2/2023

Lithium: jak to bylo doopravdy

| autor: MPO0

Lithium: jak to bylo doopravdy

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako ústřední orgán státní správy pro těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud a pro tvorbu jednotné surovinové politiky považovalo za nutné v souvislosti s novou státní surovinovou politikou ČR, kterou jednomyslně schválila vláda 14. června 2017 hlasy všech koaličních stran, zjistit, jaký záměr má s ložiskem strategické suroviny lithium právoplatný držitel průzkumných licencí.

Tím je česká společností Geomet Brno a její australský partner, společnost European Metals Holdings (EMH).

Jednání s představiteli společnosti se týkalo zejména stavu a průběžných výsledků průzkumných prací, zahrnovalo rovněž informace o výsledcích předběžné studie proveditelnosti a časový harmonogram dalšího postupu prací.

MPO informovalo představitele společnosti EMH o požadavku rudu lithia v České republice v budoucnu nejen těžit, ale především dále zpracovávat, aby byl maximálně využit potenciál ložiska ve prospěch českého státu a českého průmyslu. Tento požadavek vyplývá ze „Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia“, který byl projednán a schválen na Plenárním zasedání RHSD dne 17. července 2017.

Protože povolovací proces na ložisko Cínovec je v pokročilém stádiu a protože by projekt neměl být zdržován, aby Českou republiku ve snaze vybudovat řetězec zpracujících firem nepředběhl konkurenční projekt na ložisku lithia Jadar v Srbsku, bylo v souladu s materiálem projednaným a schváleným na Plenárním zasedání RHSD rozhodnuto o přípravě Memoranda o porozumění mezi MPO a právoplatnými držiteli dosud vydaných průzkumných a navazujících licencí.

Charakteristika memoranda:

 • Memorandum není mezinárodní smlouva, ale pouze nezávazné, dobrovolné prohlášení. Neobsahuje žádné závazky, práva ani jiná smluvní ustanovení. Memorandum pouze uvádí společné zájmy.
 • Dobrovolná memoranda nespadají pod Směrnici vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv (usnesení vlády č. 131/2004)
 • Text Memoranda byl přesto konzultován s Úřadem vlády, který byl o jeho přípravě informován. Stejně tak byl projednáván s pracovníky Ministerstva financí, aby bylo potvrzeno, že z něj nemohou vyplývat žádné závazky.
 • S finálním textem bylo formou mého dopisu seznámeno Ministerstvo životního prostředí  spolu s nabídkou se k podpisu memoranda připojit. Na dopis MPO reagovalo odpovědí, v níž myšlenku uzavření Memoranda podpořilo, text nerozporovalo, pouze konstatovalo, že se k Memorandu nepřipojí.
 • Text Memoranda je volně dostupný na webu MPO.
 • Memorandum obsahuje deklaraci ochoty obou stran spolupracovat v těchto třech oblastech:
 1. úsilí o maximalizaci možností dalšího zpracování lithia v ČR
 2. podporu spolupráce s českými akademickými a výzkumnými institucemi
 3. možnost vést jednání o případném zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu EMH Cínovec
 • Z toho jasně vyplývá, že se v budoucnu do projektu může zapojit formou spolupráce některý ze státních podniků, např. DIAMO či Palivový kombinát Ústí nad Labem, ale existují i jiné varianty účasti státu.
 • MPO prohlašuje, že uzavření Memoranda považuje za významné posílení pozice státu při budoucím vyjednávání s právoplatnými držiteli průzkumných licencí o dalším postupu při využívání tohoto ložiska.

Další důležité informace:

 • první průzkumná licence byla Ministerstvem životního prostředí vydána 20. 7. 2010 (prodloužena byla do 10. 7. 2014), druhá licence byla vydána 24. 11. 2011 (prodloužena byla do 31. 8. 2015), třetí pak byla vydána 23. 9. 2016 a nakonec čtvrtá 18. 4. 2017
 • dle horního zákona §24, odst. 3 pak jasně vyplývá, že: „Přednost při získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru má organizace, pro niž byl proveden průzkum výhradního ložiska, to jest zadavatel.“
 • jestliže dnes všechny 4 udělené průzkumné licence vlastní společnost GEOMET (resp. EMH), má tato společnost podle platného zákona přednost před všemi potenciálními zájemci, včetně státu, na získání předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru.
 • MPO proto v předstihu, ještě před dokončením geologického průzkumu a ještě před dokončením studie proveditelnosti vstoupilo v jednání s právoplatnými držiteli průzkumných licencí a části předchozích souhlasů ke stanovením dobývacího prostoru, aby zjistilo, jaké mají držitelé licencí představy o dalších pracích na ložisku a jednalo s nimi i o požadavku, obsaženém v nové státní surovinové politice, že suroviny dobývané v ČR by měly být v ČR také přednostně zpracovávány a využívány.
 • MPO připravilo analytický materiál „Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia“, který byl podrobně projednán na zasedání celostátní RHSD ČR dne 17. července 2017. V materiálu je detailně popsán faktický stav a možnosti státu, se do projektu zapojit.
 • v kapitole č. 9 tohoto materiálu (str. 31) „Návrh dalšího postupu“ je popsáno dosavadní jednání s firmou GEOMET (resp. EMH), včetně záměru připravit a uzavřít zmíněné Memorandum. Nikdo k tomuto záměru neměl výhrady. Členy RHSD ČR jsou hlavní zaměstnavatelské svazy, hlavní odborové svazy a několik členů vlády (zastoupeny všechny koaliční strany).
 • tématem se několikrát zabývala Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (naposledy 19. září 2017). Její předsednictvo, které svým usnesením vzalo na vědomí informaci k problematice těžby lithia v Ústeckém kraji a vyzvalo stát prostřednictvím MPO a Úřadu zmocněnce vlády, aby bylo zajištěno, že maximum možných pozitivních efektů z těžby lithia bude realizováno na území Ústeckého kraje v jeho prospěch a v souvislosti s hospodářskou restrukturalizací (všichni přítomní hlasovali PRO, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel).
 • tématem se rovněž zabývalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 11. září 2017. V této věci přijalo pouze usnesení, že bere na vědomí informace o těžbě lithia v Krušných horách. Nezaznělo žádné odmítnutí, žádné výhrady.

Ministerstvo životního prostřední a Memorandum

 • MPO nabídlo dopisem ministra v polovině září ministru životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO), aby se k podpisu Memoranda připojil.
 • Dne 26. září přišla písemná odpověď, že se na přípravě Memoranda Ministerstvo životního prostředí nepodílelo, tedy nemá zájem být signatářem.
 • Ministr Richard Brabec však ve 2. odstavci dopisu píše: „Jsem toho názoru, že Memorandum je jedním ze správných kroků, otvírajících prostor ke spolupráci při těžbě lithiových rud, úpravě této suroviny i umístění zpracovatelských i finálních výrobních kapacit výhodných nejen pro zahraniční podnikatelské subjekty, ale i pro Českou republiku.“ (scan dopisu dostupný na webu MPO).

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP