Kam s ním aneb Jak postupovat při likvidaci starého vozidla?

| autor: Martina Jandusová0

Kam s ním aneb Jak postupovat při likvidaci starého vozidla?

Způsob nakládání s autovraky a postup při trvalém vyřazení vozidla z registru silničních vozidel upravuje zákon č.56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon č.185/2001 Sb., o odpadech.

Správné nakládání s vozidly s ukončenou životností by mělo přispět k minimalizování vlivu na životní prostředí a přispívat tak k ochraně kvality životního prostředí a úsporám energie.

Stará vozidla jsou zahrnuta do kategorie nebezpečných odpadů, protože obsahují množství nebezpečných látek (jako například olej, kyseliny a chemické sloučeniny obsažené v tekutinách).

Ze zákona je manipulace a likvidace starých vozů dovolena pouze autorizovaným zpracovatelům starých vozidel. § 37 zákona o odpadech říká, že každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen starý vůz předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Po přezkoušení uděluje autorizaci Ministerstvo životního prostředí. Těchto zařízení je v České republice více než 450. Zařízení ke sběru a zpracování autovraků můžete jednoduše vyhledat skrze aktualizovaný seznam na stránkách MŽP, lze jej filtrovat podle místa bydliště.

V případě, že je auto nepojízdné, můžete se dohodnout s firmou, která vlastní autovrakoviště. Některá autovrakoviště disponují odtahovým vozidlem připraveným k tomuto účelu.

Vyřazení vozidla z registru v důsledku jeho odcizení, nebo trvalého vyřazení vozidla z registru a jeho odhlášení je zcela osvobozeno od správních poplatků.

V zákoně o odpadech je ustanovení (§ 37b) ukládající provozovatelům zařízení ke sběru autovraků bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených na trh po dni 1.července 2002, pokud obsahují podstatné části a neobsahují odpad nemající původ ve vybraném vozidle; pro vybrané autovraky z vozidel uvedených na trh před dnem 1. července 2002 platí tato povinnost ode dne 1. ledna 2007.

Ovšem v případě, že svůj vůz „opustíte“ na veřejném místě, stává se z něj ze zákona autovrak a vám vznikají náklady spojené s jeho likvidací.

Provozovatel sběrného zařízení má povinnost vám při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí. Ovšem musíte splnit dvě podmínky - údaje v technickém průkaze a identifikační čísla vozidla (VIN) musí být shodná a zároveň autovraku nesmí chybět důležité součásti - kompletní karoserie a motor.

Co budete potřebovat k likvidaci starého vozidla?

Fyzické osoby:

  • občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
  • originál velkého technického průkazu
  • v případě likvidace z pozůstalosti je nutné přinést rozhodnutí o dědictví
  • pokud nejste majitelem vozu, ale jen provozovatelem, tak plnou moc k likvidaci

Právnické osoby:

  • výpis z obchodního rejstříku (ne starší 12 měsíců ke dni požadované likvidace) – originál/ověřená kopie

Dalším krokem je trvalé vyřazení vozidla z Centrálního registru vozidel. Jak bylo zmíněno výše, provozovatel autovrakoviště vám vystaví doklad o ekologické likvidaci. S dokladem, osvědčením o registraci a tabulkou registrační značky se dostavíte na dopravní úřad na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností, kde dojde k vyřazení.

Vyplníte si Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel a dostanete záznam do technického průkazu. Vše je obvykle vyřízeno na počkání.

Posledním krokem je už jen návštěva pojišťovny, kde zrušíte pojistnou smlouvu a proplatí se vám nespotřebované pojistné. Právnické osoby odhlásí vozidlo ze silniční daně na Finančním úřadě a požádají si o vrácení nespotřebované části silniční daně.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK