1/2024

Prosazování principů trvalé udržitelnosti: nové evropské politiky představují jedinečnou příležitost

| zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí0

Prosazování principů trvalé udržitelnosti: nové evropské politiky představují jedinečnou příležito

Přední místo v její agendě zaujímá Zelená dohoda pro Evropu, která navrhuje přijetí ambicióznějších opatření v oblasti změny klimatu a biologické rozmanitosti. Evropské politiky již dlouho a se střídavými úspěchy bojují se znehodnocováním životního prostředí. Se stále sílícím tlakem veřejnosti k přijetí odpovídajících opatření je toto nové období politik – s novou Evropskou komisí a novým Parlamentem – jedinečnou příležitostí pro Evropu k tomu, aby se rozšířila a urychlila zelená a spravedlivá transformace Evropy.

Změna klimatu a krize biologické rozmanitosti naléhavě vyžadují řešení

Oproti ostatním regionům má Evropa zavedený legislativní rámec s dlouhodobými cíli politik a spolehlivými údaji k rozsáhlému množství témat od emisí skleníkových plynů přes chráněná území a kvalitu ovzduší až po komunální odpad.

Evropská agentura pro životní prostředí vykonává činnost v rámci právě těchto politik a odborných znalostí. Náš mandát a naše síť nám umožňují disponovat širokým geografickým záběrem, vytvářet jednotná a tematická hodnocení a přispívat k diskuzím o politikách na evropské i vnitrostátní úrovni.

Naše hodnocení poukazují jak na pokrok v určitých oblastech, tak i na některé znepokojivé trendy (klíčové body viz dokument Snapshot from the EEA). Například v oblasti zmírňování změny klimatu se členským státům Evropské unie podařilo snížit emise skleníkových plynů a splní také krátkodobé cíle. Dlouhodobé cíle však vyžadují zavedení rozsáhlejších opatření k významnějšímu a rychlejšímu poklesu emisí.

Jak můžeme rozšířit a urychlit snižování emisí a dosáhnout klimatické neutrality? A jak to učinit vzhledem ke skutečnosti, že některá odvětví, jako je například doprava, mají problém dosáhnout alespoň částečného snížení emisí, především kvůli rostoucí poptávce? Změna klimatu ovlivňuje Evropu a bude ji ovlivňovat v čím dál vyšší míře. Přijímáme dostatek opatření, abychom se této skutečnosti přizpůsobili a připravili se na ni?

I navzdory zvýšenému úsilí nadále dochází ke znehodnocování životního prostředí včetně ztráty biologické rozmanitosti. Dlouhodobé scénáře jsou ještě pochmurnější. Vzorce spotřeby a výroby i nadále vytvářejí neudržitelný tlak na půdní i vodní ekosystémy v Evropě i po celém světě. K dalším přetrvávajícím problémům patří i důsledek spotřeby a výroby – znečištění.

Do atmosféry, vody i půdy jsou vypouštěny různé znečišťující látky, které se zde hromadí, což může mít značné dopady na ekosystémy a lidské zdraví. Navzdory tomu, že kvalita vnějšího ovzduší v Evropě se v posledních desetiletích značně zlepšila, odhaduje se, že znečištění má i tak v Evropě na svědomí 400 000 předčasných úmrtí ročně. Kromě toho jsou některé skupiny obyvatel náchylnější k dopadům způsobeným znečištěním životního prostředí a změnou klimatu než jiné.

Přitom má Evropa zřejmě nejkomplexnější soubor právních předpisů v oblasti životního prostředí na světě. Co dalšího je zapotřebí učinit, abychom zastavili ztrátu biologické rozmanitosti, ještě více zlepšili kvalitu ovzduší a předcházeli poškození lidského zdraví?

Evropané jsou připraveni si klást ambicióznější cíle

Evropská veřejnost požaduje přijetí opatření v oblasti změny klimatu a udržitelnosti. Evropou pochodují tisíce studentů a jejich rodiče a prarodiče s nimi. Vzhledem k této nevídané podpoře veřejnosti a rozsahu úkolů, které nás čekají, není překvapivé, že tyto otázky budou v následujících měsících a letech v centru pozornosti evropských politik.

Tyto požadavky veřejnosti se odrážejí ve složení nového Evropského parlamentu i v agendě jeho předsedkyně von der Leyenové s názvem Unie, která si klade vyšší cíle. Ta uvádí politické priority příští Evropské komise. První hlavní cíl – Zelená dohoda pro Evropu – stanoví soubor priorit, které úzce souvisejí s činností a profilem Evropské agentury pro životní prostředí.

V průběhu let upozorňovala hodnocení agentury EEA na problémy související se společenskými systémy včetně mobility, energetiky a v poslední době i potravin. Tento přístup se v evropských politikách projevoval rovněž prostřednictvím souborů právních předpisů, například o klimatu a energetice. Zdůraznili jsme též nutnost přechodu k udržitelnosti a úlohu politiky v usnadnění této transformace, která je rovněž zdůrazněna v agendě předsedkyně von der Leyenové.

Klíčovou otázkou zůstává: jak můžeme všichni společně převést hlavní body politik do praxe na evropské, vnitrostátní, ba i městské úrovni? Jak můžeme uskutečnit Zelenou dohodu pro Evropu?

Nepochybně bude nutné od základu znovu promyslet a navrhnout klíčové systémy – způsoby, jakými přenášíme, vyrábíme a využíváme energii, jak produkujeme a spotřebováváme potraviny… Avšak problémy, které musíme vyřešit v oblasti systému mobility či energetiky, nejsou tytéž jako problémy v oblasti potravinového systému.

V posledních letech se klíčovou složkou energetického systému stala obnovitelná energie, zatímco silniční doprava dosud závisí na soukromém vlastnictví automobilů. Díky svým znalostem a zkušenostem může EEA navrhnout příslušná opatření k řešení těchto problémů. Vzhledem k naléhavosti a rozsahu problémů, se kterými jsme konfrontováni, je zřejmé, již že již není možné dále odkládat jejich řešení.

Jednoduché úkoly již byly splněny. Jak můžeme produkovat potraviny, aniž bychom poškozovali životní prostředí, a podpořit venkovské komunity? Jak můžeme dosáhnout rovnoměrné, spravedlivé transformace a zajistit, že žádné komunity nebudou opomíjeny? Jak můžeme nasměrovat veřejné i soukromé finanční prostředky mimo činnosti, které způsobují znehodnocení půdy, a naopak směrem k těm aktivitám, které podporují udržitelnost?

Evropa je plná dobrých příkladů inovativních myšlenek a politik. Je čas tyto myšlenky využít a realizovat. Vzhledem k rekordní úrovni podpory veřejnosti se nacházíme v jedinečné situaci a můžeme podniknout rozhodující kroky k tomu, abychom Evropu nasměrovali na cestu udržitelnosti. Za účelem usnadnění této transformace bude Evropská agentura pro životní prostředí i nadále podporovat aktéry politik tím, že jim bude poskytovat nejlepší dostupné znalosti týkající se aktuálních i vznikajících problémů.

Hans Bruyninckx

výkonný ředitel agentury EEA

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA