2/2023

Tripartita jednala o státním rozpočtu na rok 2018, sdílené ekonomice a využití zdrojů lithia

| autor: Tisková zpráva Vláda ČR0

Tripartita jednala o státním rozpočtu na rok 2018, sdílené ekonomice a využití zdrojů lithia

Tématem jednání byla mimo jiné i podpora obslužnosti venkova nebo strategie mýtného systému a jeho rozšíření.


Zásadním tématem jednání byla příprava státního rozpočtu na rok 2018. Premiér Bohuslav Sobotka zopakoval, že mezi nejdůležitější priority připravovaného rozpočtu patří podpora investic, především do klíčové infrastruktury, a zajištění dostatečného množství finančních prostředků na již schválené i na další uvažované zvýšení platů ve veřejném sektoru.

Návrh rozpočtu na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 1 292 mld. Kč, výdaji ve výši 1 342 mld. Kč a s deficitem 50 mld. Kč. Plánovaný deficit je oproti schválenému zákonu o státním rozpočtu na rok 2017 nižší o 10 mld. Kč.

Rozpočet počítá rovněž se zvýšením Rozpočtového určení daní pro obce, s růstem výdajů na sport, s růstem starobního důchodu, zvedne se příspěvek na péči, vzroste rodičovský příspěvek nebo také příspěvek na pěstounskou péči. Rovněž vzrostou výdaje na obranu o 5,4 mld. Kč. Debata o finální podobě státního rozpočtu bude pokračovat do září.

Strategie mýtného systému a jeho rozšíření

Materiál předložený Ministerstvem dopravy se věnoval zpoplatnění obecného užívání pozemních komunikací vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t v letech 2020–2029. Ministerstvo dopravy doporučuje rozšíření zpoplatnění na silnice I. třídy, a to těch, které jsou významné pro dopravu těžkých nákladních vozidel. Jednalo by se o zhruba 900 km nově zpoplatněných silnic. S tímto záměrem ale zbývající sociální partneři nesouhlasí.

Podpora obslužnosti venkova

Vláda usiluje o zachování a zlepšení celkové obslužnosti českého venkova, především v oblasti základní občanské vybavenosti, vzdělání, dopravy, bezpečnosti nebo kulturního vyžití. Je nezbytné prohloubit spolupráci v rámci všech zainteresovaných subjektů, kterými jsou ministerstva, úřady, krajské a místní samosprávy a občanskou společností, jež nejlépe znají místní specifika a jsou schopny na ně pružně reagovat.

Je třeba navázat užší spolupráci obcí s Českou poštou jakožto státním podnikem. Zástupci vlády přislíbili se problematikou ještě v tomto volebním období zabývat a připravit krátkodobá i dlouhodobá opatření, která by situaci především v nejmenších obcích do 500 obyvatel zlepšila.

Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016

Přední prioritou nadále zůstává zajištění financování oblasti BOZP. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude i nadále podporovat preventivní programy Bezpečný podnik, Profesionál BOZP, Koordinátor BOZP na staveništi a další, které vedou ke zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek.

Z údajů o úrazovosti v roce 2016 vyplývá ve srovnání s rokem 2015 značný pokles počtu smrtelných pracovních úrazů, nicméně naopak vzrostl počet dnů zmeškaných pro pracovní neschopnost a došlo i k nárůstu absolutního počtu případů. Jednou z předpokládaných příčin je zásadní nárůst zaměstnanosti daný ekonomickým růstem ČR.

Sdílená ekonomika a digitální platformy

Koordinátor digitální agendy ČR Aleš Chmelař seznámil členy tripartity s analýzou na téma Sdílená ekonomika a digitální platformy. Její vypracování si vyžádal předseda vlády Bohuslav Sobotka a jedná se o první ucelenou analýzu na toto téma. Ekonomická šetření ukazují, že v posledních letech dochází v ČR k rychlému tempu nárůstu poskytnutých služeb v sektoru sdílené ekonomiky.

U sdílené ekonomiky nesmí dojít k přeregulování služeb zprostředkovaných digitálními platformami. Regulace musí mít svůj účel a neměla by odradit uživatele sdílených služeb od jejich používání či poskytování. Je třeba vést konstruktivní dialog se zprostředkovateli služeb a zvýšit informovanost občanů.

Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia

Tripartita se zabývala také strategií státu při těžbě a využití lithia. Zásoby lithia v České republice představují zhruba tříprocentní podíl na světových zdrojích. Cílem vlády je využití zdrojů lithia za dodržení hlavní podmínky, že surovina nebude vyvážena mimo území ČR v nezpracované podobě.

Po návštěvě Japonska předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou bylo oznámeno, že jednou z nových japonských investic v ČR bude výstavba továrny na výrobu elektrolytu do baterií pro elektroauta, jež bude zásobovat evropský trh. Tato továrna vznikne v Pardubicích.

Další jednání tripartity se uskuteční 18. září 2017 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP