2/2023

Novela vodního zákona prošla 3. čtením

| autor: SOVAK ČR0

Novela vodního zákona prošla 3. čtením

Novela zákona, která přináší především tyto změny, byla přijata včetně následujících pozměňovacích návrhů.

Označení pozměňovacího návrhu dle souhrnu pozměňovacích návrhů.

A1

§ 8 odst. 1 písm. d) ponechán v původním znění.

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie.

Vládní návrh novely zákona obsahoval termín využití na místo získání. Změna zachovává zpoplatnění odběru povrchových a podzemních vod za účelem chlazení.

A2

V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: „g) k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor, chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením, do vod povrchových.“

Nové ustanovení, které reaguje na ustanovení § 38 odstavec 3, které stanovuje: „Odvádí - li se odpadní voda a srážková voda společně jednotnou kanalizací10a), stává se srážková voda vtokem do této kanalizace vodou odpadní.“ 

Podle tohoto pozměňovacího návrhu nebude nutné k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor chránících stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením získat povolení k nakládání s odpadními vodami.

A3
V § 30 odst. 11 větě první se za slovo „vlastníkům“ vkládají slova „nebo nájemcům nebo pachtýřům“.

Rozšíření kompenzace znevýhodnění zemědělců hospodařících v ochranných pásmech vodních zdrojů a ochranných pásmech vodárenských nádrží.

A5

V § 38 odstavec 12 se slova „emisní standardy“ nahrazují slovy „emisní limity stanovené“.

A6

V § 67 odst. 2 písm. d) se za slova „jiná dočasná ubytovací zařízení“ vkládají slova „to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit“.

Možnost umístit stanové tábory do záplavových území.

A7

V § 89b písm. f) se za slova „jednotné kanalizace“ vkládají slova „podle § 8 odst. 3 písm. g)“.

Zpřesnění definice osvobození od poplatků na vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor jednotné kanalizace chránící stoky jednotné kanalizace před hydraulickým přetížením. 

Zpoplatněno bude vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor v případě neplnění funkce dle požadavků stávající normy podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. (nově připravená norma ČSN 75 6262 Odlehčovací komory není dosud schválena) a také z odlehčovacích komor, které jsou součástí ČOV.

A8

V § 102 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní: „q) hospodařící subjekty provozující zemědělskou prvovýrobu v ochranných pásmech vodních zdrojů a ochranných pásmech vodárenských nádrží“.

Rozšíření úhrady výdajů na opatření ve veřejném zájmu.

B5

V části první čl. II na konci textu bodu 1 se slovo „zákona“ nahrazuje slovem „ustanovení“.

Technická úprava vyvolaná přijetím pozměňovacího návrhu B6.

B6

V části třetí se na konci textu článku IV doplňují slova „a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 27, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021“.

Posunutí platnosti § 38 odstavec 8, který zavádí povinnost předložit ČIŽP doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let na termín 1. 1. 2021.

D1

1. V čl. I se za bod 49 vkládá nový bod, který zní: „X. V § 101 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova „včetně školkařských výpěstků“.

Osvobození od placení za odběr povrchové vody pro školkařské výpěstky.

L1

V čl. I bodě 49 v § 89c odst. 1 se za slovo „nepřekračuje“ vkládají slova „za poplatkové období“.

Jedná se o legislativně technickou změnu upřesňující období, ve kterém se počítá limit 100 000 m3 vypouštěných odpadních vod, za které se neplatí poplatek za vypouštěné znečištění.

L2

V čl. I se za bod 61 vkládá nový bod, který zní: „X. V § 115 odst. 2 se za slova „jakož i“ vkládají slova „obsahové náležitosti žádosti a jejích příloh a“.

Legislativně technická změna, která zavádí jasné zmocnění pro vyhlášku č. 432/2001 Sb. respektive novou vyhlášku, která je v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení závazně stanovit náležitosti formulářů, prostřednictvím nichž jsou žadatelé povinni podat své žádosti vodoprávnímu úřadu.

Další pozměňovací návrhy, včetně problematického návrhu o zákazu vývozu odpadních vod na ČOV obsahující nebezpečné látky nebyly přijaty. 

Legislativní proces novely vodního zákona bude pokračovat pojednáním v Senátu Parlamentu České republiky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP