v integrovaných povoleních do souladu s požadavky BATC. Konečný termín pro uplatnění požadavků BATC lze tedy předpokládat po srpnu 2023.

To se týká zejména požadavků na emisní limity jednotlivých polutantů, které musí být do 4 let v souladu s novými požadavky BATC nebo musí v této lhůtě provozovatel zažádat o jejich zmírnění na základě ustanovení čl. 14 (5) IED (tzv. výjimka z BAT). 

Tato výjimka je posuzována vždy pro konkrétní zařízení a provozovatel musí validně prokázat, že dosažení úrovní emisí dle požadavků BATC by vedlo k nákladům, které neodpovídají přínosům pro životní prostředí. Každopádně emisní limity nemohou být nikdy změkčeny nad úroveň požadavků dle IED.

V rámci České republiky vypustila výše zmíněná 4 zařízení na energetické využití odpadů dle nejaktuálnějších dostupných dat ČHMÚ za rok 2016 dohromady necelé 3 t prachu, 41 t oxidu siřičitého a 580 t oxidů dusíku, což představuje dle dat CENIA podíl na celkových emisích těchto znečišťujících látek v ČR v případě prachu 0,006 %, v případě oxidů síry 0,038 % a v případě oxidů dusíku 0,369 %. 

Podíl těchto zařízení na znečištění ovzduší v ČR je tak již v současné době zcela zanedbatelný, což značně limituje případný teoretický přínos zpřísněných BATC pro spalování odpadů.

Energetické využití zbytkového komunálního odpadu v rámci ZEVO představuje zcela nevýznamný vliv na životní prostředí v porovnání s neoddiskutovatelnými přínosy zejména ve formě odklonění zhruba 800 tisíc tun směsného komunálního odpadu od skládkování při současné výrobě tepla a elektřiny, která nahrazuje spalování fosilních paliv. 

Implementací zpřísněných požadavků podle Závěrů o nejlepších dostupných technikách (BATC) pro spalování odpadu bude po srpnu 2023 už tak nízký vliv těchto zařízení na životní prostředí dále významně omezen.

S laskavým svolením převzato z časopisu 3T - číslo 2/2019.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE