4/2022

Přehled ohlašovacích povinností v lednu 2023

| autor: redakce| zdroj: ISPOP0

pexels-pressmaster-3851254
zdroj: pexels

Začal nový rok a s ním vyvstala povinnost ohlásit množství znečišťujících látek vyprodukovaných v předchozím roce. Během ohlašovacího období musí povinné subjekty vyplnit hlášení v několika oblastech. Dnes se blíže podíváme na hlášení, které je nutné podat do 31. 1.

Povinnost hlášení vychází ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Od minulého roku slouží systém ISPOP pouze pro ohlášení údajů dle jednotlivých složkových zákonů.

Registrace subjektu a uživatele probíhá v Centrálním registru životního prostředí, ve kterém jsou spravovány veškeré údaje vedené v rámci registrace subjektu, uživatele, ale také provozoven IRZ a ovzduší, míst užívání vody a dalších. Povinnost registrace se týká pouze nových uživatelů. Uživatel bude veškerou správu účtu provádět právě v CRŽP.

Stávající uživatelé se přihlašují již existujícími přístupovými údaji, které používali v systému ISPOP do roku 2021 a kterými je možné se přihlásit také do dalších navazujících systémů spravovaných Ministerstvem životního prostředí (CRŽP, SEPNO, HNVO, atd).

Přihlášení do systému ISPOP je možné na webové stránce www.ispop.cz, kde v pravém horním rohu je k dispozici tlačítko „Přihlášení“. Uživatel zde vyplní své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).

Agenda vody

ispop_voda

Nepřehlédněte:

  • Hlášení F_VOD_38 - hlášení „Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu“ (dle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb.) se podávají přes ISPOP prostřednictvím formuláře F_VOD_38 v termínu uvedeném v rozhodnutí vodoprávního úřadu. Součástí podaného hlášení musí být vyplněná tabulka XLS vložená jako příloha. Ke stažení zde.
  • Součástí podaného hlášení F_VOD_38 musí být vyplněná tabulka XLS vložená jako příloha PŘÍMO do hlášení, NIKOLI zaslaná jako samostatný soubor datovou schránkou! Ve formuláři je nastavena validační kontrola, že právě jedna příloha musí být součástí hlášení – příloha ve formátu XLS.
  • Pokud v povolení nemáte pro některé ukazatele znečištění stanovené limity jakosti vypouštěných vod, nemusíte je sledovat a tím pádem ani vyplňovat. Vždy ohlašujte hodnoty pro ukazatele minimálně dle výčtu podle povolení, případně dle podmínek povolení, kde může být pro některé ukazatele stanovena pouze povinnost sledování.
  • Hlášení pro vodní bilanciF_VOD_ODBER_PODZ, F_VOD_ODBER_POVR, F_VOD_VYPOUSTENI, F_VOD_AKU - podmínkou pro stažení hlášení pro vodní bilanci je evidované místo užívání vody na příslušném podniku povodí a v Centrálním registru životního prostředí (CRŽP). Pokud není místo užívání vody, za které chcete hlášení stáhnout, v  CRŽP evidováno a/nebo jsou uvedeny u daného místa užívání vod nesprávné údaje, kontaktujte příslušný Podnik Povodí.

Související legislativa:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
  • Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
  • Vyhláška č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Veškeré manuály a návody jsou dostupné zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM