1/2024

Výrazné zlepšení kvality ovzduší v Evropě za posledních deset let, méně úmrtí spojených se znečištěním

| zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí0

grand-place-3614619_640.jpg
zdroj: Pixabay

Lepší kvalita ovzduší vedla v Evropě v posledních deseti letech k významnému snížení počtu předčasných úmrtí. Z nejnovějších oficiálních údajů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) však vyplývá, že téměř všichni Evropané stále trpí znečištěním ovzduší, což na celém kontinentu vede k přibližně 400 000 předčasných úmrtí.

Podle zprávy EEA z roku 2020 „Kvalita ovzduší v Evropě“ překročilo v roce 2018 mezní hodnotu pro jemné suspendované částice PM2,5 šest členských států EU: Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Itálie, Polsko a Rumunsko. Pouze čtyři evropské země – Estonsko, Finsko, Irsko a Island – měly koncentrace jemných suspendovaných částic nižší než přísnější směrné hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO).

Zpráva EEA uvádí, že mezi zákonnými limity EU pro kvalitu ovzduší a směrnými hodnotami WHO je i nadále rozdíl, který se Evropská komise snaží řešit revizí norem EU v rámci akčního plánu pro nulové znečištění.

Nová analýza EEA vychází z nejnovějších oficiálních dat o kvalitě ovzduší z více než 4 000 monitorovacích stanic rozmístěné po celé Evropě v roce 2018.

Expozice jemným suspendovaným částicím byla v roce 2018 ve 41 evropských zemích podle hodnocení EEA příčinou přibližně 417 000 předčasných úmrtí. Přibližně 379 000 z těchto úmrtí bylo zaznamenáno v EU28, přičemž 54 000 předčasných úmrtí bylo přisuzováno oxidu dusičitému (NO2) a 19 000 jich bylo přisuzováno přízemnímu ozonu (O3). (Tyto tři údaje představují samostatné odhady a jednotlivá čísla by se neměla sčítat, aby se zabránilo dvojímu započítání).

Podle zprávy EEA vedla opatření na evropské, národní a regionální úrovni a snižování emisí v klíčových odvětvích ke zlepšení kvality ovzduší v celé Evropě. Od roku 2000 emise hlavních látek znečišťujících ovzduší z dopravy, včetně oxidů dusíku (NOx), výrazně poklesly, a to navzdory rostoucí poptávce po mobilitě a souvisejícímu nárůstu emisí skleníkových plynů v tomto odvětví. Došlo také k výraznému snížení emisí znečišťujících látek z dodávek energie, zatímco pokrok při snižování emisí z budov a zemědělství je pomalý.

Díky lepší kvalitě ovzduší zemřelo v roce 2018 předčasně v důsledku znečištění jemnými suspendovanými částicemi přibližně o 60 000 osob méně než v roce 2009. Pokud jde o oxid dusičitý, je tento rozdíl ještě větší, neboť počet předčasných úmrtí se v posledním desetiletí snížil přibližně o 54 %. Klíčovým faktorem zlepšení je pokračující implementace opatření v oblasti životního prostředí a klimatu v celé Evropě.

„Údaje EEA dokazují, že investice do lepší kvality ovzduší jsou investicí pro lepší zdraví a produktivitu pro všechny Evropany. Politiky a opatření, které jsou v souladu s cílem Evropy dosáhnout nulového znečištění, vedou k delším a zdravějším životům a odolnější společnosti," uvedl výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx.

„Dobrou zprávou je, že se kvalita ovzduší díky námi implementovaným politikám v oblasti životního prostředí a klimatu zlepšuje. Nemůžeme však přehlížet stinnou stránku věci – počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší je stále příliš vysoký. Prostřednictvím Zelené dohody pro Evropu jsme si stanovili cíl snížit všechny druhy znečištění na nulu.

Máme-li uspět a plně chránit zdraví lidí a životní prostředí, musíme znečištění ovzduší dále snižovat a lépe sladit naše normy pro kvalitu ovzduší s doporučeními Světové zdravotnické organizace. Zaměříme se na to v našem nadcházejícím akčním plánu," uvedl komisař Sinkevičius.

Evropská komise nedávno zveřejnila plán postupu pro akční plán EU pro dosažení cíle nulového znečištění, který je součástí Zelené dohody pro Evropu.

Kvalita ovzduší a COVID-19

Zpráva EEA rovněž obsahuje přehled souvislostí mezi pandemií COVID-19 a kvalitou ovzduší. Podrobnější hodnocení předběžných dat EEA za rok 2020 a podpůrné modelování službou monitorování atmosféry programu Copernicus (CAMS) potvrzují dřívější hodnocení, z nichž vyplývá až 60% snížení některých látek znečišťujících ovzduší v mnoha evropských zemích, kde byla na jaře 2020 zavedena opatření omezující volný pohyb osob. EEA dosud nemá odhady možných pozitivních dopadů čistšího ovzduší na zdraví v roce 2020.

Zpráva rovněž uvádí, že dlouhodobá expozice látkám znečišťujícím ovzduší způsobuje kardiovaskulární a respirační onemocnění, která byla u pacientů s onemocněním COVID-19 označena za rizikové faktory úmrtí. Příčinná souvislost mezi znečištěním ovzduší a závažností infekcí COVID-19 však není jasná a je zapotřebí dalšího epidemiologického výzkumu.

Poznámky

Informační sdělení EEA Hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší prováděná agenturou EEA popisuje, jak EEA počítá své odhady vlivu zhoršené kvality ovzduší na zdraví.

Dopady vlivu znečištěného ovzduší na zdraví jsou různé, od zápalu plic až po předčasné úmrtí. Světová zdravotnická organizace hodnotí přibývající vědecké důkazy, které spojují znečištění ovzduší s různými dopady na zdraví, s cílem navrhnout nové pokyny.

U hodnocení zdravotních rizik prováděných EEA je úmrtnost zvolena jako kvantifikovaný dopad na zdraví, a to z důvodu dostupných podrobných vědeckých podkladů. Úmrtnost způsobená dlouhodobou expozicí znečištění ovzduší se odhaduje pomocí dvou různých měřítek: „předčasná úmrtí“ a „ztracené roky života“. Tyto odhady představují hodnocení celkového dopadu znečištění ovzduší na danou populaci a uvedená čísla nelze například spojovat s konkrétními osobami žijícími v určité zeměpisné oblasti.

Dopady na zdraví se odhadují odděleně pro tři znečišťující látky (PM2,5, NO2 a O3). Čísla pro jednotlivé znečišťující látky nelze za účelem stanovení celkových dopadů na zdraví sčítat, neboť to může vést k dvojímu započítání osob, které jsou vystaveny vysokým úrovním více než jedné znečišťující látky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA