2/2023

Výjimky ze zákazu vstupu na území ČR

| zdroj: MVCR0

Výjimky ze zákazu vstupu na území ČR

1) Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení neplatí na:

• mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami,

• členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, akreditovaných v České republice, a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice, registrovaných na MZV ČR, a to včetně jejich rodinných příslušníků,

• úředníky mezinárodních organizací za účelem nezbytné cesty do ČR,

• příslušníky integrovaného záchranného systému včetně horské služby, a příslušníky ostatních složek integrovaného záchranného systému,

• přeshraniční pracovníky překračující hranici se Slovenskou republikou nebo Polskou republikou za účelem výkonu práce ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice s uvedenou zemí (prokazatelně pravidelně v četnosti nejméně 3x v týdenním cyklu mající potvrzení pro přeshraniční pracovníky a „knížku přeshraničního pracovníka“ - obojí na webu mvcr.cz)

• přeshraniční pracovníky překračující hranici se Spolkovou republikou Německo nebo Rakouskou republikou za účelem výkonu práce (prokazatelně pravidelně překračují tyto vnitřní hranice nejvíce 1x za 21 kalendářních dní a kteří mají potvrzení přeshraničního pracovníka a knížku přeshraničního pracovníka). Při druhém překročení hranice za účelem výkonu práce do Spolkové republiky Německo nebo do Rakouské republiky musí doložit, že absolvovali dvoutýdenní nařízenou karanténu. Překračování hranice za výkonem práce v pásmu nad 100 km od státní hranice lze pouze na hlavních přechodech s režimem 24/7.

• experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc, dále lékaři a zdravotní sestry pracující na území České republiky, pokud jsou občany Evropské unie a nejsou zároveň tzv. pendlery,

• členové Evropského parlamentu,

• držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,

• nezletilé dítě do věku 18 let, je-li jeho rodič občanem České republiky, a dále rodiče nezletilého dítěte mladšího 18 let, které je občanem České republiky,

• osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí, porod (akceptuje se i cesta otce na porod - nutno doložit), dále pracovníci pohřební služby při převozu zesnulých (lidských pozůstatků) nebo pracovníci zajišťující průvoz pacienta sanitním vozem z území jiného členského státu přes území

• České republiky nebo na území České republiky, zemědělci hospodařící na území sousedního státu v příhraničí,

• pracovníky chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii (např. výroba ochranných prostředků a dezinfekčních přípravků), pracovníky kritické infrastruktury[2], kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy související s bojem proti epidemii a kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. – viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV,

• občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele, sourozence) - pouze po předložení letenky/palubní vstupenky.

• občan EU tranzitující do svého domovského státu přes území České republiky - nutno doložit alespoň čestným prohlášením o tranzitu,

• cizinec s povoleným pobytem v jiném členském státě EU tranzitující do státu EU, kde má povolen pobyt, přes území České republiky - nutno doložit alespoň čestným prohlášením o tranzitu,

• státní zaměstnanci, příslušníci ozbrojených sborů ČR a vojáci při plnění významného úkolu.

2) Zákaz vycestování uvedený v bodu I. 2. usnesení neplatí na:

• cizince s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR,

• na občany ČR s prokázaným povoleným pobytem v jiné zemi,

• na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů,

• úředníky mezinárodních organizací,

• mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel, posádky vozů správce komunikace a řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami,

• členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků,

• příslušníky integrovaného záchranného systému včetně horské služby, a příslušníky ostatních složek integrovaného záchranného systému,

• přeshraniční pracovníky překračující hranici se Slovenskou republikou nebo Polskou republikou za účelem výkonu práce pravidelně v četnosti nejméně 3x v týdenním cyklu překračující vnitřní hranice mající potvrzení pro přeshraniční pracovníky a „knížku přeshraničního pracovníka“ - obojí na webu mvcr.cz (tzn. přeshraniční pracovníci/pendleři) za účelem výkonu práce ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice s uvedenou zemí

• přeshraniční pracovníky překračující hranici se Spolkovou republikou Německo nebo Rakouskou republikou za účelem výkonu práce (prokazatelně pravidelně překračují tyto vnitřní hranice nejvíce 1x za 21 kalendářních dní a kteří mají potvrzení přeshraničního pracovníka a knížku přeshraničního pracovníka). Při druhém překročení hranice za účelem výkonu práce do Spolkové republiky Německo nebo do Rakouské republiky musí doložit, že absolvovali dvoutýdenní nařízenou karanténu. Překračování hranice za výkonem práce v pásmu nad 100 km od státní hranice lze pouze na hlavních přechodech s režimem 24/7.

• experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc (zejm. epidemiolog) - netýká se běžného výkonu práce lékařů nebo sester apod., pokud nejsou zároveň tzv. pendlery

• členové Evropského parlamentu,

• držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,

• osoby v případě nepředvídané mimořádné situace např. osoby převážející krev, biologický materiál, kostní dřeň za účelem transplantace nebo odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci, nebo osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí, dále pracovníci pohřební služby při převozu zesnulých (lidských pozůstatků) nebo pracovníci zajišťující průvoz pacienta sanitním vozem z území jiného členského státu přes území České republiky, zemědělci hospodařící na území sousedního státu v příhraničí,

• pracovníky chemických a farmaceutických provozů souvisejících s bojem proti epidemii (např. výroba ochranných prostředků a dezinfekčních přípravků), pracovníky kritické infrastruktury[2], kritické informační infrastruktury a další nebo související energetické infrastruktury a pracovníci řídící a servisující chemické a farmaceutické provozy související s bojem proti epidemii a kritickou infrastrukturu včetně servisu vybavení IZS apod. – viz zejm. potvrzení na webových stránkách MV,

• občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele, sourozence) - pouze po předložení letenky/palubní vstupenky,

• státní zaměstnanci, příslušníci ozbrojených sborů ČR a vojáci při plnění významného úkolu.

Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.

[1] Kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

Co to je zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-432

[2] Kritickou infrastrukturou prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.

Co to je zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-432

Ministerstvo vnitra sděluje, že vzhledem k možným opatřením na hranicích sousedních a cílových států nemůže garantovat vpuštění na území cizího státu.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP