4/2022

Téměř 90 % kontrolovaných zprostředkovatelů energií zneužilo důvěry spotřebitelů

| zdroj: ČOI0

pexels-mikhail-nilov-6963030
zdroj: pexels

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na zprostředkovatele smluv o dodávkách energií. V průběhu roku 2022 provedla 15 kontrol a při 13 kontrolách zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele, což je téměř 90 % případů. Obchodníci vůči spotřebiteli nejčastěji použili klamavé konání, nekalé obchodní praktiky nebo neinformovali o možnostech reklamace. Od 1. července 2022 došlo ke změně působnosti orgánů dozoru v oblasti kontrol zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií. Dozor nad zprostředkovateli vedenými v registru zprostředkovatelů vykonává již Energetický regulační úřad.

Česká obchodní inspekce provedla v roce 2022 kontrolní akci, která byla zaměřená na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií, zejména obsah uzavíraných smluv o zprostředkování dodávek energií.

Celkem uskutečnila 15 kontrol, při nichž ověřovala dodržování zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů. Nedostatky zjistila při 13 kontrolách, což představuje 86,7 % z celkového počtu provedených kontrol.

ČOI většinu kontrol zahájila na základě podání spotřebitelů. Z nich bylo zřejmé, že poskytovatelé zaměřovali svoji pozornost zejména na starší občany, které kontaktovali telefonicky nebo je navštěvovali přímo v místě jejich bydliště. Zneužívali jejich důvěřivosti a prostřednictvím nepravdivých a neúplných informací usilovali o to, aby podepsali smlouvy o poskytování služeb, případně i plnou moc, na základě které by mohli následně činit další kroky bez jejich vědomí.

tabulka

Zjištěné nedostatky

V průběhu kontrolní akce bylo při 13 kontrolách zjištěno 22 porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Z tohoto počtu:

  • v 6 případech obchodníci použili klamavé konání, kdy se obchodní praktika považuje za klamavou, obsahuje-li věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na § 5 odst. 1),
  • v 5 případech bylo zjištěno použití nekalých obchodních praktik, tj. praktik, které jsou v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušují nebo jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému jsou určeny (§ 4 odst. 1, 4),
  • v 5 případech nebyl spotřebitel informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13),
  • ve 3 případech obchodníci použili klamavé opomenutí - pokud prodávající podstatné informace uvedené v odst. 1 zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem popsaným v odst. 1 anebo neuvede obchodní záměr obchodní praktiky, není-li patrný ze souvislosti, a pokud to v obou případech vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 ve vazbě na § 5a odst. 2),
  • ve 2 případech prodávající porušili povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to i na internetových stránkách, pokud je provozují (§ 14 odst. 1),
  • v 1 případě prodávající opomněl, před rozhodnutím ohledně koupě, uvést podstatné informace (§ 4 v návaznosti na § 5a odst. 1).

V některých kontrolních případech bylo porušeno více ustanovení současně.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila celkem 24 pokut v hodnotě 8 838 000 Kč.

Od 1. července 2022 došlo ke změně působnosti orgánů dozoru v oblasti kontrol zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií. Dozor nad zprostředkovateli vedenými v registru zprostředkovatelů (viz - zde) vykonává Energetický regulační úřad. Zprostředkovatelé, kteří tuto činnost vykonávali na základě oprávnění podle zvláštního zákona a podali do 30. září 2022 žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele Energetickému regulačnímu úřadu, budou až do pravomocného rozhodnutí tohoto úřadu o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele podléhat dozoru České obchodní inspekce, nejpozději však do 31. prosince 2023.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM