Reklama

14. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Mění se příloha XIV nařízení REACH

Změna byla zveřejněna 13. června 2017 v Evropském úředním věstníku.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/999

ze dne 13. června 2017,

kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

(Text s významem pro EHP)

Celé nařízení je dostupné zde.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372