1/2024

Ambiciózní emisní limity pro elektrárny by vedly v EU k významnému snížení emisí

| autor: Evropská agentura pro životní prostředí (překlad Petr Jarolímek)0

Ambiciózní emisní limity pro elektrárny by vedly v EU k významnému snížení emisí

Podle nové analýzy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) by stanovení přísných, ale realistických emisních limitů pro energetický sektor mohlo do roku 2030 snížit emise klíčových znečišťujících látek o 79-91%. Tyto limity jsou v souladu s právními předpisy EU, které stanoví flexibilní rozsah požadavků od minimálních po ambicióznější cíle.

Směrnice EEA „Zelená energetika: přínos ambiciózního provádění evropské politiky v oblasti životního prostředí a klimatu" se zabývá možnými přínosy ambiciózního provádění nových opatření podle směrnice o průmyslových emisích v energetickém sektoru EU. 

Tato nová opatření stanovují rozsah emisních limitů, které musí členské státy použít pro emise povolenek vydávaných provozovatelům elektráren do roku 2021. Horní limity představují minimum, které členské státy musí splnit, zatímco nižší limity jsou doporučením pro ambicióznější cíle.

Podle analýzy EEA by realizace nových požadavků na horní emisní limity do roku 2030 vedla ve srovnání s emisemi v roce 2016 ke snížení emisí o 66% u oxidu siřičitého (SO2 ), o 56% u pevných částic a o 51% u oxidů dusíku (NOx). Avšak za to samé období by realizace náročnějších cílů měla za následek další podstatné snížení emisí o 91% u SO2, o 82% u pevných částic a o 79% u NOx.

Další snížení emisí NOx spojených s dosažením ambicióznější úrovně realizace je pro samotný rok 2030 srovnatelné s emisemi NOx počítaných po dobu životnosti 220 000 moderních (splňujících v průměru Euro 6) naftových vozidel na evropských silnicích (za předpokladu celkového počtu najetých 150 000 km). Na základě analýzy tzv. nejlepších dostupných technik (BAT) jsou ambicióznější limity ve většině případů technicky a ekonomicky dosažitelné.

Elektrárny spalující fosilní paliva v EU-28 stále produkují téměř polovinu elektřiny. Tato spalovací zařízení vypouštějí více než polovinu celkového člověkem generovaného SO2, 15% NOx a 4% pevných částic, jakož i jiných znečišťujících látek jako je rtuť. Směrnice poznamenává, že se emise SO2 a prachu z elektráren od roku 2004 snížily o více než tři čtvrtiny, a to převážně díky uplatnění environmentálních předpisů.

Nové požadavky týkající se emisí SO2, NOx a pevných částic z elektráren byly přijaty v roce 2017 a orgány členských států jsou již nyní povinny je uplatnit u nově budovaných elektráren a nejpozději do roku 2021 u stávajících elektráren.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag