1/2024

Platíme za vodu hodně nebo málo?

| autor: Pavel Mohrmann0

Platíme za vodu hodně nebo málo?

Rodina řekněme Vodáčků žije v obci, kde za vodné a stočné platí dohromady 96,56 Kč/m3 vč. DPH. Z toho je vodné 57,41/m3 vč. DPH a stočné 39,15 Kč/m3. 

Současně platí ještě pevný paušál ve výši 785,74 Kč/rok vč. DPH, z toho je pevný paušál vodné 316,60 Kč a pevný paušál stočné 469,14 Kč. Vodovod a kanalizace je ve vlastnictví obce, která si jej prostřednictvím svých vlastních technických služeb i sama provozuje. Je to hodně nebo málo?

Odpověď nám poskytl Filip Wanner ze Sdružení vodovodů a kanalizací České republiky, z.s. (SOVAK ČR).

Pokud budeme uvažovat s průměrnou spotřebou vody, která se v současné době v ČR pohybuje okolo 90 litrů na osobu a den, tedy cca 33 m3 za rok, pak hrubým orientačním výpočtem dojdeme k tomu, že pro jednočlennou domácnost vychází ve zmiňovaném případě platba za vodné a stočné za 1 m3 na cca 120 Kč za m3, pro dvoučlennou domácnost pak 108 Kč za m3. 

Dvousložková cena vody (paušál + variabilní část) pak má za následek, že se zvyšující se spotřebou vody klesá jednotková cena za m3, nicméně i pro 5 člennou domácnost cenová kalkulace vychází na více jak 100 Kč za m3. Výpočty se samozřejmě budou lišit i podle skutečně spotřebovaného objemu vody.

Vzhledem k tomu, že průměrná výše plateb za vodné a stočné se v ČR pohybuje okolo 85 Kč za m3 (včetně DPH a včetně paušálu, který naprostá většina měst a obcí vůbec neaplikuje), je nutno říci, že Vodáčkovi platí více oproti celorepublikovému průměru.

Možnou příčinou této ceny lze spatřovat v probíhající výstavbě vodovodu a kanalizace s ČOV v obci s celkovými investiční náklady ve výši 150 milionů korun. Tyto náklady budou z větší části hrazeny z dotačních titulů Ministerstva zemědělství a Regionálního operačního programu, nicméně jednou z podmínek udělení dotace je podmínka udržitelnosti projektu.

Již v současné době mají sice vlastníci vodovodů a kanalizací povinnost do výše plateb za vodné a stočné zahrnout kromě provozních nákladů i prostředky určené na budoucí rekonstrukce a obnovu tohoto majetku, řada obcí ovšem s cílem zajistit pro své občany co nejnižší cenu vody to však bohužel nečiní. V případě rodiny Vodáčků je ale na povinnost zahrnout do kalkulace výše plateb za vodné a stočné navázána i poskytnutá dotace.

Neplnění této podmínky by pak mělo pro obec za následek odebrání dotace. Vybudovaný vodovod, kanalizace a ČOV v obci bude mít pouze omezenou životnost 50 – 80 let a po uplynutí této doby bude nutné provést obnovu a rekonstrukci. Do této doby si obec coby vlastník bude muset z plateb za vodné a stočné našetřit tyto prostředky na obnovu.

Bez poskytnuté dotace by vzhledem k investičním nákladům na výstavbu vodovodu a kanalizace pro obec bylo nemyslitelné, aby si tuto výstavbu uhradila z vlastních prostředků. Nepředpokládá se, že by se v budoucnu obnova již vybudované infrastruktury hradila opět z dotačních prostředků.

Za SOVAK ČR mohu konstatovat, že problematika financování obnovy vodohospodářské infrastruktury nabývá stále na větším významu. V případě zodpovědného přístupu vlastníka (obce) ke kalkulaci cen za vodné a stočné, může položka obnovy infrastruktury činit až 40 % z celkové výše plateb za vodné a stočné, řada měst a obcí tuto položku do cen vody nezahrnuje buď vůbec, či jen v omezené míře. 

Na jedné straně tak svým občanům poskytují benefit v podobě nízké ceny vody, na druhé straně si tak ale do budoucna vytvářejí velký vnitřní dluh a případná rekonstrukce a obnova bude v budoucnu znamenat velký, v řadě případů naprosto neřešitelný, zásah do obecních rozpočtů.

Taktéž představitelé obcí, kteří se rozhodli nebo stojí před rozhodnutím o vybudování vodovodu či kanalizace v jejich obci musí vzít v potaz skutečnost, že i když většina nákladů spojených s výstavbou bude uhrazena formou dotace, v konečném důsledku tyto náklady na vybudovanou infrastrukturu bude fakticky hradit spotřebitel žijící v dané obci.  

Z tohoto důvodu lze považovat za vhodné, aby již v průběhu přípravných prací starostové na tuto skutečnost své občany upozornili a celou věc financování budoucí obnovy řádně prodiskutovali.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP