2/2023

SCHP ČR: Spotřeba dezinfekce závratně stoupla. Je třeba jednat rychle

| autor: Pavel Mohrmann0

SCHP ČR: Spotřeba dezinfekce závratně stoupla. Je třeba jednat rychle

Výroba je však spojena s plněním všech možných aktuálních evropských norem a je tedy spojena s řadou problematických oblastí, což může zpomalovat reakci při saturaci poptávky institucí i jednotlivců, tedy celé společnosti.

Po vyhlášení stavu nouze zareagoval SCHP ČR rychle

Již 10. 3. započal průzkum možností výroby dodatečného množství dezinfekce na bázi ethanolu nebo chlornanu sodného. O dva dny později byl ve spolupráci s VŠCHT zpracován jednoduchý postup přípravy dezinfekčního přípravku dle receptury WHO a jeho distribuce. SCHP ČR také začal průběžně informovat členy o významných okolnostech fungování chemického odvětví, jako například (ne)omezení vstupu řidičů kamionů, kritické infrastruktuře, ekonomickým opatřením aj.

13. 3. byla v součinnosti se státní správou zajištěna výjimka dle čl. 55 k biocidním přípravkům, aby byla zajištěna výroba a dodávky dezinfekčních přípravků pro státní správu. Výjimku „neregistrovaným výrobcům a dodavatelům surovin“ dle §55 lze udělit na národní v případě mimořádného stavu (stav nouze byl vládou ČR vyhlášen 12. 3. 2020).

V součinnosti s výrobci dezinfekčních přípravků a to nejen s členskými organizacemi SCHP ČR byla zajištěna výroba a dodávky pro MPO k její další distribuci „potřebným“. Do pátku 20. 3. se podařilo zabezpečit veškerou poptávku zajišťovanou státem pro kritickou infrastrukturu a současně pomoci dalším potřebám krajů, měst, obcí a veřejným i soukromým institucím.

Hlavní podíl na rychlém zabezpečení potřeb měly z počátku firmy Ethanol Energy a Čepro, později i TTD a společnost DF Partner a řada dalších menších výrobců, kteří dokázali přizpůsobit výrobní sortiment a využít své plnící kapacity.

SCHP ČR ve spolupráci s dceřinou společností ENVIGATE Consulting (dříve ReachSpektrum) zpracoval veškerá nezbytná průvodní dokumentace (štítky, etiketa, bezpečnostní list dezinfekčního přípravku na bázi ethanolu a dezinfekčního přípravku na bázi chlornanu sodného). Spolupracoval také při vydání Nařízení ministerstva zdravotnictví k výjimce dle čl. 55 o biocidních přípravcích na výrobu a distribuci Anti-COVIDu.

16. 3. byla v zájmu ochrany výrobců, kteří byli určení státní správou, zaregistrována slovní značka „Anti-COVID“ - dezinfekčního přípravku a postupně uzavírány „bezplatné“ licenční smlouvy.

Sortiment a účel použití dezinfekčních přípravků

Dezinfekční prostředky se liší dle využití. Jsou přípravky na ruce, pro lékařské účely, na povrchy (zařízení, podlahy) aj. Různému účelu pak odpovídá účinná látka obsažená v dezinfekčních přípravcích. Může to být ethanol či isopropanol, chlornan sodný nebo kyselina peroxyoctová a další. Tyto látky jsou mnohdy doprovázeny ještě i pomocnými látkami, mezi které patří např. peroxid vodíku, změkčovadla na pokožku jako např. glycerin aj.

Před vyhlášením stavu nouze byl český trh standardně saturován, ale na zvýšenou poptávku zavedení výrobci nebyli schopni v krátké době reagovat z několika hlavních důvodů: dostupnost surovin, dostupnost obalů a kapacita výroby.

„Co se týče potřebného množství tak to musíme rozdělit na dezinfekci na ruce, v případě ČR založené na receptuře dle WHO na bázi ethanolu, uvedeného na trh pod obchodním názvem Anti-COVID. Dále na dezinfekci povrchů na bázi chlornanu a pro nemocniční účely na bázi kyseliny peroxyoctové.

Vycházejíce z individuálních potřeb dezinfekce rukou a veřejných potřeb takové dezinfekce bych odhadoval pro úplnou saturaci trhu 5 mil. litrů pro individuální potřebu a cca 10 mil. litrů pro společenskou potřebu, tato poptávka současná i budoucí je dnes saturována zhruba ze 40 - 50%," upozorňuje ředitel Svazu chemického průmyslu Ivan Souček a pokračuje: „Co se týče prostředků na dezinfekci prostor, zde nebyl doposud zaznamenán nedostatek s tím, že pokud by nastal, pak je připravena kapacita ve Spolchemii Ústí nad Labem, aby okamžitě poptávku uspokojila. S dodávkami dezinfekce pro nemocniční účely je problém zejména s disponibilitou správných obalů, ale situace je postupně řešitelná.“

Podmínky pro výrobu dezinfekce v ČR

Na potřeby státu, zejména dezinfekce rukou, zareagovali téměř okamžitě výrobci ethanolu a přizpůsobili své kapacitě potřebám 33 výrobců, pro které státní správa udělila výjimku (viz Nařízení Ministerstva zdravotnictví z 24. 3. 2020 a přiložený text).

Součástí procesu zabezpečení výroby bylo i rozhodnutí SCHP ČR registrovat obchodní název dezinfekčního přípravku Anti-COVID, aby byli ochráněni výrobci, kterým státní správa udělila výjimku a současně, aby byly udrženy rozumné obchodní podmínky pro distribuci dezinfekce na českém trhu s možností postihu „nekorektních výrobců“. Tedy těch, kteří na výrobu nedostali oprávnění nebo těch, kteří své výrobky se stejným názvem, ale jiným obsahem, prodávají za nehorázné ceny.

Ředitel Svazu chemického průmyslu Ivan Souček dále uvádí: Z pohledu nutnosti zabezpečení minimalizace šíření infekce je zcela pochopitelné, aby všichni nadále dodržovali důsledně hygienické postupy, vč. využívání dezinfekce na ruce.

Bylo by vhodné umožnit výrobu a dodávky na trh (především pro státní správu, očekávanou poptávku je nutné odhadnout nebo doložit MPO) Anti-COVIDu po dobu trvání stavu nouze vyhlášeného Vládou, resp. PS Parlamentu ČR, stávajícím 33 registrovaným výrobcům a po jeho ukončení jim umožnit doprodat zásoby další 1-2 týdny po ukončení stavu nouze v ČR.

Řešením je i umožnit registraci dezinfekce na ruce na bázi ethanolu dle receptury WHO pod vlastní značkou při splnění všech náležitostí, které si řádná registrace vyžaduje (dle vyhlášeného postupu Ministerstva zdravotnictví již probíhá a k dnešnímu dni je registrováno 8 menších výrobců), aby byla zajištěna disponibilita dezinfekce bez nutnosti výjimky. Poptávku po dezinfekcích je nezbytné v ČR dále sledovat, aby se předešlo příp. nedostatku.

Za tímto účelem by stálo za zvážení umožnit odprodej části zásob po ukončení stavu nouze Státním hmotným rezervám od 33 registrovaných výrobců na základě zrychleného výběrového řízení. Byl by tak vytvořen „nárazník“ pro případ, že by bylo nezbytné nabídku posílit v případě opakování situace při opětovném větším šíření nákazy.“

Povolení dezinfekčního přípravku Anti-COVID z hlediska legislativy

Podle čl. 55 nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání může příslušný orgán členského státu odchylně od čl. 17 a 19 povolit, na dobu nepřesahující 180 dnů a pro omezené a kontrolované použití pod dohledem příslušného orgánu, dodávání na trh nebo používání biocidního přípravku, který nesplňuje podmínky pro povolení stanovené tímto nařízením, jestliže je takové opatření nezbytné z důvodu ohrožení veřejného zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, jež nelze zvládnout jinými prostředky. Příslušný orgán o svém opatření neprodleně informuje ostatní příslušné orgány a Komisi a zároveň ho odůvodní.

Ministerstvo zdravotnictví se jakožto příslušný orgán rozhodlo podle článku 55 nařízení č. 528/2012 povolit dodávání na trh biocidního přípravku Anti-COVID určeného pro osobní hygienu pro dezinfekci rukou obsahujícího účinnou látku ethanol ve složení dle specifikace WHO, dle přílohy tohoto rozhodnutí.

Všem dotčeným subjektům se ukládá, aby v intervalu 7 dní předkládal Ministerstvu průmyslu a obchodu informace o výši produkce, struktuře a výši dodávek na trh přípravků osobní hygieny určených k dezinfekci rukou dodávaných na trh na základě tohoto rozhodnutí.

V příloze rozhodnutí je uveden výčet držitelů povolení, kteří jsou oprávněni povolený přípravek Anti-COVID dodávat na trh na území České republiky.

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ze 24. 3. 2020 bylo zrušeno a nahrazeno Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze 17. 3. 2020, resp. 15. 3. 2020, a to z důvodu rozšíření výčtu držitelů povolení, kteří jsou oprávněni povolený přípravek Anti-COVID dodávat na trh na území České republiky.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP