1/2024

Žádost o autorizaci profesní kvalifikace v gesci MPO dle zákona č. 179/2006 Sb.

| autor: MPO0

Žádost o autorizaci profesní kvalifikace v gesci MPO dle zákona č. 179/2006 Sb.

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal - zdali studiem, či praxí.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob.

Autorizovanou osobou se může stát jakákoli právnická, fyzická nebo fyzická podnikající osoba, která požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto autorizující orgán, o autorizaci gesčně příslušné profesní kvalifikace a vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Schválené profesní kvalifikace a procesy spojené s jejich ověřováním a uznáváním včetně informační podpory jsou uveřejněny na webových stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/.

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojené s agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500,- Kč. Pro prodloužení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 500,- Kč.

Platbu správních poplatků je možno uhradit Ministerstvu průmyslu a obchodu následujícími způsoby:

  • prostřednictvím kolků (max. do hodnoty 5000,- Kč),
  • bezhotovostním převodem na zvláštní bankovní účet Ministerstva průmyslu a obchodu č. 3711-1525001/0710 (variabilní symbol: IČO u právnických osob a datum narození ve tvaru DDMMRRRR u fyzických osob).

Žádost lze vygenerovat prostřednictvím klienta informačního systému ISKA, který je spolu s uživatelskou příručkou a dalšími informacemi uveřejněn na adrese https://iskaweb.msmt.cz/.

Před podáním žádosti je nutné prostudovat příslušný hodnotící standard ke každé profesní kvalifikaci, kde jsou uvedeny požadavky na autorizované osoby. Další podrobnosti uvádí přímo zákon č. 179/2006 Sb.

Vytištěnou a podepsanou žádost s přílohami, včetně nalepených kolků za správní poplatek či dokladu o zaplacení převodem na určený bankovní účet autorizujícího orgánu, může žadatel zaslat na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo doručit osobně na podatelnu. Žádost s přílohami, včetně dokladu o zaplacení převodem na určený bankovní účet autorizujícího orgánu, lze též zaslat elektronicky datovou schránkou (datová schránka Ministerstva průmyslu a obchodu: bxtaaw4). Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů.

Profesní kvalifikace jsou sdruženy v Národní soustavě kvalifikací. Ke každé profesní kvalifikaci jsou Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a rezortními ministerstvy vytvářeny kvalifikační a hodnotící standardy.

Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno, co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje, co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat. Pokud má občan zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, osloví autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlásí se na zkoušku.

Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali. Přihlášku ke zkoušce lze získat na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na této adrese.

Pokud občan splní všechny požadavky dané hodnotícím standardem, vydá mu autorizovaná osoba osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno. Konkrétní částku určuje autorizovaná osoba dle svých podmínek tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky.

Autorizované osoby k provádění zkoušek příslušných profesních kvalifikací jsou uveřejněny na webových stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/. Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Více zde.

Kontaktní specialisté pro autorizaci na Ministerstvu průmyslu a obchodu:

  • RNDr. Jana Bímová (e-mail: bimova@mpo.cz, tel.: 224 852 373)

Kurzy

Získání odborné způsobilosti vzdělávání a hodnocení dospělých pro požadavky NSK

Zde naleznete informaci o tom, kde je možné se přihlásit na kurz určený pro žadatele o autorizaci, kteří nemají odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení).

Průvodce procesy Národní soustavy kvalifikací, e-learning

podpora.narodnikvalifikace.cz/autorizovaneosoby.html

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ