1/2024

Stanovisko Svazu měst a obcí ČR k energetickému mixu

| autor: Svaz měst a obcí České republiky0

Stanovisko Svazu měst a obcí ČR k energetickému mixu

Rozvoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů je obrovskou příležitostí pro Česko a jeho tradičně vysoce kvalifikované průmyslové obory. Je to zároveň i šance pro města, obce a celé regiony, které mohou díky inovativním energetickým projektům posilovat svou lokální ekonomiku, zaměstnanost a energetickou soběstačnost. Jde o řešení, které do budoucna zajistí dostupné ceny energie pro spotřebitele a sníží domácí emise skleníkových plynů.

Z pohledu rozvoje obnovitelných zdrojů považují uvedené subjekty za klíčový dokument Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky. Bohužel jeho současná podoba nevyužívá příležitosti v rozvoji čistých zdrojů energie v dostatečné míře.

V souvislosti s výše uvedenou iniciativou a na základě proběhlých jednání byla připravena Pozice SMO ČR k závazku OZE (obnovitelných zdrojů energie) 2030, která je přílohou tohoto materiálu, a která určuje základní principy, které bude Svaz měst a obcí ČR prosazovat v rámci energetiky. Toto stanovisko bylo přijato na prvním zasedání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR 21. června 2019.

Pozice SMO ČR k plnění závazku OZE 2030

Priority

SMO ČR má, při zachování souladu s evropskými nařízeními a směrnicemi, jasně definované priority v oblasti energetiky:

o Energetická soběstačnost ČR

o Podpora konkurenceschopnosti v městech a obcích

o Trvale udržitelný rozvoj energetické zajištěnosti měst a obcí

Základní všeobecné stanovisko

SMO ČR požaduje jasnější nastavení příspěvků jednotlivých sektorů a technologií k plnění cíle OZE

o Požadujeme zpracování ekonomického a technického posouzení potenciálu OZE v ČR.

o Národní klimato-energetický plán musí být založen na jasném hodnocení technického potenciálu a vyplývajících nákladů různých technologií OZE.

o Podpoříme pouze takový efektivní způsob plnění OZE cíle, který optimalizuje poměr celkových nákladů (jak vstupních investičních, tak následně provozních) na plnění OZE závazku.

o OZE zdroje musí být vždy individuálně a konkrétně posouzeny dle dispozic a potřeb daného místa, tzv. šité na míru.

o Požadujeme odůvodnění vyřazení velkých FV OZE z příspěvku k OZE cíli. Díky tomuto kroku budou města a obce nesmyslně diskriminována. Tento krok jde proti prioritám SMO ČR, konkrétně naplňování priorit zajištění energetické soběstačnosti a udržitelného rozvoje.

Elektřina

SMO ČR požaduje zvýšení podílů OZE na 24 %

o SEK 2015 předpokládá podíl výroby z OZE na 18,7 % (15,2 TWh) v roce 2030

o Dle NAP OZE 2016 by měl podíl OZE na hrubé domácí spotřebě dosáhnout 15,2 % (11,3 TWh) již v roce 2020.

o Není důvod, aby v ČR podíl OZE mezi roky 2020 a 2030 na spotřebě elektřiny stoupl jen o 0,2 procentního bodu (0,4 TWh). V současnosti se předpokládá příspěvek OZE v sektoru energetiky pouze 14,2 % (10,6 TWh) v roce 2030.

o Požadujeme větší využití potenciálu OZE v sektoru elektroenergetiky.

o Preferujeme větší zapojení OZE (na střechách, v rámci průmyslových zón, na brownfieldech aj.) při pokrytí efektivně řízené spotřeby elektřiny moderního/smart města. Toto řešení přinese městům a obcím čistou energii a rovnoměrné ekonomické oživení všech částí měst a obcí.

SMO ČR preferuje technologicky neutrální OZE aukce

o Požadujeme urychlení přijetí novely zákona o podporovaných zdrojích energie, neboť dle německé zkušenosti směřují aukce provozní podporu OZE na minimální až nulovou úroveň, vedou k větší efektivnosti využívání zdrojů energie a současně tak přispívají ke snížení zátěže životního prostředí.

o Vzhledem k požadavku na minimalizaci nákladů na plnění OZE cíle jako prostředku k zachování konkurenceschopnosti ve městech a obcích požadujeme zařazení i velkých OZE do schématu podpory.

o Podporujeme 1MW jako minimální hladinu podpory OZE.

Doprava

SMO ČR podporuje nízkoemisní dopravu

o Elektromobilitu a další alternativní paliva (vodík, CNG aj.) vnímáme jako cestu k naplnění udržitelné dopravy a současně jako nástroj ke zlepšení ovzduší ve městech a obcích.

o Změna palivové základny musí proběhnout na úrovni veřejné a osobní dopravy.

Tepelné hospodářství

SMO ČR vnímá navyšování významu biomasy jako problematické ve vztahu ke snaze snižování emisí znečišťujících ovzduší

o Považujeme za nedosažitelné snížit zásadně emise NOx bez signifikantního zapojení nespalujících OZE.

o Značný nárůst spalování biomasy bude mít negativní dopady na nárůst produkce karcinogenního emisí polétavého prachu PM2.5, PM10, benzo(a)pyrenu a těkavých organických látek (TOC) ve městech a obcích.

o Podporujeme instalace vysokoúčinných kogenerací a trigenerací.

Soubory ke stažení
Stanovisko Svazu k energetickému mixu (19 kB)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA