Reklama

2. 8. 2016  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Komise EU vydala nové prováděcí nařízení týkající se glyfosátu

Evropská komise přednesla prováděcí nařízení 2016/1313 ze dne 1. srpna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky glyfosátu.

Původní text v sedmém sloupci „Zvláštního ustanovení“ je nahrazen tímto:

„Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle Čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání glyfosátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, pozměněné Stálým výborem pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 27. června 2016.

Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

  • musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství,
  • musí věnovat zvláštní pozornost rizikům plynoucím z používání v určitých oblastech uvedených v čl. 12 písm. a) směrnice 2009/128/ES,
  • musí věnovat zvláštní pozornost souladu předsklizňových použití se správnou zemědělskou praxí.

Členské státy zajistí, aby přípravky na ochranu rostlin obsahující glyfosát neobsahovaly formulační přísadu ethoxylovaný amin loje (A. CAS 61791-26-2).“

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Celý text je dostupný zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372