2/2023

Rozhovor – energetická účinnost je prospěšná nám všem

| autor: Evropská agentura pro životní prostředí0

Rozhovor – energetická účinnost je prospěšná nám všem

Zeptali jsme se Tima Farrella, vrchního poradce kodaňského Centra pro energetickou účinnost, co funguje nejlépe pro zvýšení energetické účinnosti. Zdůraznil, že mezi řadu klíčových složek úspěchu patří politická opatření a dostatek zdrojů na podporu provádění a dosažení souladu.

Proč bychom měli investovat do energetické účinnosti?

Energetickou účinnost lze shrnout jako stav, kdy vzniká větší výkon a služby za použití stejného energetického vstupu nebo kdy vzniká stejný výkon s nižším energetickým vstupem. Například získáme stejnou úroveň osvětlení s LED žárovkami, ale ty spotřebují přibližně o 80 % energie méně a mají delší životnost ve srovnání s tradičními žárovkami.

Energetická účinnost vzniká vlastně napříč celým energetickým dodavatelským řetězcem – od získání, přeměny, přepravy a přenosu ke konečnému užití. Zvyšování energetické účinnosti budov zlepšuje nejen kvalitu ovzduší a komfort uvnitř, ale také snižuje výdaje za energii a posiluje zaměstnanost v odvětvích, jako je výstavba, izolace a systémy vytápění a chlazení.

V odvětví dopravy jsou také vedlejší přínosy. Globální flotila vozidel se má do roku 2050 ztrojnásobit, a mnoho zemí tak přijímá normy pro úsporu paliva, které snižují závislost na ropě, emise skleníkových plynů a znečišťování ovzduší.

Rychlý nárůst elektromobilů v posledních letech podpořila celá škála doplňkových politik a opatření zavedených v některých zemích. Například Norsko přijalo od 90. let rozsáhlý seznam preferenčních politik pro bezemisní automobily a stanovilo cíl, kdy mají být do roku 2025 všechna vozidla prodávaná v zemi na elektrický pohon.

Tento soubor politik pomohl utvářet očekávání spotřebitelů a dodavatelů a v roce 2016 díky nim byla flotila elektromobilů v Norsku největší na světě co do počtu vozidel na obyvatele.

Jaká je souvislost mezi energií a udržitelným rozvojem?

Zlepšování energetické účinnosti jsou také mocnou, avšak často přehlíženou hnací silou přístupu k energii, která dává důvod k optimismu pro 1 miliardu lidí, kteří dosud nemají přístup k elektřině. Například dodávky energie nezávislé na síti spolu s účinnými spotřebiči by pomohly dodat dostatečné množství finančně dostupné a čisté energie a zároveň by přispěly k udržitelnému rozvoji.

Propojení energetické účinnosti s přístupem k energii z obnovitelných zdrojů je ve skutečnosti nutné pro splnění cíle č. 7 z cílů udržitelného rozvoje OSN, který usiluje o zajištění přístupu k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny do roku 2030.

Má se za to, že energie je klíčová pro dosažení téměř všech cílů udržitelného rozvoje, od své role při odstraňování chudoby, přes pokroky ve zdravotnictví, vzdělávání, dodávkách vody a industrializaci, až po boj se změnou klimatu.

Existuje nějaké zázračné řešení pro dosažení energetické účinnosti?

Energetická účinnost přináší vládám, soukromému sektoru a komunitám nákladově efektivní příležitost k dosažení různých cílů, ať jde o snižování spotřeby energie, zmírňování emisí, finanční úspory, bezpečnost dodávek energií, zdravotní přínosy nebo jiné.

Na základě mých zkušeností je zřejmé, že neexistuje jedno řešení vhodné pro všechny nebo jeden jediný způsob, jako dosáhnout energetické účinnosti v různých regionech, zemích či městech.

Stanovení ambiciózních cílů je důležité, aby se věci daly do pohybu, stejně tak stanovení institucionálních rámců, národních strategií a účinných politických balíčků, které budou kombinací předpisů, pobídek, budování kapacit a informačních nástrojů. Všechny tyto činnosti je nutné podpořit poskytnutím spolehlivých dat, prosazováním, monitorováním a hodnocením.

Kde začít?

Má smysl upřednostnit opatření v odvětvích s největším potenciálem pro zlepšení energetické účinnosti. Spotřeba energie v odvětvích a složení paliv se mnohdy značně liší. V oblasti, kde se využívá velký podíl energie pro průmyslové činnosti, mohou orgány upřednostnit opatření, jako je podpora přijímání systémů pro hospodaření s energií.

Případně v oblasti, kde se velký podíl energie využívá k vytápění a chlazení neefektivních budov, je mnohem smysluplnější, aby se vlády soustředily na zlepšování energetické účinnosti místních budov prostřednictvím stavebních zákonů a certifikací a podpory rozvoje budov s nulovou spotřebou energie.

V městské oblasti, která se potýká s dopravním přetížením, mohou orgány upřednostnit investice do veřejné dopravy, například do rychlých autobusových spojení. V současné době přibližně 35 milionů cestujících v 206 městech po celém světě využívá systémy rychlých autobusových spojení, které představují inovativní a vysokokapacitní řešení veřejné hromadné dopravy, jež zlepšuje městskou mobilitu a snižuje znečišťování ovzduší.

Technologické inovace v soukromém sektoru také hrají stále významnější úlohu. V oblasti inovací při skladování energie, propojenosti a inteligentních energetických systémech například jsou vůdčími hráči společnosti jako Tesla, Danfoss a Siemens a mnoho dalších.

Mají ceny energie dopad na energetickou účinnost?

Cena je velmi silnou pobídkou pro spotřebitele, aby snižovali spotřebu energie a posunuli se směrem k větší účinnosti. Politiky pro energetickou účinnost většinou nefungují příliš dobře, pokud jsou ceny energie dotované, protože nízké ceny energií ovlivňují hospodářský přínos energetické účinnosti.

Jsme svědky narůstajícího počtu zemí, které usilují o reformu těchto dotací, přičemž některé země se zabývají možností odklonit dotace od dodavatelů energie ke konečným uživatelům.

V současné době existuje mnoho technických řešení, která umožňují okamžitá opatření pro zlepšení energetické účinnosti. Dobrým příkladem je využití inteligentního měření a vyúčtování. Mnoho spotřebitelů platí své účty za energii každé tři měsíce a nejsou si vědomi možností, jak dosáhnout větší účinnosti změnou technologií nebo úpravou zvyklostí.

Poskytneme-li konečným uživatelům informace o spotřebě energie, můžeme jim pomoci změnit její každodenní využívání a zlepšit energetickou účinnost. V některých zemích jsou v účtech za energii obsaženy cílené analýzy a informace, které domácnostem umožňují porovnat spotřebu elektřiny s podobnými domácnostmi v jejich okolí.

Jiné domácnosti upřednostňují informace v reálném čase prostřednictvím chytrých telefonů nebo zabudovaných displejů, které jim umožňují pozměnit chování a zvyklosti předtím, než jim bude vystaven účet.

Vysoká poptávka spotřebitelů po účinnějších lednicích a klimatizacích může také motivovat společnosti k inovacím a nabídce energeticky účinnějších výrobků.

Koho je třeba zapojit a informovat?

Energetická účinnost představuje roztříštěnou oblast zahrnující řadu zúčastněných subjektů, mimo jiné vlády, soukromý sektor, mezinárodní organizace, finančníky a občanskou společnost. Všem zúčastněným subjektům je nutné poskytnout data a informace, na základě kterých by mohli činit informovaná rozhodnutí v souvislosti s vysokými cíli, politikami, programy a investicemi.

Kodaňské centrum má dobrou pozici, aby mohla hrát roli koordinátora v cílených lokalitách s vysokým dopadem, a podporuje urychlování opatření v oblasti energetické účinnosti na světové, národní a městské úrovni.

V kontextu iniciativy Generálního tajemníka Organizace spojených národů s názvem Udržitelná energie pro všechny fungujeme jako tematické středisko pro energetickou účinnost. V této souvislosti jsme se mimo jiné podíleli na vytváření zdrojů znalostí, například iniciativy Regulační ukazatele udržitelné energie(RISE).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP