1/2024

Základní informace k problematice RoHS

| autor: MPO0

Základní informace k problematice RoHS

Označení "RoHS" je akronymem složeným z počátečních písmen anglického označení Restriction of Hazardous Substances (tj. omezování nebezpečných látek). RoHS je dnes široce používaným označením, které se týká elektrických a elektronických zařízení uváděných na trh.

Agenda RoHS je historicky svázána s aktivitou Evropské komise, která v roce 2000 předložila návrh, který byl nakonec v podobě směrnice č. 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (označována jako "RoHS 1")vyhlášen v roce 2003.

V českém právním řádu byla poprvé agenda RoHS upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých jiných zákonů a jeho prováděcí vyhláškou č. 352/2005 Sb. s účinností od 1. 7. 2006. Oba předpisy transponovaly směrnici RoHS 1.

Nařízení vlády[pdf, 1028 kB]č. 481/2012 Sb., o omezování některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen "nařízení vlády") s účinností od 2. ledna 2013 provádí zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a současně transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (označovaná jako "RoHS 2") .

Nařízení vlády upravuje práva a povinnosti výrobců, jejich zplnomocněných zástupců a dovozců, kteří elektrická a elektronická zařízení uvádí na trh v České republice a distributorů, kteří tato zařízení na trh v České republice dodávají.

Cíl nařízení vlády

Cílem nařízení vlády je, aby elektrozařízení, která jsou uváděna na trh, obsahovala s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí některé nebezpečné látky (olovo, rtuť, kadmium šestimocný chrom, polybromované bifenyly a polybromované difenylethery) pouze v množství, jež je stanoveno jako maximálně přípustné.

Nařízení vlády také obsahuje řadu výjimek pro konkrétní použití nebezpečných látek a přechodná ustanovení upravující od kdy se omezení používání některých nebezpečných látek vztahuje na konkrétní produktovou skupinu.

Významné změny od 2. ledna 2013

  1. za elektrická a elektronická zařízení pokládají všechna, která k plnění alespoň jedné ze zamýšlených funkcí vyžadují elektrickou energii nebo elektromagnetické pole a zařízení k výrobě, přenosu a měření této energie a pole, která jsou určena pro použití se střídavým napětím nepřesahujícím 1000 V a stejnosměrným napětím nepřesahujícím 1500 V;
  2. elektrická a elektronická zařízení se stávají stanoveným výrobkem — tj. výrobkem, který představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterého proto musí být posouzena shoda;
  3. výrobci, dovozci, popř. zplnomocnění zástupci výrobců mají povinnost prokázat shodu, která má tři prvky (technická dokumentace, EU prohlášení o shodě a označení CE);
  4. rozsah omezování nebezpečných látek se již netýká jen 8 produktových skupin elektrických a elektronických zařízení — nařízení má otevřený rozsah, pro zdravotnické prostředky, monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístroje a skupinu všech ostatních zařízení, která nespadají do žádné produktové skupiny, jsou stanovena přechodná ustanovení;
  5. distributorům elektrických a elektronických zařízení jsou uloženy povinnosti související s kontrolou označení zařízení, které budou dodávat na trh;
  6. kontrolou plnění povinností všech hospodářských subjektů je pověřena Česká obchodní inspekce.

Novela nařízení vlády v r. 2016

Nařízení vlády bylo doposud jednou novelizováno.  Dne 5. prosince 2016 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 391/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Více informací o novele najdete zde.

Výjimky ze zákazu používání někt. nebezpečných látek

Evropská komise kontinuálně provádí proces přizpůsobování vědeckému a technickému pokroku, který se zahajuje na žádost výrobců. Komise posuzuje žádosti o výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek (tj. olova rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyleteherů (PBDE)).

Komise hodnotí celkové dopady na životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů, zabývá se dostupností náhrad a hodnocením sociálních a hospodářských dopadů náhrad.

Výjimky, které Evropská komise přijímá delegovanými akty ve formě směrnic Komise v přenesené pravomoci, jsou všechny od 31. 12. 2016 transponovány do příloh č. 2 a 3 nařízení vlády.

V Přílohách ke stažení uvádíme přehled všech platných delegovaných směrnic, které jsou do nařízení vlády transponovány.

Manuál

MPO k usnadnění orientace v problematice RoHS vydalo Manuál (stav: listopad 2015). Ten je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům) jako úvod do problematiky, má usnadnit jejich orientaci v nařízení vlády a poskytnout jim přehled povinností, které z tohoto předpisu vyplývají.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP