Reklama

9. 8. 2017  |  Aktuality  |  Autor: SOVAK ČR

Kvalita srážkových vod

V současné době se vede diskuse nad změnou využívání srážkových vod a podpoře systémů retence a recyklace či zasakování srážkových vod do vod podzemních. V obou těchto případech je nutné se zabývat rovněž otázkou kvality srážkových vod.

Zajímavý příspěvek k této problematice přinesli řešitelé výzkumného projektu TAČR Alfa 4 - TA04020432 Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako řešení pro nároky ČSN 75 9010 a TNV 75 9011 (2014-2017) RNDr. Pavel Špaček a Ing. Jiří Hendrych, Ph.D. V rámci tohoto výzkumného projektu se zabývali otázkou kontaminace srážkových vod, která je spojena především s tzv. „prvním splachem“.

Na vybraných lokalitách byly sledovány ve srážkových vodách koncentrace těžkých kovů a nepolárních extrahovatelných látek a naměřené hodnoty porovnány s platnými technickými předpisy ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami a ČSN 75 7143 Jakost vod: Jakost vody pro závlahu. 

Na sledovaných lokalitách došlo v průběhu dlouhodobého monitoringu k překročení požadovaných koncentrací v parametrech Cu, Zn a NEL. I z těchto výsledků je patrné, že řádné předčištění srážkových vod musí být nedílnou součástí případné recyklace či zasakování srážkových vod.

Více informací k této problematice přináší článek řešitelů výše zmíněného projektu, který je dostupný zde a rovněž přednáška, která byla prezentována v rámci doprovodného programu výstavy Vodovody a kanalizace 2017, která je dostupná zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372