2/2023

Předchozí kontrola dovozu výrobků ze železa a oceli

| autor: MPO0

Předchozí kontrola dovozu výrobků ze železa a oceli

Od 3. června 2016 je na základě čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/670, kterým se zavádí předchozí kontrola Unie nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z určitých třetích zemí, je možné propuštění výrobků ze železa a oceli, jež jsou uvedeny v příloze I, do volného oběhu po předložení kontrolního dokladu vydaného příslušným orgánem některého členského státu (konsolidované znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/670[pdf, 335 kB] ve znění opravy, kterou se v příloze I nahrazuje původně špatně uvedená položka "7318 16 19" správnou položku "7318 16 91")

S účinností od 11. července 2017 bylo prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/670 novelizováno prováděcím nařízením komise (EU) 2017/1092[pdf, 431 kB].

Propuštění stanovených výrobků do volného oběhu bude závislé na předložení kontrolního dokladu, který bude platný v celé Evropské Unii bez ohledu na to, v kterém členském státě byl vystaven.

V České republice je orgánem příslušným k vydávání předmětného dokladu stanoveno Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor Licenční správa, se sídlem Dittrichova 21, 120 00 Praha.

Žádosti o udělení kontrolního dokladu bude možné podávat na elektronickém formuláři prostřednictvím datových schránek. Informace k podávání žádostí o vydávání kontrolního dokladu k propuštění některých výrobků ze železa a oceli do volného oběhu naleznete zde.

Klasifikace výrobků, na něž se vztahuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/670, je založena na celní a statistické nomenklatuře Unie (aktuální seznam kódů TARIC výrobků ze železa a oceli podléhajících kontrole spolu s dalšími informacemi k podávání žádostí naleznete zde).

Tato předchozí kontola se použíje výlučně na dovoz, jehož čistá hmotnost přesahuje:

  1. 2 500 kg pro každý jednotlivý kód TARIC, nebo
  2. 5 000 kg pro každý jednotlivý kód TARIC podléhající předchozí kontrole a spadající pod kód HS 7318.

Z důvodu velmi úzkých ekonomických vztahů jsou dále z oblasti působnosti předmětného nařízení vyňaty dovozy výrobků pocházející z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Kontrolní doklady budou vydávat příslušné orgány v členských státech automaticky, a to bez poplatku a pro jakákoli požadovaná množství, do pěti pracovních dnů poté, co jakýkoli dovozce usazený kdekoliv v Evropské Unii předloží žádost se všemi stanovenými doklady.

K vyplněné žádosti bude třeba přiložit:

  • obchodní doklad prokazující jeho záměr dovážet (např. kopii prodejní nebo kupní smlouvy, pro forma fakturu apod.);
  • v případě, že zboží není přímo zakoupeno v zemi výroby, výrobní osvědčení vystavené ocelárnou, která zboží vyrobila (hutní atest).

Doba platnosti kontrolního dokladu je stanovena na čtyři měsíce od jeho vydání příslušným úřadem členského státu. Tato opatření jsou dle předmětného prováděcího nařízení použitelná do 15. května 2020.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP