2/2023

Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP v roce 2018

| autor: TZ Cenia0

Ohlašování prostřednictvím systému ISPOP v roce 2018

ISPOP je zřízen a veden v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 

ISPOP provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, správcem systému a odborným garantem jednotlivých ohlašovacích povinností je Ministerstvo životního prostředí.

Od začátku roku 2018 proběhly ohlašovací termíny, tzn. termíny dané legislativou ke splnění ohlašovací povinnosti:

  • 31.1.2018 – dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, (údaje o Vodní bilanci)
  • 15.2.2018 – dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (Hlášení o produkci a nakládání s odpady a další vybrané ohlašovací povinnosti), dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, (Poplatková přiznání)
  • 31.3.2018 (resp. 3.4.2018) – dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, dle zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, a dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (Roční zprávy)
  • Následující ohlašovací termín připadá na 15.10.2018 dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, (Poplatková hlášení).

Prostřednictvím ISPOP jsou zároveň plněny tzv. průběžné ohlašovací povinnosti bez pevného ohlašovacího termínu (ohlašovací povinnost vzniká událostí v souladu s legislativou), které mohou být plněny kdykoliv v průběhu roku.

K 3.4.2018 ISPOP přijal a zpracoval celkem 157 795 dokumentů. Z přijatých dokumentů bylo 3 111 žádostí o registraci subjektu/uživatele a 153 341 podaná hlášení. 

Do 3.4.2018 bylo v systému registrováno 2122 subjektů, celkem je tak v ISPOP registrováno 67 303 subjektů a 73 337 uživatelů navázaných na tyto subjekty.

Identifikace ohlašovací povinnosti*

Podaná validní hlášení k 3.4.2018

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.) (F_IRZ)

2 791

Výkaz o obalech a odpadech z obalů - autorizovaná obalová společnost (F_OBL_AOS)

0

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence (F_OBL_RV)

619

Údaje o dopravci odpadů (F_ODP_DO)

29

Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. (F_ODP_PCB)

0

Hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD)

90 758

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_AV)

521

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady (F_ODP_PROD_EL)

141

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona (F_ODP_ZARIZENI)

601

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů (F_ODPRZ_BAT)

181

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu (F_ODPRZ_EL)

54

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik (F_ODPRZ_PNEU)

129

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech (F_ODPRZ_VOZ)

25

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony (F_OVZ_PO)

10

Podání poplatkového přiznání (F_OVZ_POPL)

458

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) (F_OVZ_RL)

66

Ohlášení souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE)

17 592

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu (F_VOD_38_4)

6 207

Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody (F_VOD_AKU)

170

Odběr podzemní vody (F_VOD_ODBER_PODZ)

5 647

Odběr povrchové vody (F_VOD_ODBER_POVR)

1 112

Poplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle Vodního zákona) (F_VOD_OV)

1 163

(Poplatkové hlášení / přiznání za odběr podzemní vody (podle zákona č. 254/2001 Sb.) F_VOD_PV

4 744

Vypouštěné vody (F_VOD_VYPOUSTENI)

5 803

*Přehled ohlašovacích povinností včetně legislativního zmocnění a termínu je dostupný na adrese https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/ohlasovani-aktualne.html

Míra chybovosti hlášení byla 3,3 % (tato hlášení nebyla v systému zpracovatelná, neboť nebyly dodrženy požadavky datového standardu).

V průběhu ohlašovacího období byla uživatelům ISPOP poskytována provozní technická podpora v písemné formě prostřednictvím systému EnviHELP a telefonická podpora prostřednictvím speciálně zřízeného call centra. 

V systému EnviHELP bylo zodpovězeno 2460 dotazů, na call centru bylo vyřízeno 963 dotazů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP