1/2024

Svazy, obce, asociace a firmy recyklačního průmyslu nabízejí pomoc a podporu s přípravou nové odpadové legislativy

| autor: redakce0

Svazy, obce, asociace a firmy recyklačního průmyslu nabízejí pomoc a podporu s přípravou nové odpa

Svazy, obce, asociace a firmy působící v recyklačním hospodářství nabízejí ministerstvu životního prostředí účast na diskusi v záležitosti nové odpadové legislativy. Formou otevřeného dopisu zdůrazňují, že právě široká odborná shoda je významným předpokladem pro úspěšný přechod k oběhovému hospodářství a k naplnění nových evropských cílů. 

„Nabízíme pomoc a podporu,“ deklarují signatáři s důrazem na to, že přípravy nových zákonů probíhají již mnoho let, bohužel zatím neúspěšně a se všemi negativními dopady pro tržní hospodářství, jakým je například investiční nejistota vstupu do nových a moderních přístupů a technologií splňujících vysoké nároky na ochranu životního prostředí.

Jasné poselství formou otevřeného dopisu adresovaného přímo ministru životního prostředí Richardu Brabcovi dnes společně odeslaly subjekty hájící zájmy desetitisíců společností a obcí.

„…veřejně deklarujeme aktivní podporu záměrům, rozsahu a cílům evropského oběhového balíčku, zveřejněného v červnu 2018, který by měl být do nově připravované národní legislativy plnohodnotně transponován,“ apelují autoři hned v úvodu otevřeného dopisu s tím, že jsou připraveni aktivně vstoupit do tvorby legislativní budoucnosti České republiky v oblasti ochrany životního prostředí, surovinové bezpečnosti, oběhového hospodářství, tržních principů a rozšířené odpovědnosti výrobců, resp. zpětných odběrů.

Hlavním cílem signatářů je, aby byly návrhy nových odpadových zákonů, včetně novel současných norem a související prováděcí legislativy, schváleny co nejdříve, nejpozději pak v Evropskou unií předepsané transpoziční lhůtě 24 měsíců.

„To není lehký cíl, protože poslední návrhy odpadových zákonů byly již opakovaně odmítnuty Legislativní radou vlády. Navrhujeme otevřenou a argumenty podloženou diskusi a společnou přípravu kvalitních legislativních předpisů v přijatelném rozsahu s co nejnižší mírou vnitřní komplikovanosti, které budou následně efektivně vymahatelné,“ vysvětlují v dopise a dodávají, že smyslem těchto aktivit je nastavit dosažitelné, trvale udržitelné, environmentálně příznivé a plně protržní principy v rámci oběhového hospodářství České republiky. To vše v souladu a harmonii s legislativou Evropské unie.

Nalezení odborně podložené shody na podstatných bodech nových zákonů, která přes několikaleté úsilí nebyla doposud fakticky nalezena, je podle autorů otevřeného dopisu zásadní. Shody, u které nebude pochyb o tom, že směřuje ze sta procent k naplnění nových evropských cílů balíčku oběhového hospodářství a zároveň neznamená zbytečné náklady pro občany a veřejný sektor, zastoupený zejména obcemi a městy.

Jedním ze signatářů otevřeného dopisu je Sdružení místních samospráv ČR, které sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v České republice a je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR. „Evropské odpadové cíle, včetně cíle k omezení skládkování, dlouhodobě podporujeme. Nevidíme ale žádný podstatný důvod pro to, mít v ČR přísnější cíle, než má Evropa. 

Podporujeme moderní odpadové hospodářství, chceme odpady třídit a recyklovat, ale chceme také, aby ekonomické dopady na obce a města byly na co nejnižší možné úrovni,“ uvedl za Sdružení místních samospráv ČR předseda Stanislav Polčák.„Iniciativu otevřeného dopisu vidíme jako rozumnou cestu k tomu, jak kvalitně posunout odpadovou legislativu směrem ke splnění evropských cílů,“ zdůraznil.

Jeho slova potvrdil i další ze signatářů otevřeného dopisu, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářstvíPetr Havelka: „Chceme harmonizovat naši národní legislativu s nově přijatými evropskými recyklačními cíli a vytvořit podmínky pro jejich dosažení. Přinášíme řešení, které umožní splnění stanovených evropských cílů a které zbytečně nad míru nezatíží občany, obce a města, případně další subjekty, které celý systém financují,“ podtrhnul.

Předseda Svazu výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Petr Miller upozornil naabsenci doprovodných nástrojů k podpoře skutečné recyklace v návrzích nových zákonů o odpadech. „Nestačí veřejně deklarovat, že se plně hlásíme k evropské iniciativě oběhového hospodářství, pokud tato líbivá prohlášení nedoplníme, jakou cestou to chceme udělat,“ řekl a zdůraznil, že navrhované texty zákonů v některých ustanoveních ve svých důsledcích jdou přímo proti oběhovému hospodářství, významně snižují míru recyklace, a bez smysluplného zdůvodnění demotivují občany. Podle Millera je koordinovaná regulace celé oblasti odpadové problematiky jistě snahou předkladatele, ale aby byla smysluplná a všemi, jichž se dotýká, akceptovatelná, nemůže přehlížet kritické hlasy a opomíjet negativní dopady.

Nadále se neřeší, že dlouhodobě chybějící jednotná metodika je příčinou, že to, co platí tady, neplatí jinde. A tak co je signálem, který navrhovaná legislativa vyslala? Zbytečné předpisy dále budou neefektivně zatěžovat, v mnoha případech zhoršovat jak práci státní správy, tak všech účastníků segmentu druhotných surovin. Investice, které tato oblast podnikání vyžaduje, budou nadále rizikem,“ uzavřel za Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin Miller.

Nová legislativa, aby efektivně podpořila cíle oběhového hospodářství, musí definovat druhotnou surovinu a současně musí pro touto specifickou skupinu odpadů vytvořit právní rámec zjednodušeného nakládání, podobně jako je tomu dnes u vybraných výrobků s ukončenou životností. Nesmí se tedy zůstat na půli cesty – jen u definice, se kterou se již v návrhu zákona dále nepracuje. Naopak musí odstranit zbytečné administrativní bariéry pro podporu vyšší míry sběru druhotných surovin – materiálových zdrojů pro opětovné využití v nových výrobcích. 

Návrh musí zavést nové ekonomické nástroje podpory užívání druhotných surovin, zejména zvýhodnění recyklátů a výrobků z nich např. formou snížené DPH, snížení zdanění práce v recyklačním průmyslu. Nezbytný je závazek státu k vyššímu zastoupení recyklovaných výrobků v rámci veřejných zakázek, tzv. „zelené zadávání,“ uvedl k dalším důvodům sepsání otevřeného dopisu výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR Petr Šulc.

KLÍČOVÉ BODY

V otevřeném dopise jsou popsány vybrané konkrétní, podle signatářů sporné a jimi rozporované, klíčové záležitosti v připravované legislativě, nechybí však návrhy jejich řešení.„Naše organizace dohromady reprezentují významnou většinu subjektů dotčených současnou i budoucí legislativou odpadového hospodářství a proto věříme, že náš společný konsensuální návrh, který odstraňuje většinu zásadních, doposud nedořešených rozporů připomínkových míst, umožní velmi rychlé schválení nové odpadové legislativy, a to nejen u nově připravených zákonů o odpadech, vybraných výrobků s ukončenou životností, ale také u připravované novely zákona o obalech,“ uvedl za společnosti REMA, zabývající se sběrem a recyklací elektroodpadu, přenosných baterií a akumulátorů a solárních panelů, jejich generální ředitel David Vandrovec.

Podle Vandrovce mohou právě uvedené body výrazným způsobem zasáhnout do procesu budoucího schvalování nové legislativy a zásadním způsobem tak pozitivně ovlivnit dosažení národních i evropských cílů. „Pro dosažení úspěchu je však vhodné se zabývat protržním názorem většiny subjektů působících na trhu a nepřipravovat legislativu pod vlivem menšinových zájmových skupin s cílem krátkodobých finančních benefitů vybraných subjektů definovaných pod záštitou domnělých potřeb trhu či evropské legislativy,“ upřesňuje dále Vandrovec, poukazujíc na oblíbené principy posledních let a všudypřítomný gold-plating.

Kolektivní systém EKOLAMP upozornil i na to, že je potřeba sladit návrhy nových odpadových zákonů s novými směrnicemi EU schválenými v průběhu roku 2018. „Tyto nové směrnice EU například uvádí, že kontrolou kolektivních systémů a výrobců v oblasti zpětného odběru se mají zabývat na soukromých zájmech nezávislé subjekty a státní orgány, nikoliv soukromá koordinační centra, či jiné platformy ovlivňované kolektivními systémy nebo výrobci,“ uvedl za firmu EKOLAMP, kolektivní systém zabývající se zpětným odběrem světelných zdrojů a osvětlovacích zařízení,jejívýkonný ředitel Tomáš Rychetský.

CELÉ ZNĚNÍ OTEVŘENÉHO DOPISU

Celé znění Otevřeného dopisu včetně klíčových společných cílů a vybraných navrhovaných řešení v rámci přípravy legislativy, která v sobě aktuálně zahrnuje nový zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a novelu zákona o obalech, najdete zde:

V tištěné podobě zde.

SIGNATÁŘI OTEVŘENÉHO DOPISU

Sdružení místních samospráv ČR, Svazek obcí Přeloučska, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Sdružení komunálních služeb, Česká asociace odpadového hospodářství, Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací, Solární asociace, Sdružení zpracovatelů autovraků, Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, REMA AOS, REMA Systém, Svaz průmyslu druhotných surovin, Rada seniorů České republiky, Sdružení nájemníků České republiky, REsolar, REMA Battery, EKOLAMP, REMA PV Systém

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP