2/2023

400 milionů z evropských fondů na odstranění ekologických zátěží či analýzu jejich rizik

| autor: Tisková zpráva MŽP0

400 milionů z evropských fondů na odstranění ekologických zátěží či analýzu jejich rizik

Pro žadatele je připraveno 400 milionů korun, 20 milionů korun je určeno na analýzu rizik ekologických zátěží a 380 milionů korun na jejich sanaci. Žádosti o dotace mohou od 3. dubna 2017 podávat zejména subjekty zajišťující likvidaci ekologických zátěží, ale i obce, kraje, obecně prospěšné společnosti nebo příspěvkové organizace.

„Částkou 400 milionů korun podpoříme sanaci starých ekologických zátěží, u nichž kontaminace představuje neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví a ekosystémy. Podpoříme i průzkum těchto míst i analýzy rizik z nich vyplývající.

S vážně kontaminovanými místy se v České republice potýkají stovky obcí i měst. Zejména jim a jejich obyvatelům chceme pomoci,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Za staré ekologické zátěže jsou považována kontaminovaná místa, kde byl závadný stav způsoben před rokem 1989. Naopak za starou ekologickou zátěž nelze označit černou skládku.

„Prostřednictvím výzvy bude možné zajistit sanaci nejvážněji zasažených lokalit, u nichž analýza rizik prokázala kontaminaci, která představuje vážnou hrozbu pro lidské zdraví i životní prostředí. Jedná se například o skládky pesticidů na pozemcích nebo areálech bez majitele nebo o lokality kontaminované polychlorovanými bifenyly,“ upřesňuje ministr Brabec.

Příjem žádostí bude probíhat od 3. dubna do 30. června 2017 a o dotace se mohou hlásit obce, kraje, obecně prospěšné společnosti, podnikatelské subjekty ad. [1]. 380 milionů korun je vyčleněno na projekty sanací vážně kontaminovaných lokalit, 20 milionů na realizace průzkumných a doprůzkumných prací a analýzu rizik.

„Při posuzování došlých žádostí budou pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR hodnotit zejména stupeň ohrožení, které znečištěné lokality představují pro pitnou vodu a lidské zdraví, způsob řešení sanačního zásahu, míru odstranění kontaminace a také podíl využití vzniklých odpadů. Všechny došlé žádosti vyhodnotíme do konce června,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Součástí projektů musí být takzvané závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí. Podklady pro jeho vydání je nutné na ministerstvo předložit nejpozději do 1. května letošního roku.

„Dotace u všech podporovaných opatření může dosáhnout až 85 % uznatelných nákladů, přičemž mezi uznatelné náklady nelze zahrnout analýzy rizik kontaminovaných lokalit, pokud se jejich realizace aktivně neúčastnil odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí,“ doplňuje Petr Valdman.

Sanaci starých a nových ekologických zátěží MŽP podporuje dlouhodobě. V Operačním programu Životní prostředí 2007–2013 šlo na jejich průzkum a sanaci více než 5 miliard korun z Fondu soudržnosti v 8 výzvách.

V současném Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byly na tato opatření prozatím vyhlášeny čtyři výzvy, v rámci kterých bylo podáno 105 žádostí s požadavkem dotace z EU přes dvě miliardy korun.

Poznámky:

[1] Žádosti o podporu mohou konkrétně podávat: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Dokumenty k 65. výzvě.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP