2/2023

Vědecké výbory ECHA budou posuzovat nizozemský návrh na omezení podle nařízení REACH pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

| autor: MPO ČR / ECHA0

Vědecké výbory ECHA budou posuzovat nizozemský návrh na omezení podle nařízení REACH pro polycykli

Nizozemsko (RIVM) připravilo ve spolupráci s ECHA návrh na zavedení možného omezení osmi polycyklických aromatických uhlovodíků obsažených v granulích a mulčovacích materiálech používaných v umělých trávnících nebo volně na sportovních hřištích nebo v jiných sportovních zařízeních. 

V návrhu se uvádí nezbytnost nastavení souboru všeobecných koncentračních limitů podle nařízení REACH pro 8 karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků ve směsích, z důvodu ochrany všech, kteří na hřištích a ve sportovních zařízeních přicházejí do styku s granulemi a mulčovacími materiály.

Ve svém hodnocení RIVM posuzoval riziko pro lidské zdraví u profesionálních hráčů (včetně brankářů), u dětí hrajících si na hřištích a sportovištích i pracovníků instalujících a udržujících tato hřiště a sportoviště.

Navrhuje se kombinovaný koncentrační limit pro 8 PAU: 17 mg/kg (0, 0017 % hm.). Současné koncentrační limity pro dodávky veřejnosti jsou stanoveny 100 mg/kg u dvou PAU a 1 000 mg/kg u zbývajících šesti PAU.

Nizozemský návrh na omezení, tj návrh na zařazení do přílohy XVII nařízení REACH, který je dostupný na webových stránkách ECHA uvádí, že doporučená redukce koncentračních limitů:

  • zajistí, že riziko expozice karcinogeny PAU pro ty, kteří přicházejí do kontaktu s granulemi a mulčovacími materiály je velmi nízké;
  • sníží obavy společnosti z negativního vlivu na zdraví způsobené PAU;
  • nepovede k podstatným administrativním nákladům příslušných úřadů v souvislosti s implementací nižších koncentračních limitů a
  • způsobí relativně malé a dosažitelné společenské náklady.

Výbory ECHA v současné době kontrolují, zdali dokumentace k návrhu na omezení vyhovuje požadavkům nařízení REACH. Bude-li dokumentace v souladu s nařízením REACH, zahájí ECHA v září 2018 veřejnou konzultaci (předpoklad 09/2018 – 02/2019). Následně vědecké výbory ECHA návrh posoudí a vydají svá stanoviska, která budou postoupena Evropské komisi.

Souběžně s posuzováním nizozemského návrhu na omezení vyhodnotí ECHA (na základě požadavku EK) zdravotní rizika dalších chemických látek, které by mohly být obsaženy v granulích, nebo mulčovacích materiálech, používaných jako výplň na sportovních hřištích ze syntetických materiálů.

Je možné, že ECHA posoudí i rizika pro ŽP.

Předpokládaným termínem zavedení omezení osmi polycyklických aromatických uhlovodíků obsažených v granulích a mulčovacích materiálech je rok 2020.

Další informace:

Zdroj: ECHA - Evropská agentura pro chemické látky/The European Chemicals Agency http://echa.europa.eu/

Zkratky:

PAHs/PAU - polycyclic aromatic hydrocarbons/polycyklické aromatické uhlovodíky

RIVM - the Dutch National Institute for Public Health and the Environment/Nizozemský národní institut pro veřejné zdraví a ŽP

REACH - Regulation (EC) no 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency/Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP