Reklama

23. 3. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Vláda schválila Statut Správy úložišť radioaktivních odpadů

Vláda včera schválila Statut Správy úložišť radioaktivních odpadů, která je organizační složkou státu s působností na celém území České republiky. Potřeba schválení Statutu vychází ze zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) byla zřízena ke dni 1. června 1997 rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 107/97, vydaným na základě § 26 atomového zákona. SÚRAO vykonává svoji činnost na základě statutu a ročního, tříletého a dlouhodobého plánu, schváleného vládou.

Posláním SÚRAO je zajišťovat bezpečné nakládání s radioaktivními odpady - dosud vyprodukovanými i budoucími -  v souladu s Koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR a s požadavky na jadernou bezpečnost a ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy uložených odpadů.

Statut stanoví poslání a úkoly SÚRAO, způsob jmenování ředitele, působnosti hospodaření a vztahy mezi SÚRAO a původci radioaktivních odpadů. Statutárním orgánem SÚRAO je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu.

Ředitel odpovídá za splnění úkolů SÚRAO se svěřenými finančními prostředky a majetkem státu. SÚRAO předkládá ke schválení vládě každoročně do konce května výroční zprávu o činnosti a do konce července návrh ročního, tříletého a dlouhodobého plánu.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372