1/2024

ČEPS, a.s., slaví 20 let od svého vzniku

| autor: TZ ČEPS0

ČEPS, a.s., slaví 20 let od svého vzniku

Vlastní vznik firmy se váže ke dvěma datům – ČEPS, a.s., byla založena 20. srpna 1998, 16. října téhož roku pak byla zapsána do Obchodního rejstříku. 

„Vyčlenění tehdejší Divize přenosové soustavy do samostatné společnosti bylo reakcí na změny české i evropské legislativy, které směřovaly k liberalizaci energetického prostředí a ke vzniku trhu s elektrickou energií. 

Cílem tzv. „unbundlingu“ bylo oddělit obchod, přenos, výrobu a distribuci elektrické energie,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

V současné době ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 42 rozvoden se 75 transformátory a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 724 km a 220 kV o délce 1 909 km. 

Je spojovacím článkem mezi výrobou elektřiny a distribucí elektrické energie koncovému spotřebiteli. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje přenosové služby a tzv. systémové služby – dispečeři ČEPS nepřetržitě, 24 hodin denně, 365 dní v roce, dohlížejí na zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase. 

ČEPS rovněž zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie, dlouhodobě se také aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Jediným akcionářem ČEPS, a.s., je od roku 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které z pověření státu vykonává akcionářská práva.

Česká přenosová soustava prošla za uplynulé dvě dekády řadou změn. Postupná liberalizace evropského trhu s elektřinou a rozvoj mezinárodního obchodu s elektrickou energií s sebou od 2. poloviny 90. let přinášely nové požadavky. Výrazně narostlo množství přenášené elektřiny, došlo k podstatným změnám ve fungování přenosových sítí a měnily se nároky na dispečerské řízení.

Změnami procházel a dále prochází také zdrojový mix, mění se charakter výrobních zdrojů zapojených do soustavy. „Nároky na přenosovou soustavu se přitom neustále vyvíjejí. Změny v českém i evropském energetickém prostředí a rozvoj trhu s elektřinou s sebou přinášejí potřebu soustavu rozvíjet a modernizovat tak, aby všechny budoucí výzvy zvládla. 

Plány rozvoje proto pracují s několika různými scénáři. Zohledňují přitom jak vývoj energetiky v České republice, tak úkoly, které pro ČEPS vyplývají z mezinárodní spolupráce,“ vysvětluje Jan Kalina. 

Za uplynulá dvě desetiletí ČEPS kompletně modernizovala celkem 1909 km vedení o napěťové hladině 220 kV a více než 202 km vedení o napěťové hladině 400 kV. 

Vybudovala téměř 300 km nových linek o napěťové hladině 400 kV. Proběhla také modernizace všech rozvoden 220 kV a 400 kV a výstavba několika nových rozvoden 400 kV. V roce 2017 byly všechny rozvodny převedeny na dálkové ovládání.

Strategie provozovatele české přenosové soustavy bude i do budoucna postavena na několika stávajících základních pilířích. Jsou jimi zajištění stávajících vysokých standardů bezpečnosti a spolehlivosti provozu, rozvoj přenosové soustavy, integrace energetických trhů a také ekonomické aspekty fungování firmy jako akciové společnosti. 

„Do roku 2030 nastane útlum klasických zdrojů v české energetice v poměrně velkém rozsahu. Je tu otázka budoucnosti naší jaderné energetiky a výstavby nových jaderných zdrojů, což ovlivňuje nejen českou přenosovou soustavu, ale celou českou energetiku. 

Očekává se širší využití elektromobility, diskutuje se o technologiích power to gas, akumulaci a dalších. Poslání ČEPS bude i v budoucnu možné rozdělit do dvou rovin. 

Jednou z nich je povinnost provozovatele přenosové soustavy v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR s přesahem do evropského regionu, druhou pak závazky ČEPS jako akciové společnostispojené se zabezpečením růstu hodnoty společnosti,“ doplňuje Jan Kalina.

Milníky společnosti ČEPS:

 • 1950

- Izolované přenosové systémy na českém území byly spojeny do jednoho celku. Soustava byla součástí centrálně řízené energetiky až do roku 1998.

 • 1990

- Osamostatnění menších elektráren a tepláren a 8 regionálních distribučních společností od ČEZ.

 • 1993

- První zapouzdřená rozvodna 400 kV v ČR v elektrické stanici Praha Chodov

 • 1995

- Propojení přenosových soustav CENTREL a UCPTE

- Zahájen postupný přechod na dálkové ovládání rozvoden

 • 1998

Vznik společnosti ČEPS, a.s.

 • 1999

- ČEPS se přemístila do nového sídla v Praze 10 na Bohdalci, které vzniklo rekonstrukcí původního historického objektu rozvodny 22 kV z roku 1928.

 • 2000

- Do provozu byl uveden Ústřední dispečink v sídle ČEPS.

 • 2002

- Díky liberalizaci trhu s elektřinou byl poprvé českým účastníkům trhu umožněn přeshraniční import a export elektřiny. Objem přeshraničních výměn elektřiny od té doby výrazně vzrostl.

 • 2005

- Akciová společnost ČEPS začala plnit funkci aukční kanceláře pro alokaci přeshraničních přenosových kapacit pro obchod s elektřinou.

 • 2007

- Proběhla kompletní modernizace dispečerského sálu v sídle společnosti, která zahrnovala instalaci nového sjednoceného dispečerského řídicího systému TRIS.

- Uvedeno do provozu nové vedení Příčná spojka 400 kV, Bezděčín – Čechy Střed, V 454

 • 2008

- ČEPS zakládajícím členem středoevropského koordinačního provozního centra TSC se sídlem v Mnichově.

 • 2009

- Propojil se krátkodobý trh s elektřinou mezi Českou republikou a Slovenskem (tzv. „market coupling“).

 • 2010

- Byl zahájen rozsáhlý proces modernizace a rozvoje české přenosové soustavy.

 • 2011

- Do provozu byla uvedena nová transformovna Kletné v Moravskoslezském kraji.

- Do provozu byla uvedena druhá zapouzdřená rozvodna 400 kV v ČR ve stanici Chotějovice.

- Do provozu bylo uvedeno nové vedení 400 kV V480/V479 Vyškov – Chotějovice.

 • 2012

- Propojil se krátkodobý trh s elektřinou mezi Českou republikou, Slovenskou republikou a Maďarskem.

 • 2013

- Představitelé ČEPS a 50Hertz se dohodli na společném řešení problematiky neplánovaných toků elektřiny prostřednictvím transformátorů s řízeným posuvem fáze (PST transformátory) v rozvodnách Hradec a Röhrsdorf.

 • 2014

- Rozšíření propojení denních trhů ČR, SR a Maďarska o Rumunsko (tzv. „4M market coupling“).

 • 2015

- Zahájena výstavba transformátorů s posuvem fáze v rozvodně Hradec u Kadaně.

- Zdvojení vedení 400 kV V410 z Vyškova do rozvodny Čechy – Střed.

- Vybudována vlastní nezávislá telekomunikační síť včetně přenosu dat dispečerského řízení (TELCO).

 • 2016

- Uvedení do provozu nového vedení 400 kV V458 z rozvodny Horní Životice do rozvodny Krasíkov.

 • 2017

- Zahájen zkušební provoz PST transformátorů ve stanici Hradec u Kadaně.

- Uvedení do provozu nové rozvodny 400 kV Vernéřov.

- Zahájení rekonstrukce a rozšíření elektrické stanice Kočín.

 • 2018

- 27. února 2018 přepsán historický rekord zatížení české elektrizační soustavy. Rekordní hodnota 11 946 MW přesáhla dosavadní maximum o cca 180 MW.

- Začátek výstavby nové zapouzdřené rozvodny 400 kV Vítkov.

- Uvedení do provozu rekonstruované zapouzdřené rozvodny 400 kV Praha Chodov (listopad 2018).

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA