1/2024

ČEZ Distribuce přijala po povodních řadu opatření

| autor: TZ ČEZ0

ČEZ Distribuce přijala po povodních řadu opatření

V jednom okamžiku bylo evidováno téměř 230 omezených distribučních trafostanic v zaplavených oblastech zajišťujících dodávku pro téměř 85 obcí. Bez elektřiny byly desetitisíce domácností a škody na distribučním zařízení přesáhly 30 milionů korun.

Každá živelná událost přináší poznatky pro zlepšení. ČEZ Distribuce přijala řadu opatření, které povedou k minimalizaci škod i k rychlejšímu obnovení dodávky elektřiny v případě dalších povodní. Do těchto opatření investuje více jak 100 mil. Kč.

Vláda ČR dne 3. 6. 2013 vyhlásila pro všechny kraje s výjimkou Pardubického a Karlovarského stav nouze. Den na to tento stav nouze vyhlásila také ČEZ Distribuce ve Středočeském kraji v okrese Mělník a v Ústeckém kraji v okresech Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín.

Ničivá povodeň se nesmazatelně zapsala do historie svými následky, které s sebou přinesla. Od povodně v roce 2002 se tak stala jednou z největších přírodních pohrom, kterým museli energetici společně s dalšími složkami IZS čelit.

Nejčastějším typem škod byly případy způsobené zaplavením distribuční trafostanice a vyplavením kabelových sítí.

5 let poté

Vše zlé je pro něco dobré

V uplynulých pěti letech energetici přijali řadu opatření, která by měla pro příští velkou vodu zrychlit obnovení dodávky elektřiny i snížit škody na distribučním zařízení.

Mezi taková opatření patří například přemístění distribučních trafostanic mimo záplavové území, přemístění rozvaděčů nízkého napětí, „zvednutí“ technologického zařízení (transformátory i rozvaděče) nad úroveň pěti leté vody.

Mezi další energetické „vychytávky“ patří například výměna nebo náhrada technologie, kdy došlo k vyměnění vzduchem izolovaných prvků za zapouzdřené, u kterých nehrozí průnik vody a na řadě míst došlo také k přemístění technologie trafostanic mimo dosah vody.

V první fázi po povodních v roce 2013 byla zrealizována protipovodňová opatření v případě 11 distribučních trafostanic a jednoho vedení vysokého napětí, které v rámci povodní ohrožovala řeka Labe nejvíce.

Následně v druhé fázi bylo techniky prověřeno 441 distribučních trafostanic v záplavové oblasti pěti leté vody. V současné době probíhají stále realizace řešící uvedená opatření, které si vyžádají náklady převyšující hranici 100 mil Kč. Momentálně jsou již více než 2/3 z těchto staveb zrealizovány.

Transformovna Litoměřice Jih přemístěna do patra

Jedná se o transformovnu 110/22 kV, která se nachází v zátopové oblasti řek Labe a Ohře a tato transformovna byla v roce 2002 a 2013 vytopena až do úrovně prvního patra provozní budovy. Škody na zařízení v obou případech přesáhly desítky milionů korun.

Byla přijata opatření k zamezení škod při dalších možných povodní. Na přípravě cílového řešení se podílela většina odborných útvarů ve společnosti ČEZ Distribuce, kdy se v konečném důsledku mezi sebou porovnávalo 9 variant.

Rozvodna vysokého napětí byla přesunuta z přízemí budovy do patra s uspořádáním v zapouzdřených rozvaděčích ABB. To si vyžádalo přeložky venkovního vedení do kabelového s ukončením před budovou rozvodny vysokého napětí, nutné bylo také staticky posílit patro tak, aby vyhovovalo zatížení rozvaděči.

Do patra byla umístěna i vlastní spotřeba a technologie pro chránění a ovládání prvků v transformovně. Díky přesunutí technologie je zabezpečen chod rozvodny 22 kV i při dalších případných povodních.

V přízemí se pak počítá jen s úklidem a vysoušením. V části rozvodny velmi vysokého napětí je zařízení uzpůsobeno tak, že pohony přístrojů s řídícími skříněmi jsou propojeny kabely s konektory. Je tedy zabezpečena jejich rychlá demontáž a následně i montáž.

V případě nastalé povodně budou v transformovně demontovány také chladící ventilátory výkonových transformátorů i jejich ovládací skříně. Vysílače HDO byly úplně zrušeny a nově instalovány mimo zátopové pásmo v transformovně Roudnice.

Všechna protipovodňová opatření ocení jistě i samotní klienti - v budoucnu by měly tyto nemalé investice do úprav distribučních sítí rovněž zabránit nucenému vypínání odběratelů, omezit počet vypnutých distribučních trafostanic v době povodně či záplavy a v prvé řadě pak rovněž zajistit bezpečný a plynulý provoz distribuční soustavy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag