1/2021

Stanovisko průmyslu k vyhlášce o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

| zdroj: SP ČR0

strommast-5765959_640.jpg
zdroj: Pixabay

Svaz ve stanovisku požaduje jednotný pokyn pro provozovatele distribučních soustav (dále jen „PDS“), který stanoví, jak správně promítnout slevu ve struktuře DÚF. Nebude-li sjednocen postup pro všechny PDS, každý to v DÚF může posílat různě a ze strany obchodníků budou vznikat dotazy, protože nebude zřejmé, že se jedná o slevu z ceny zajišťování distribuce elektřiny (za nekvalitu).

Jaké změny novela zavádí

Návrh vyhlášky se předkládá na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně energetického zákona, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., podle kterého je Energetický regulační úřad povinen stanovit prováděcím právním předpisem požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice, výši náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhradu, postupy a lhůty pro zveřejňování a vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

Od vydání vyhlášky č. 41/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice uplynulo více než 9 let. Navrhovaná vyhláška reaguje na aktuální problémy a navrhuje následující změny:

 • prodloužení lhůt pro uplatnění náhrad za nesplnění standardů na 12 měsíců, a to shodně u všech standardů v režimu na žádost,
 • navýšení současných náhrad za nesplnění standardů s ohledem na růst regulovaných cen distribuce elektřiny od doby poslední účinné změny vyhlášky,
 • zpřesnění postupů při uplatňování náhrad v případě více nadřazených distribučních soustav,
 • obecné upřesnění pojmů a definic vztahujících se k vyhlášce v návaznosti na novely energetického zákona,
 • v reakci na praxí objevené nedostatky komplexní zpřesnění standardů,
 • aktualizace struktury zpráv, které dotčení účastníci trhu vykazují ERÚ pro účely statistiky a následného vyhodnocení,
 • aktualizace a zpřesnění postupů vykazování dosahované úrovně kvality přenosu nebo distribuce elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb,
 • snížení administrativy držitelů licence – zánik povinnosti zasílat výkazy v listinné formě.

Vyhláška nově zavádí standardy:

 • standard zaslání návrhu smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení zařízení žadatele o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě,
 • proces změny distribuční sazby,
 • standard lhůty pro vyúčtování dodávky elektřiny,

Oproti stávajícímu znění vyhlášky byl bez náhrady zrušen „Standard dodržení termínu schůzky se zákazníkem“.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

 • Svaz požaduje úpravu ustanovení v § 5, které zcela nepřiměřeně a neopodstatněně přenáší na dodavatele odpovědnost i náklady vzniklé v důsledku pochybení a neplnění stanovených standardů, ke kterému došlo zcela výlučně na straně provozovatelů distribučních soustav.
 • Svaz požaduje rozšířit ustanovení § 3 (o nedodržení standardu) o případy prokazatelného zavinění třetí osobou
 • Lhůta pro podání žádosti o náhradu škody do 12 měsíců je příliš dlouhá. Svaz navrhuje „do 90 kalendářních dnů“.
 • Navrhovaná dvoudenní lhůta pro dodavatele sdružené služby, který má postoupit žádost o náhradu provozovateli distribuční soustavy, považujeme za nepřiměřeně krátkou, když v této lhůtě je potřeba nejen žádost předat příslušnému provozovateli distribuční soustavy, nýbrž také zpracovat a posoudit obsah zaslané žádosti.
 • Svaz požaduje doplnit ustanovení do § 10, které popisuje začátek období, od kdy má být poskytována sleva za nedodržení standardu kvality napětí. Zároveň požaduje Svaz stanovit maximální dobu trvání slevy z ceny zajišťování distribuce elektřiny po dobu trvání snížené kvality napětí na 36 měsíců.
 • Požadujeme prodloužit termín ukončení přerušení distribuce elektřiny do odběrného místa zákazníka ze 2 na 3 pracovní dny. Důvodem je nejen neúměrná procesní a organizační zátěž na straně PDS, ale i administrativní a systémová.
 • Návrh ustanovení § 22 odst. 1 Svaz požaduje uvést do souladu s návrhem vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích a rovněž sjednotit lhůtu pro zaslání mimořádného vyúčtování jako pro řádné vyúčtování.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo