1/2024

Investičně úsporná a stavebně nenáročná rekonstukce a intezifikace ČOV Panenské Břežany

| autor: Brentwood0

Investičně úsporná a stavebně nenáročná rekonstukce a intezifikace ČOV Panenské Břežany

Stávající čistírna odpadních vod pro 450 EO v Panenských Břežanech byla kapacitně plně vytížena a neplnila požadavky na vyčištěnou vodu ani na horní hranici požadovaných limitů. Zejména v zimních měsících, kdy teplota vody klesala pod 10C neplnila odtokové požadavky na amoniakální znečištění.

Základem stávající čistírenské jednotky byla dvojice železobetonových nádrží. V těchto nádržích byla umístěna celá technologie aktivační části ČOV, tj. aktivační systém s nitrifikací a denitrifikací, odplyněním kalu, provzdušnění a dosazovací nádrž. Stávající stav využíval technologii aerobního čištění odpadních vod s předřazenou denitrifikací a mechanickým předčištěním.

Kanalizačním systémem přitékala odpadní voda přes česlicový koš do čerpací stanice. Z čerpací stanice byla odpadní voda vedena do rozdělovacího objektu, který zabezpečuje pravidelný, rovnoměrný nátok do obou aktivačních nádrží.

Odpadní voda ve směsi s aktivovaným kalem postupně procházela přes soustavu denitrifikačních a nitrifikačních zón. Nitrifikační prostory byly provzdušňovány celoplošně rozmístěnými membránovými elementy AME-260.

brentwood_schema2.png

Vložené vertikální dosazovací nádrže z polypropylenu byly vybaveny odtokovým žlábkem s nornými stěnami a zařízením pro odtahování vyflotovaného kalu z hladiny zpět do aktivačních nádrží. Vyčištěná voda odtékala z ČOV přes měrný žlab s měřením průtoku.

Jako zdroj technologického vzduchu byla použita dmychadla v uspořádání 2 + 1. Nad kalovými jímkami byl vybudován provozní objekt, který již prostorově nevyhovoval zamýšlené intenzifikaci. V objektu byla umístěna dmychadla,elektrorozvaděč a jednoduchý řídící systém na bázi časového programu.

Recipientem je Kojetický potok ř. km. 8,00, hydrologické číslo povodí: 1-05-04- 035.

Požadavek investora byl na zvýšení kapacity rekonstrukcí čistírny na 900 EO a zajištění nové kapacity pro připojení odpadních vod ze závodu na zpracování zeleniny firmy Agrimex o objemu 40 m3/den s výrazně vyšším látkovým znečištěním. CHSKCr 1133 mg/l a NL 375 mg/l.

Zadání předpokládalo, že bude bude navýšena kapacity čistírny na hydraulické a látkové zatížení odpovídající až 1200 EO, tedy zvýšení kapacity až o 200 % , při čemž bylo nutné zachovat omezené prostory rozšíření čistírny.

Pro řešení intenzifikace čistírny navrhla projekční kancelář Ing.Hockeřešení, které realizovala firma METAL MB ve spolupráci s firmou BRENTWOOD. Nové řešení je zřejmé z následujícího obrázku.

brentwood_schema.png

Odpadní vody jsou na čistírnu odpadních vod přiváděny gravitačně stávající kanalizací. Po vstupu do areálu čistírny jsou vedeny přes česlicový koš do čerpací stanice. Z čerpací stanice jsou odpadní vody řízeně čerpány dvojicí ponorných kalových čerpadel na rotační bubnové síto.

Na výtlaku čerpadel z čerpací stanice je instalován indukční průtokoměr, pro sledování množství čerpaných odpadních vod a řízení chodu čerpadel.

Mechanický stupeň předčištění odpadních vod sestává z česlicového koše umístěného v čerpací stanici a ze stíraného válcového síta (RS) umístěného ve stavebně upraveném provozním objektu.

Odpadní vody ze stíraného bubnového síta natékají do stávajícího rozdělovacího objektu (RO) a následně rovnoměrně do obou linek aktivace.

Každá ze dvou aktivačních nádrží je osazena dvojicí bioreaktorových věží s technologií AccuFAS – IFAS (kombinace kalu ve vznosu s kalem přirostlým na intertní bionosič ), každá z věží je vybavena jemnobublinkovým aeračním systémem.

brentwood_pumping.png

Procesy čištění odpadních vod probíhají jak v biofilmu uchyceném na povrchu materiálu bioreaktorových věží, tak i v aktivovaném kalu ve vznosu v aktivačních nádržích. Instalace bionosičových věží je hlavním prvkem intenzifikace čistírny odpadních vod.

Samotný Bioreaktor je složen z inertních bionosičů ve čtyřech vrstvách kdy spodní DM distribuční vrstva představuje unikátní patentované distribuční medium pro efektivnější distibuci kyslíku a lepší kontaktní čas uvniř celého bioreaktoru.

Zbylé tři vrstvy tvoří VF vertikální medium, které svým designem udržují biofilm stejně tenký po celou tobu procesu. Takto navržený bioraktor eliminje konvenční problémy s ucpáváním štěrbin v lamelách v následku nadměrného nárustu biofilmu. Kal je neustále promícháván bez větších nároků na el. energie díky tzv. v efektu vzduchové pumpy( viz obrázek ).

V aktivačních nádržích jsou instalovány kyslíkové sondy pro sledování koncentrace rozpuštěného kyslíku v nádržích. V aktivačních nádržích je také sledována teplota aktivační směsi.

Vzhledem k tomu, že teplota odpadní vody klesá v zimě až k 7°C, byla vybrana technologie IFAS, která dokáže spolohlivě odbourávat amoniakální znečištění i při teplotách do 5°C. A to až na hodnoty okolo < 1 mg/l.

brentwood_flow.png

Navržená technologie stabililizuje nitrifikační proces v zimním období a navíc snižuje produkci zbytkového kalu a v našich podmínách se během 15 leteh v praxi již několikrát osvědčila. Celkový process je krátkodobě možno přetížit až o 40 % aniž dojde k tzv. Vypláchnutí kalu z aktivace. Tato skutečnost se ověřila při intenzivních srážkách, kdy krátkodobé hydraulické přetížení čistírny bylo až 290 m3/den.

Z aktivačních nádrží je aktivační směs vedena do nových sklolaminátových dosazovacích nádrží kde dochází k separaci vyčištěné odpadní vody a aktivovaného kalu. Dosazovací nádrže svou jedinečnou konstrukcí mají vyšší účinnost při odstraňování nerozpuštěných látek a umožňují také separaci aktivační směsi s vyšším zatížením kalu (až 6 kg/m3 ).

Dosazovací nádrže jsou vybaveny kruhovými žlaby vyčištěné vody, které spolehlivě zabrání vnikání plovoucích nečistot do vyčištěné vody. Odpadní voda gravitačně odtéká přes měrný objekt (MP) - Parshallův žlab - do recipientu. Odseparovaný aktivovaný kal je ze dna dosazovacích nádrží řízeně čerpán čerpadly (Č3, Č4) do aktivačních nádrží jako vratný kal.

Potrubí vratného kalu je vvybaveno rozdělovací nádržkou která umožňuje odtah přebytečného kalu z dosazovacích nádrží do kalojemů (K1, K2).nKalojemy (K1, K2) slouží k uskladnění a dodatečné stabilizaci kalu.

Z kalojemů je gravitačně zahuštěný a aerobně stabilizovaný kal pravidelně odvážen pomocí FEKA vozu k externí likvidaci. Kalová voda z kalových jímek je čerpána čerpadly kalové vody (Č5, Č6) zpět do aktivačních nádrží. Kalojemy jsou vybaveny středobublinným aeračním systémem.

Zdrojem technologického vzduchu pro čistírnu odpadních vod je trojice nových dmychadel (DM1, DM2, DM3) . Nová dmychadla (DM1-3) slouží pro dodávku technologického vzduchu pro bionosičové věže (BV1.1 – BV 2.2) a pracují v režimu 2 dmýchadla +1 provozní rezerva.

Všechna tři nová dmychadla jsou umístěna na společném novém rozvodu technologického vzduchu. Stávající dmychadla (DM4 a DM5) slouží k aeraci kalojemů (K1, 2). ( spotřeba )

Čistírna je navržena aby zajistila parametry odpadní vody dle požadavků stanovených vodoprávním nařízením a dosahuje na základě měření hodnot uvedených v tabulce.

brentwood_tabulka.jpg


Fotogalerie:

brentwood1.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA