1/2024

Jak je to s prahovými hodnotami pro kapacitu v příloze k zákonu o IRZ

| autor: MŽP0

Jak je to s prahovými hodnotami pro kapacitu v příloze k zákonu o IRZ

Vzhledem k tomu, že při přípravě novely zákona o IRZ (konkrétně přílohy k tomuto zákonu) bylo nutné zohlednit i prahové kapacity pro činnosti uvedené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení o E-PRTR), a to takovým způsobem, aby činnosti v příloze k zákonu o IRZ nebyly v rozporu (resp. aby nedocházelo ke vzájemnému překryvu) s činnostmi z přílohy I nařízení o E-PRTR.

Lze konstatovat, že ve sloupci s kapacitou činnosti lze natrefit na čtyři základní varianty vymezení těchto kapacit.

První variantou je činnost, u které je uvedeno, že "není stanovena" (v případě přílohy I nařízení o E-PRTR je uveden znak hvězdičky – „*“, přičemž význam je naprosto shodný). Jestliže existuje taková činnost v rámci provozovny, týká se jí ohlašovací povinnost bez ohledu na její kapacitu.

Druhým případem je činnost, u které je uvedena dolní prahová hodnota (např. „o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně“). Taková činnost nemá odpovídající činnost v příloze I nařízení o E-PRTR, tudíž neexistuje horní omezení. Ohlašovací povinnost se v tomto případě týká takové provozovny, v které je provozována předmětná činnost a zároveň je překročena příslušná prahová hodnota.

Pokud je vybraná činnost v provozovně provozována, ale projektovaná kapacita je nižší než prahová hodnota, nemusí se taková provozovna problematikou IRZ vůbec zabývat. V této souvislosti podotýkáme, že je potřeba vyhodnotit v provozovně všechny provozované činnosti.

Třetím případem je činnost, u které je uvedena jak dolní prahová hodnota pro kapacitu, tak i horní prahová hodnota pro kapacitu. Důvodem je již výše uvedené možné překrývání s jednou či více činnostmi z přílohy I nařízení o E-PRTR. Kapacita je vymezena tak, aby na ni plynule navázala kapacita odpovídající činnosti v příloze I nařízení o E-PRTR.

Prakticky vzato se tedy ohlašovací povinnost týká té provozovny, u které je vyšší projektovaná kapacita, než je uvedena dolní prahová hodnota pro příslušnou činnost. V intervalu spodní a horní kapacity se jedná o provozovnu spadající pod přílohu k zákonu o IRZ, nad horní kapacitu by se již mělo jednat o provozovnu s činností z přílohy I nařízení o E-PRTR.

Posledním případem je skupina potravinářských činností. Zde je uvedena pouze horní prahová hodnota (tj. v příloze k zákonu o IRZ). Na tuto horní prahovou hodnotu plynule navazuje prahová hodnota pro činnosti, které spadají pod režim E-PRTR (tj. činnosti z přílohy I nařízení o E-PRTR – konkrétně se jedná o kategorii 8.).

Vzhledem k tomu, že u těchto činností není uvedena spodní prahová hodnota, zabývat se zákonem o IRZ (částí týkající se IRZ) budou všichni provozovatelé s touto činností bez ohledu na projektovanou kapacitu (pouze na základě projektované hodnoty vyhodnotí, zda se jedná o provozovnu E-PRTR či nikoliv a podle toho provedou nebo upraví registraci v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA