2/2023

Sdělení MŽP k opětovně použitým dřevěným výrobkům

| autor: Jaromír Manhart, MŽP2

Sdělení MŽP k opětovně použitým dřevěným výrobkům

Chemicky ošetřené dřevo (např. použité dřevěné pražce a mostnice (dále jen pražce), u kterého neskončila jeho využitelnost, nemusí být vždy odpadem ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ale v případě další materiálové upotřebitelnosti jsou použitým výrobkem – ošetřeným předmětem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o biocidních přípravcích a zároveň předmětem s možným obsahem dalších látek, jejichž používání je omezeno nebo zakázáno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), v platném znění.

Pokud byly dřevěné železniční pražce a mostnice z důvodu prodloužení životnosti výrobku napuštěny impregnačními látkami (dehtové oleje a destiláty – kreosotový olej) před 31. 12. 2002, pak pro jejich následný prodej a využití platí výjimka uvedená v příloze XVII, položce 31, odst. 2c nařízení REACH, v platném znění. Vzhledem k použití impregnační látky (kreosotový olej obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky a fenoly, klasifikované jako karcinogenní látky) je však po skončení upotřebitelnosti prodávaného zboží (impregnovaného dřeva) nutno předpokládat existenci přetrvávajícího potenciálního rizika a nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem. V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední (§ 3 odst. 8 zákona o odpadech).

Použité dřevěné impregnované pražce a mostnice (použité výrobky z rostlého dřeva) je třeba přednostně použít jako součást konstrukce kolejových polí, dráhy povrchových dolů tzn. k upevnění kolejí při dodržení požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

V případě využití pro jiné účely na území České republiky musí splňovat technické a jiné požadavky stanovené pro tento výrobek, rostlé dřevo, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a podmínky pro použití a uvádění na trh stanovené nařízením REACH, v platném znění. Podle odst. 2 písm. c) položky 31 přílohy XVII nařízení REACH, v platném znění, se zákaz uvádění na trh nevztahuje na dřevo, které bylo ošetřeno kreosotovým olejem před 31. 12. 2002 a které se uvádí na trh pro opětovné použití, pokud takové použití není zakázáno v odst. 3 položky 31 přílohy XVII.

Dřevo ošetřené kreosotovým olejem se nesmí používat:

-uvnitř budov určených pro jakékoliv účely,

-v hračkách,

-na hřištích,

-v parcích, zahradách a venkovních rekreačních a zábavných zařízeních, kde je riziko častého styku s pokožkou,

-při výrobě zahradního nábytku, jako jsou stoly pro pikniky,

-pro výrobu, použití a každé opakované ošetření: - nádob určených pro pěstitelské účely,

-obalů, které mohou přijít do styku se surovinami, polotovary anebo hotovými výrobky určenými pro spotřebu lidmi nebo k výživě zvířat,

-jiných materiálů, které mohou kontaminovat výše uvedené předměty.

Některá možná použití impregnovaných dřevěných pražců:

-pro stavební účely v souladu s projektem stavby jako stanovený stavební výrobek (např. schodnice u venkovního použití),

-

jako mostnice v souladu s projektem stavby na jiných liniových stavbách, než

na železničních tratích (jako stanovený stavební výrobek),

-

pro zpevnění pojezdových ploch a nádvoří – parkovací a odstavné plochy

pro automobily a speciální stroje (v souladu s projektem stavby).

Uskladnění použitých impregnovaných dřevěných pražců a mostnic po jejich odstranění ze staveb a před jejich dalším použitím, jestliže je skladování prováděno v blízkosti lidských obydlí nebo veřejných prostranství, musí být provedeno tak, aby bylo omezeno kolísání teploty jejich povrchu (způsobené především přímým slunečním zářením) např. jejich vhodným překrytím nebo vhodným umístěním.

Použité impregnované dřevěné pražce a mostnice jsou ve smyslu nařízení (EU) č. 528/2012 ošetřenými předměty, které mohou být dodávány na trh při dodržení podmínek uvedených v příloze XVII položce 31 nařízení REACH, v platném znění, a dalších předpisů upravujících případné další využitelnosti těchto předmětů.

Po skončení využití dřeva ošetřeného kreosotovým olejem se jedná o nebezpečný odpad zařazený dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalogu odpadů pod katalogové číslo 17 02 04–Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné. Tento odpad nesmí být spalován na volném prostranství ani v kamnech nebo kotlích určených pro spalování dřeva. Nepřípustná je výroba paliv z tohoto nebezpečného odpadu. Nebezpečné odpady lze spalovat v režimu zákona o odpadech pouze v zařízeních, která jsou provozována v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Další možné nakládání s odpadem kat. č. 17 02 04 podle schváleného provozního řádu zařízení:

-uložení na skládkách S-NO,

-jako odpad k technickému zabezpečení příslušných skládek odpadů (S-NO),

-biodegradační a bioremediační procesy.

Komentáře

  1. Zajímalo by mě, jestli se impregnované sloupy kreosotovym olejem mohou pouzit na stavbu chmelnice v těsné blízkosti lidských obydlich.

  2. Moje sousedka na zahradě má místo sloupky pražce jak mam postupovat?děkuji Kiss

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP