2/2023

Soustředěná akce EU snižuje znečištění ovzduší z lodní dopravy na evropských pobřežích a v přístavech

| autor: Evropská komise0

Soustředěná akce EU snižuje znečištění ovzduší z lodní dopravy na evropských pobřežích a v přístav

První zpráva Komise ohledně směrnice o síře ukazuje vysokou korelaci s přísnějšími omezeními, zejména pokud jde o lodě v Severním a Baltském moři. 

Od roku 2015 klesly koncentrace oxidu siřičitého (SO2) v "kontrolních oblastech emisí oxidů síry" o polovinu, zatímco celkové hospodářské dopady na odvětví zůstaly minimální.

Karmenu Vella, evropský komisař pro životní prostředí, rybolov a námořní záležitosti, uvedl: "Ekologická pravidla poskytují a chrání kvalitu života našich občanů, když všechny zúčastněné strany společně pracují na jejich správném uplatňování. 

Společný závazek členských států, průmyslu a námořní komunity jako celku se vyplatí. Lidé žijící v chráněných mořských oblastech mohou dýchat čistší a zdravější vzduch. A my jsme zachovali rovné podmínky pro průmysl. "

Námořní doprava má v mnoha evropských městech přímý dopad na kvalitu ovzduší. 

Výfukové plyny z lodí jsou významným zdrojem znečištění ovzduší, včetně emisí oxidu siřičitého vznikajících při spalování topného oleje. 

Oxidy síry jsou škodlivé pro lidský dýchací systém a ztěžují dýchání.

V roce 2012 přijala EU pravidla (směrnice o síře), která sníží maximální obsah síry v lodních palivech z 3,50% na 0,50% do ledna 2020. 

V některých velmi křehkých ekosystémech, jako je Baltské moře a Severní moře - označované jako "Oblasti kontroly emisí oxidů síry "- se maximální obsah síry musel snížit z 1% na 0,10% již v roce 2015.

Zpráva uvádí hlavní důvody úspěšné a nákladově efektivní implementace směrnice EU o síře:

  • Mechanismy podpory EU a technická pomoc: Komise intenzivně spolupracovala s členskými státy EU a námořní komunitou na evropském fóru pro udržitelnou dopravu (ESSF), podporovala dialog a vzájemné výměny informací o výzvách udržitelnosti životního prostředí, jimž čelí námořní doprava EU. Evropská agentura pro námořní bezpečnost poskytla členským státům řádnou technickou pomoc.
  • Kombinace dobrovolných a povinných nástrojů. Například nový a dobrovolný systém elektronického vynucování, Thetis-EU, umožňuje sledovat téměř v reálném čase záznam o shodě jednotlivých lodí ve všech členských státech. Do konce března 2018 bylo zaznamenáno přibližně 30 000 výsledků inspekce síry. To umožnilo posoudit celkovou shodu více než 93% kontrolovaných lodí v SOx-ECA.
  • Finanční podpora EU pro zavádění čistých lodních technologií. Komise aktivně podporuje čistější námořní dopravu prostřednictvím řady finančních nástrojů zaměřených na projekty výzkumu, vývoje a zavádění inovativních technologií nebo čistých paliv (např. Program Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy a Záruční program pro ekologickou dopravu).
  • Synergie s Mezinárodní námořní organizací: Strategie EU pro shodu a prosazování emisí založenou na inteligentních technologiích byla uznána Mezinárodní námořní organizací jako celosvětová osvědčená praxe a řídí vývoj na globální úrovni s cílem dále snižovat dopady námořních emisí.

Pozadí

Lodě tradičně používají pohonné oleje, které mohou mít obsah síry až 3,50%. 

Pro srovnání, obsah síry v palivech používaných v nákladních a osobních automobilech nesmí překročit 0,001%. 

Emise oxidu siřičitého ze lodního spalování způsobují kyselé deště a vytvářejí jemný prach. To může vést k respiračním a kardiovaskulárním onemocněním a ke snížení délky života v EU až o dva roky. 

Revize směrnice o síře z roku 2012 má za cíl snížit emise této látky znečišťující ovzduší stanovením maximální úrovně obsahu síry pro lodní paliva. 

Rovněž začlenila nové normy, které stanovila Mezinárodní námořní organizace do práva EU - zejména požadavky na obsah síry v palivu 0,10% použitelné v SOx-ECA. 

V roce 2016 přijala IMO orientační rozhodnutí vytyčit rok 2020 jako datum, kdy vstoupí v platnost hodnoty 0.50%, jak v Evropě, tak celosvětově (tj. i ve všech mořských vodách mimo SOx-ECA).

Zdroje

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP