Reklama

7. 9. 2017  |  Aktuality  |  Autor: MPO

Změna nařízení REACH – přílohy XVII

Dne 31. 08. 2017 bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 224, nařízení Komise (EU) 2017/1510, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení REACH, pokud jde o látky CMR.

Nařízením Komise (EU) 2017/1510 se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Příloha XVII nařízení REACH se mění takto:

  1. v dodatku 2 se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel
  2. v dodatku 4 se do tabulky vkládá nový záznam v pořadí podle stanoveného indexového čísla
  3. v dodatku 5
  1. se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel
  2. se záznam pro warfarin; 4-hydroxy-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)chromen-2-on nahrazuje novým textem
  1. v dodatku 6
  1. se do tabulky vkládají nové záznamy v pořadí podle stanovených indexových čísel
  2. se záznam pro flumioxazin (ISO); N-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6- nahrazuje novým textem

Nařízení Komise (EU) 2017/1510 se použije ode dne vstupu v platnost, s výjimkou:

  • bodů 1, 2 a 3 přílohy, které se použijí od 1. března 2018, a
  • bodu 4 písm. a) přílohy, který se použije od 1. března 2018, pokud jde o tyto látky:

bisfenol A; [dodecylfenol, rozvětvený]; [2-dodecylfenol, rozvětvený]; [3-dodecylfenol, rozvětvený]; [4-dodecylfenol, rozvětvený]; [deriváty tetrapropenylfenolu]; chlorofacinon (ISO); kumatetralyl (ISO); difenakum (ISO); flokumafen (ISO); oktaboritan disodný, bezvodý; oktaboritan disodný tetrahydrát; bromadiolon (ISO); difethialon; [perfluornonan-1-ová kyselina a její sodné a amonné soli]; dicyklohexyl-ftalát a triflumizol (ISO).

>Zdroj: Úřední věstník Evropské unie/Official Journal of the EU

Další informace - přímý přístup k legislativě:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372