Reklama

21. 12. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: SCHP ČR

Stanovisko chemického průmyslu a zemědělství k návrhu vědeckých kritérií pro endokrinní disruptory

Dne 15. 6. 2016 Evropská komise představila návrhy dvou nařízení Komise, obsahujících vědecká kritéria pro stanovení endokrinních disruptorů v oblasti přípravků na ochranu rostlin a biocidů.

Spolu s návrhem Komise zveřejnila své sdělení s přehledem vědeckých a regulatorních souvislostí a zprávu o posouzení dopadů.

Navržená vědecká kritéria jsou založena na široce přijímané definici endokrinního disruptoru, vypracované Světovou zdravotnickou organizací, což odpovídá možnosti 2 z Plánu Komise z roku 2014, a upřesňují, jak by se měla provádět identifikace endokrinních disruptorů: využitím všech relevantních vědeckých důkazů, za použití přístupu založeného na průkaznosti důkazů a uplatňováním důkladného systematického přezkumu.

Návrhy nařízení Komise nyní Komise přijme v souladu s příslušnými legislativními postupy. O návrhu nařízení Komise, vymezujícího vědecká kritéria pro účely nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, bude diskutováno a hlasováno ve Stálém výboru pro přípravky na ochranu rostlin, o návrhu souvisejícím s nařízením o biocidních přípravcích bude diskutováno ve Stálém výboru pro biocidní přípravky a pak bude přijat Komisí.

Do přijímání obou nařízení bude zapojena Rada EU a Evropský parlament. Návrh byl představen na Radě EU pro zdraví dne 17. 6. 2016, na Radě EU pro životní prostředí dne 20. 6. 2016 a na Radě EU pro zemědělství ve dnech 27. - 28. 6. 2016.

Stanovisko zástupců chemického průmyslu a zemědělství k návrhu:

Regulace chemických látek v EU, jako je nařízení REACH, je nejrozsáhlejší a nejpřísnější na světě. Současná regulace včetně regulace endokrinních disruptorů poskytuje vysoký stupeň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Nová kritéria tento současný přístup dále posílí.

Oceňujeme zahrnutí definice WHO/IPCS, návrh však stále neobsahují přesný soubor vědeckých kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů, která jsou vhodná pro účely regulatorního rozhodování, především účinnost látky.

Samotná definice WHO/IPCS není vhodná pro regulatorní účely, protože neposkytuje kritéria pro rozlišení látek, které mohou způsobit poškození, a těmi ostatními. Prosazujeme proto možnost 4 z Plánu Komise - definici endokrinního disruptoru podle WHO/IPCS a zahrnutí účinnosti jako prvku charakterizace nebezpečí, a to spolu s doplněním dalších prvků charakterizace nebezpečí, jako jsou závažnost účinků a jejich vratnost/nevratnost a hodnocením rizika.

Je zásadní, aby definice WHO/IPCS byla použita vědecky rigorózním způsobem včetně použití systematického přístupu ke třem prvkům definice, tedy nežádoucím účinkům, navrženému endokrinnímu způsobu působení a příčinné souvislosti mezi nimi.

Definice WHO/IPCS poskytla sadu nástrojů k umožnění rigorózního použití definice. Je to rámec, který umožnuje plné hodnocení navrženého způsobu působení a zda je, či není příčinná souvislost s nežádoucími účinky. Tento rámec byl doporučen Evropskou agenturou pro chemické látky a zástupci chemického průmyslu i zemědělství jej podporují.

Tento rigorózní přístup včetně charakterizace nebezpečí a hodnocení rizika je zásadní pro identifikaci, regulaci a bezpečné nakládání s chemickými látkami, které mohou potenciálně poškodit prostřednictvím působení na endokrinní systém.

Bez tohoto přístupu mohou být mnohé chemické látky neoprávněně identifikovány jako endokrinní disruptory, tím navržena jejich přísnější regulace a následný zákaz s možnými nezamýšlenými důsledky, jako je nedostupnost některých látek zásadních pro lidské zdraví a některých důležitých přípravků na ochranu rostlin na trhu ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372