2/2023

MŽP vydalo druhé závazné stanovisko EIA k prioritní dopravní stavbě

| autor: Tisková zpráva MŽP0

MŽP vydalo druhé závazné stanovisko EIA k prioritní dopravní stavbě

Na těch se dohodla vláda s Evropskou komisí v průběhu roku 2016 [1]. Devět prioritních staveb z dohodnutého seznamu tak nemusí opakovaně projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, přestože jim bylo stanovisko EIA vydáno před mnoha lety, ještě podle předvstupního zákona o EIA z roku 1992.

Na cestě k vydání stavebního povolení je ode dneška i výstavba dálnice D1 úseku 0136 Říkovice - Přerov.

K 30. listopadu 2016 bylo vydáno druhé závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí k druhé dopravní stavbě s mimořádným významem pro Českou republiku, která je na seznamu tzv. prioritních staveb (více zde).

Ministr životního prostředí Richard Brabec tak naplnil slib svého rezortu, že stanoviska k jednotlivým devíti stavbám budou vydávána ve lhůtě dvou měsíců po obdržení kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Na cestě k vydání stavebního povolení je tak dnes i výstavba dálnice D1 úseku 0136 Říkovice - Přerov.

Podmínkou pro vydání aktualizovaného stanoviska na základě dohody s Evropskou komisí, tentokrát závazného (oproti dřívější legislativě), bylo řádné zhodnocení vlivů stavby tak, jak je nyní vyprojektována v dokumentaci pro stavební povolení (DSP) na životní prostředí a veřejné zdraví (vliv hluku a imisí na obyvatelstvo, vliv na povrchové a podzemní vody atd).

„Účelem stavby D1 0136 Říkovice – Přerov je vybudování dopravního spojení s vedením trasy mimo hustě zastavěné území Přerova, dostatečně kapacitního pro převedení tranzitní osobní a zejména nákladní dopravy ze stávajícího průtahu I/55 Přerovem. Lidem na Přerovsku se tak zlepší kvalita života a životního prostředí,“ komentuje samotný záměr ministr Brabec.

Řešený úsek prochází územím od Říkovic po Přerov – Předmostí, přičemž míjí zástavbu Bochoře, Lověšic a Dluhonic. Záměr začíná návazností na úsek dálnice D1 pod označením 0135, který je již dokončen, a končí MÚK Přerov – sever, kde na něj navazuje rozestavěný úsek dálnice D1 0137.

Dnes vydané závazné stanovisko EIA navíc obsahuje 18 závazných podmínek, které povedou k dalšímu snížení vlivů budoucí dálnice D1 na životní prostředí a lidské zdraví.

Stanovena byla opatření v oblasti hlukové zátěže a imisní zátěže (nízkohlučný asfalt, kontrolní měření hluku a imisí před výstavbou a během zkušebního provozu), vlivu záměru na vody (důsledný monitoring, založení mostních objektů) a živočichy. Všechny podmínky jsou nově závazné a je tak zaručeno, že dojde bez výjimek k jejich realizaci.

„Další závazné stanovisko vydá ministerstvo životního prostředí na počátku prosince. Do konce roku vydáme celkem 6 stanovisek. Termín vydání ostatních stanovisek bude záležet na datu předložení kompletních podkladů ze strany ŘSD. Nadále platí, že závazná stanoviska budou vydávána ve slíbené dvouměsíční lhůtě od dodání kompletních podkladů,“ uzavírá ministr Brabec.

Evropská komise čekala přes 10 let na uvedení české legislativy v oblasti EIA do souladu s evropským právem. To se současné vládě podařilo v loňském roce. Ani Evropská komise a ani české soudy však již neuznávají stanoviska EIA u projektů, které získaly stanoviska EIA podle zákona starého více než 20 let.

Proto je nutné u takových záměrů proces EIA zopakovat, a to zejména s ohledem na posouzení vlivů záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví podle platné evropské směrnice. U 9 projektů však česká vláda v Evropské komisi dojednala výjimku.

Jde o stavby, které jsou součástí transevropské sítě, bylo jim do března roku 2015 vydáno územní rozhodnutí, disponují souhlasným stanoviskem EIA právě podle zákona z roku 1992 a jsou přímo stanovené nařízením vlády.

Více k historii EIA v ČR zde.

[1] Více informací zde.

Text závazného stanoviska k záměru

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP