2/2023

Ohlašovací povinnosti v měsíci září

| autor: INISOFT, s.r.o.0

Ohlašovací povinnosti v měsíci září
 1. Systém evidence při přepravě nebezpečných odpadů

Zákon ve znění po Infringementové novele č. 223/2015 ukládá povinnost ohlašovat přepravu NO prostřednictvím ISPOP. Odesílatel je povinen každou přepravu NO ohlásit před jejím zahájením a k zásilce přiložit ohlašovací list. Tyto povinnosti může za odesílatele splnit příjemce. Do 3 dnů od uskutečnění musí být v systému přeprava potvrzena, po potvrzení nelze údaje upravovat. Dosavadní způsob ohlašování přepravy NO (tzv. ELPNO) může být používán do konce roku 2016. Toto opatření bude pravděpodobně zaváděno postupně v závislosti na spuštění elektronického systému evidence přeprav.

Novela vyhlášky přináší pouze novou formu ohlašovacího listu dle zákona (příloha č. 26 vyhlášky) a neřeší pravidla a rozsah údajů o přepravě NO ohlašovaných přes ISPOP. Základní pravidla ohlašování jsou nastavena zákonem, rozsah ohlašovaných údajů bude pravděpodobně nastaven v systému plnění ohlašovacích povinností.

Využijte aktuální
Katalog odpadů
Příloha Vyhlášky č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016 o Katalogu odpadů.

Ohlašovací list pro přepravu NO dle přílohy č. 26 vyhlášky zahrnuje následující údaje:

 • identifikace odesílatele včetně IČZ nebo IČP,
 • identifikace příjemce včetně IČZ nebo IČP,
 • údaje o místu nakládky a předávajícím subjektu včetně IČZ nebo IČP,
 • údaje o přepravovaném odpadu (katalogové číslo, název druhu, množství)
 • identifikace dopravce a dopravního prostředku,
 • potvrzení předání odpadu dopravci s uvedením data a času,
 • potvrzení předání odpadu příjemci s uvedením data a času,

Novelizace zákona přináší významnou administrativní a organizační změnu a samozřejmě rizika sankcí při nedodržení stanovených pravidel.

Ohlašovací list dle vyhlášky po novele sice zahrnuje méně údajů než stávající ELPNO, vyhláška ale neřeší rozsah údajů ohlašovaných přes ISPOP.

Do doby zavedení elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů a spuštění systému je tak nutné i nadále ohlašovat ve stávající formě tzn. 7 listů.

ELPNO:

Systém ohlašování resp. rozesílání Evidenčních listů přepravy NO

 1. Vedení průběžné evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady

Nezapomeňte, že:

 • prováděcí vyhláška č. 83/2016 Sb. rozšiřuje počet evidovaných a ohlašovaných údajů o IČZ v případě oprávněných osob a IČP v případě původců (dle přílohy č. 20 se uvádí ve sloupci 8 - partner),
 • v případě mobilních zařízení byla vypuštěna možnost ohlašovat za mobilní zařízení ke sběru a výkupu příslušnému úřadu ORP podle místa provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pro provozovatele mobilních zařízení ke sběru je tedy podstatné, že ohlašovací povinnost je možné splnit výhradně ohlášením příslušnému úřadu ORP podle sídla oprávněné osoby,
 • rozšiřují se údaje ohlašované za skládky odpadů. Nově se ohlašuje množství odpadů uložených v kalendářním roce za odpady nebezpečné, komunální a ostatní. Nově se také ohlašují předepsané a uhrazené základní složky poplatku za odpady nebezpečné, komunální a ostatní a za nebezpečné odpady se ohlašuje předepsaná a uhrazená riziková složka poplatku,
 • v příloze č. 20 jsou k vybraným kódům způsobů využití a odstranění odpadu dle přílohy č. 3 a 4 zákona přiřazeny evidenční kódy pro vyjmenované způsoby zpracování odpadu (např. kompostování – dle zákona způsob využití dle kódu R3 = evidenční kód N13 dle vyhlášky).
 1. Ohlašování provozu zařízení
 • Dle novely zákona č. 185/2001 Sb. o podrobnostech a nakládání s odpady zákonem č. 223/2015 Sb. se ohlašuje i zahájení provozu podle změny souhlasu s provozem zařízení.
 • Nově se údaje o zařízení ohlašují prostřednictvím ISPOP krajskému úřadu (dříve ORP).
 • Novela vyhlášky přináší v příloze č. 22 novou formu ohlašovaných údajů. Oproti stávajícímu stavu dochází ke zjednodušení ohlašování a k výraznému snížení rozsahu ohlašovaných údajů. Neohlašují se již například povolené (schválené) odpady, které mohou do zařízení schváleného podle § 14 odst. 1 zákona vstupovat.
 • Nezapomeňte, že se ohlašuje i provoz zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, ve kterém se využívají pouze odpady splňující požadavky stanovené pro vstupní suroviny a malá zařízení podle § 33b odst. 1 zákona určená ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných odpadů. Těmto zařízením krajský úřad na základě ohlášení přidělí Identifikační číslo zařízení, které se musí uvádět v průběžné evidenci odpadů a na souvisejících dokladech.
 • Ohlášení provozu se do systému ISPOP zasílá prostřednictvím nového formuláře nebo pomocí aktualizovaného software

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP