2/2023

Čeští i zahraniční odborníci a lídři trhu se sejdou v Praze po dvou letech, budou řešit nové technologie i legislativu

| autor: Tisková zpráva VODOVODY - KANALIZACE0

Čeští i zahraniční odborníci a lídři trhu se sejdou v Praze po dvou letech, budou řešit nové techn

Ta se uskuteční 23. – 25. května na výstavišti v Praze Letňanech. Pořadatelem akce je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR). 

Jubilejní 20. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY - KANALIZACE představí nové technologie v oboru a přinese přednášky odborníků na aktuální témata.

V doprovodném programu se bude pod garancí ministerstva zemědělství, životního prostředí a průmyslu a obchodu diskutovat například o hospodaření s pitnou a dešťovou vodou, problematice povodní a sucha, ochraně vodních zdrojů, kvalitě vypouštěných odpadních vod, nové legislativě či o dotacích z EU.

Jedním z aktuálních témat, která budou na výstavě VODOVODY - KANALIZACE rezonovat, je také udržitelné hospodaření s vodami v obcích. „Je to jeden ze základních předpokladů udržitelnosti urbanizovaných celků v budoucnu,“ říká Ivana Kabelková z Katedry zdravotního a ekologického inženýrství na ČVUT, která představí udržitelná řešení v malých obcích a jejich podporu v rámci právního a dotačního systému.

Udržitelné hospodaření s vodami v obcích

Cílem udržitelných způsobů hospodaření s vodou a živinami je přiblížit se původnímu přirozenému koloběhu vody a látek, který byl v krajině před vznikem obce.

„Motivací změny stávajícího konvenčního nakládání s vodami v obcích směrem k udržitelnému hospodaření s nimi je především prevence sucha a povodní způsobených klimatickými změnami i urbanizací krajiny a zvýšení ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,“ dodává Ivana Kabelková.

Na udržitelné způsoby hospodaření kladou důraz i Operační program Životní prostředí (Prioritní osa 1) a zejména Národní program Životní prostředí, který na tato řešení poskytuje dotační podporu obcím či jejich částem do 500 obyvatel. Cílem je podpořit komplexní, inovativní a udržitelné vzorové projekty, které posouvají konvenční způsoby hospodaření s vodami v malých obcích směrem k vyšší udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

„Podporována budou zejména decentrální a semi-centrální řešení, která mají příznivé dopady na blízké ekosystémy, mikroklima, úrodnost půd, na zlepšení vodních poměrů v oblasti a rovněž na zvýšení energetické soběstačnosti obce,“ nastiňuje Ivana Kabelková.

Použití upravených kalů na zemědělské půdě

S novými požadavky pro jeden z možných způsobů nakládání s upravenými kaly, a to je jich použití na zemědělské půdě, seznámí účastníky Kristýna Husáková z Odboru odpadů ministerstva životního prostředí.

„Přímá aplikace kalů na zemědělskou půdu je v ČR častým a hlavně levným řešením nakládání s čistírenskými kaly, které jsou nezbytným produktem čistírenských technologií. Z hlediska zákona o odpadech se jedná o odpad, proto je důležité nakládat s kalem s obezřetností a podle předem nastavených pravidel.

Řada podmínek nebyla doposud řešena žádným právním předpisem a v praxi způsobovala rozdílný přístup při nakládání s kaly nejen u zemědělce, ale také u původce kalu,“ přibližuje Kristýna Husáková.

Jak dodává, nová legislativa stanovuje požadavky pro celý řetězec osob, který s kaly může nakládat. „A to od jejich původců např. provozovatelů ČOV nebo provozovatelů zařízení na úpravu kalů, ale také provozovatelů zařízení na sběr a skladování kalů a v neposlední řadě dochází také k nastavení požadavků pro zemědělce, kteří kaly aplikují,“ doplňuje.

Jak recyklovat vodu z koupelen?

Snažit se vyvrátit námitky proti recyklaci šedých vod se bude snažit Karel Plotěný ze společnosti ASIO, spol. s r.o. „Ještě stále, a to ani lidé z oboru, neví, co přesně si pod pojmem šedá voda představit. Z toho pak vyplývá i nedůvěra k recyklaci těchto vod a někdy i úplně nesmyslné požadavky na provoz zařízení na recyklaci a požadované parametry,“ vysvětluje.

Znovuvyužití šedých odpadních vod, zejména těch, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod., je jednou z cest, jak snížit spotřebu pitné vody a redukovat množství vypouštěných vod. Po úpravě je možné využít vodu jako provozní, tzv. bílou vodu, pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad.

„V rámci příspěvku přiblížím technologie, které dokážou zabezpečit požadavky na kvalitu z hlediska znovupoužití, i to, jak by se měla změnit legislativa, aby její požadavky vedly k co nejefektivnějším řešením z hlediska udržitelnosti.

Tedy recyklaci, která by byla na jedné straně bezkonfliktní vůči životnímu prostředí a zdraví, a na druhé straně co nejméně zatěžující ty, kteří se o recyklaci, a tedy udržitelné chování, snaží nebo jsou ekonomickými okolnostmi či místními podmínkami k recyklaci donuceni,“ říká Karel Plotěný.

Inovace, soutěže, výstavy

Minulý ročník přilákal přes 9 tisíc návštěvníků z 26 zemí světa. Letos účastníky a návštěvníky čeká téměř 350 prezentujících firem na ploše přes 6 000 m2. „I v tomto jubilejním ročníku se mohou návštěvníci těšit na osvědčenou kombinaci široké přehlídky inovací, technologických zlepšení a aktuálních oborových informací,“ uvedl Aleš Pohl, ředitel společnosti Exponex s.r.o., která výstavu organizuje.

Doprovodný program pořadatelé a organizátoři obohatili již tradičně o řadu soutěží. Odborná komise bude vybírat nejlepší exponát v soutěži ZLATÁ VOD-KA 2017 a také Nejlepší expozici.

Soutěžit se bude i ve zručnosti montérů vodohospodářských společností, již tradičně bude probíhat také doprovodná soutěž učňů oboru Instalatér. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017 i výstavu charitativní organizace Člověk v tísni - projekty humanitární a rozvojové pomoci na téma voda.

Výstava, jejíž součástí je i řada odborných přednášek, je přínosná pro starosty měst a obcí a zástupce komunální sféry, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá. Výstava se koná jednou za 2 roky s mezinárodní účastí. 

23. 5. 2017 – Úterý

Odborný garant: Ministerstvo zemědělství

 • 11:00 Sucho a klimatický vývoj v ČR, Prof. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Mendelova Universita, Czech Globe AV ČR
 • 11:30 Propojování vodárenských a vodohospodářských soustav k omezení následků sucha a nedostatku vody, Ing. Jan Cihlář, VRV a. s.
 • 12:00 Management hydrologických extrémů v ČR, RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, s. p.
 • 12:30 Uplatňování regulace v oboru VaK, Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství, Sekce vodního hospodářství
 • 13:00 Výskyt mikropolutantů ve vodních zdrojích ČR, RNDr. Marek Liška, Ph.D., Povodí Vltavy s. p.
 • 13:30 Výhled přístupů k využívání kalů z ČOV, Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, SMP CZ, a. s.

24. 5. 2017 – Středa

Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí

 • 10:00 Návrh nového zákona o odpadech, Ing. Jaromír Manhart 
 • 10:30 Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, Ing. Kristýna Husáková 
 • 11:00 Možnosti dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekty nakládání s kaly, Ing. Tomáš Kovařík

Programy OPŽP:

 • 11:30 Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 a 1.2 - podpora projektů vodohospodářské infrastruktury, Ing. Ivana Vráblíková, SFŽP
 • 12:00 Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 A 1.2 - Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury, Mgr. Jakub Němec, SFŽP
 • 12:30 Udržitelné hospodaření s vodami v obcích, Dr. Ing. Ivana Kabelková, ČVÚT, CzWA 
 • 13:00 Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.3 a 1.4 - podpora projektů na protipovodňovou ochranu a hospodaření se srážkovými vodami, Ing. Jan Matějka, SFŽP 
 • 13:30 Úprava a použití šedých vod, Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., CzWA 
 • 14:00 Národní programy Životní prostředí - podpora projektů na hospodaření s vodou, Ing. Jakub Hrbek, Ing. Michal Slezák, SFŽP ČR

25. 5. 2017 – ČTVRTEK

Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • 10:00 Telemetrické systémy pro ČOV a skupiny čistíren, Ing. Roman Sládek, ProVenkov spol. s r.o., CzWA
 • 10:15 Energetické úspory na malých komunálních čistírnách odpadních vod, Ing. Marek Holba, Ph.D., ASIO, spol. s r.o., CzWA
 • 10:30 Možnosti terciárního srážení fosforečnanů, Ing. Martin Pečenka, Ph.D., VŠCHT, CzWA
 • 10:45 Aplikace membránových separací v praxi, Ing. Daniel Vilím, ENVI-PUR, s.r.o., CzWA
 • 11:00 Aplikace elektrodialýzy v technologiích zpracování a recyklace odpadních vod, Ing. Vladimír Kysela, MemBrain s.r.o., CzWA
 • 11:15 Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN 759010 a TNV 759011, RNDr. Pavel Špaček, CHEMCOMEX Praha, a.s., CzWA
 • 11:30 Turbidimetry řady TU5 a revoluční technologie detekce 360° x 90°, zástupce HachLange s.r.o., CzWA
 • 11:45 Technologie pro zlepšení kvality komunikací - prodloužení životnosti poklopů a vpustí v komunikacích, Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, Aquion s.r.o., CzWA
 • 12:00 Pohon pro sedimentační nádrže, Ing. Vladimír Spilka, Ekoprogres Hranice, a.s., CzWA

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP