1/2024

Královéhradecký VaK investoval za posledních 10 let do obnovy přes 3 miliardy korun

| zdroj: SOVAK ČR0

original
zdroj: vakh.cz

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. obnoví a zmodernizuje v letošním roce svůj majetek za 428 milionů korun. Kromě toho dalších 14,2 milionů použije na splátky finančních zápůjček, které společnosti v minulých letech poskytla formou předplaceného nájemného Královéhradecká provozní, a.s. 

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., vlastní 1 363 km vodovodních řadů, 8 úpraven pitných vod, 563 km kanalizačních stok a 14 čistíren odpadních vod. Hodnota jejího majetku stanovená dle zjednodušené metodiky Ministerstva zemědělství činí 14,6 miliard korun. „Zákon o vodovodech a kanalizacích předepisuje, že každý vlastník veřejného vodovodu či kanalizace musí plánovat a financovat obnovu svých sítí, a pokud tak nečiní, může mu za to stát udělit finanční sankci,“ sdělil Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., a dodal, že „v okrese Hradec Králové je jiných vlastníků vodovodů nebo kanalizací více než 200, přičemž poměr součtu hodnot jejich majetků k hodnotě vodovodů a kanalizací naší společnosti není vyšší než 4 procenta“.

„Obnova a modernizace veřejných vodovodů a kanalizací je nezbytná pro jejich trvalou udržitelnost. Tato zařízení slouží pro kvalitní dodávku pitné vody a bezpečné odvádění a čištění odpadních vod. Naše společnost proto realizovala v letech 2010 - 2021 investice ročně v průměru ve výši 250 milionů korun, přičemž v roce 2022 to bylo 350 milionů korun a v letošním roce plánujeme prostavět dokonce 428 milionů,“ sdělil Jiří Šolc, ředitel společnosti.

V roce 2023 k nejvýznamnějším akcím patří tyto:

 • dokončení obnovy přívodního vodovodního řadu DN 600 z úpravny vody na Orlici na vodojemy na Novém Hradci Králové. Jedná se o jeden z významných prvků Vodárenské soustavy východní Čechy, která propojuje okresy Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim a zásobuje 500 tisíc obyvatel východních Čech. Společnost na realizaci tohoto projektu obdržela dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 50 % stavebních nákladů,
 • dokončení rekonstrukce a výstavby další akumulační nádrže na vodojemu Bohuslavice nad Metují. Cílem projektu je zvýšení zabezpečenosti v zásobení pitnou vodou 16 obcí ve východní části okresu Hradec Králové. Akce je spolufinancována ze 70 % Ministerstvem zemědělství, 
 • sanace přívodního řadu surové vody z řeky Orlice na úpravnu vody v Hradci Králové. Jedná se o poslední etapu obnovy a intenzifikace tohoto zařízení, jehož kapacita je 250 litrů za vteřinu. Přívodní betonové potrubí je šedesát let staré a vykazuje vysoký stupeň netěsnosti. Jeho renovací bude zajištěn bezvadný přívod surové vody na úpravnu a zvýší se tak zabezpečenost v dodávkách pitné vody na Vodárenské soustavě východní Čechy. Úpravna vody pokrývá v průměru 20 % z celkové spotřeby vody v regionu, přičemž její kapacita je při výpadku jiných zdrojů schopna zabezpečit více než 60 % potřeby vody,
 • obnova a rekonstrukce 1. etapy přívodního řadu DN 800 ze zdrojové oblasti Litá a Polické křídové pánve a rekonstrukce a rozšíření vodojemu v Chlumci nad Cidlinou. Na obě akce bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí státní finanční podpory v rámci programu Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody,
 • intenzifikace 2 čistíren odpadních vod v obcích Smiřice (na ČOV jsou přiváděny odpadní vody ze 3 obcí Smiřice, Holohlavy a Černožice) a Libčany (čistí odpadní vody z obce Libčany a Hvozdnice). Obě čistírny mají kapacitu do 5 000 ekvivalentních obyvatel, ta však není dostatečná pro další rozvoj bytové a průmyslové výstavby. Společnost ze svých zdrojů může financovat pouze obnovu vodovodů a kanalizací, zvyšování kapacit z důvodu rozvoje je v zodpovědnosti budoucích znečišťovatelů a místních samosprávných celků. Proto společnost uzavřela s obcemi Smiřice, Holohlavy, Černožice, Libčany a Hvozdnice smlouvy o společném financování obou projektů,
 • další stavby rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v Hradci Králové, Novém Bydžově, Chlumci nad Cidlinou, Třebechovicích pod Orebem a Libčanech a opatření na sítích zabezpečující zvýšení kvality jejich provozu.

Na financování investiční výstavby použije společnost tyto zdroje:

 • 236 milionů korun z pronájmu vodovodů a kanalizací provozovateli Královéhradecké provozní, a.s. za rok 2023 a 28 milionů korun ze zůstatku roku předchozího,
 • 72 miliony korun z dotace Ministerstva zemědělství,
 • 64 miliony korun z bankovního úvěru účelově poskytnutého na dofinancování obnovy přívodního vodovodního řadu DN 600 z úpravny vody na Orlici na vodojemy na Novém Hradci Králové,   
 • 28 milionů korun z prostředků obcí účelově poskytnutých na rozvojové investice, kterými jsou intenzifikace ČOV Smiřice, ČOV Libčany a zvětšení kapacity jedné z hlavních stok v Hradci Králové.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investovala za posledních 10 let do obnovy svého vodárenského majetku, tj. do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, úpraven pitných vod a čistíren odpadních vod v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově, Třebechovicích pod Orebem, Smiřicích, Předměřicích nad Labem, Hradci Králové a dalších obcích okresu přes 3 miliardy korun.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP