Reklama

19. 10. 2016  |  Publicistika  |  Autor: European Environment Agency

Recyklace komunálního odpadu

Cílem 7. akčního programu pro životní prostředí je mimo jiné zajistit bezpečné nakládání s odpadem jako se zdrojem. Tento krok by měl Evropě pomoci získat z využívaných zdrojů vyšší hodnotu, snížit dopady na životní prostředí spojené se zpracováním a likvidací odpadů a vytvářet pracovní místa. Další zvýšení míry recyklace komunálního odpadu (tzn. odpadu domácností a podobných odpadů z jiných zdrojů) tak v tomto směru představuje důležitý krok.

Evropa zvyšuje množství recyklovaného komunálního odpadu nejen díky investicím do vhodného sběru a zpracování a finančním pobídkám k odklonu od skládkování odpadů, ale také díky zákazu skládek.

Výsledky členských států EU v oblasti recyklace komunálního odpadu se různí, srovnatelnost dat ovšem znemožňují různé způsoby sběru a definice dat. 

Přes vynikající výsledky některých států a zřejmý pokrok, kterého od roku 2004 dosáhly téměř všechny, však v důsledku nízké míry recyklace ostatních členských států není jasné, zda bude u všech dosažen cíl pro rok 2020.

Indikátor Minulý trend  Minulý trend Vybrané cíle, které mají být splněny do roku 2020 Výhled EU ke splnění vybraného cíle do roku 2020
Recyklace komunálního odpadu

EU-

28

^

EEA-

33

^

Každý členský stát EU musí recyklovat 50 % vybraných materiálů z domácností a podobných odpadů žlutá


Množství recyklovaného komunálního odpadu se stále zvyšuje. Výhled ke splnění cíle pro rok 2020 je ovšem nejednotný: některé členské státy tuto míru recyklace již dosáhly, jiné k danému cíli teprve směřují a některé před sebou mají ještě dlouhou cestu.

Příprava podmínek

Zmíněný 7. akční program pro životní prostředí uvádí, že do roku 2020 by mělo být s odpadem „bezpečně nakládáno jako se zdrojem“, „skládkování je omezeno na zbytkový (tj. nerecyklovatelný a nevyužitelný) odpad“ a „energetické využití je omezeno na nerecyklovatelné materiály“ (EU, 2013).

Základní logikou, na níž je politika EU o odpadech založena, je hierarchie nakládání s odpady, která upřednostňuje prevenci vzniku odpadů, po níž následuje příprava na opětovné využití, recyklace, jiné využití a až jako poslední, nejméně žádoucí možnost pak likvidace či skládkování.

Zvýšení objemu recyklovaného odpadu naznačuje, že nakládání s odpady směřuje v rámci zmíněné hierarchie směrem vzhůru. Recyklace u daných zdrojů umožňuje tvorbu větší hodnoty a dále také vytváření pracovních míst. Může také snížit poptávku po surovinách i dopady na životní prostředí spojené s uspokojováním této poptávky (viz informativní materiál o Produktivitě zdrojů).

Cíle politiky a pokrok

V souvislosti s odpady představila EU od roku 1990 více politik i cílů. Mezi realizované kroky patří strategie, např. Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci (EU, 2005), a rámcové právní předpisy, např. Rámcová směrnice o odpadech (EU, 2008). Rámcová směrnice o odpadech stanoví cíl recyklovat do roku 2020 ve členských státech EU 50 % komunálního odpadu.

Tento cíl platí pro konkrétní typy domácností a podobné odpady, přičemž státy si mohou vybrat ze čtyř různých metod výpočtu.

V prosinci 2015 zveřejnila Evropská komise dokument „Uzavření smyčky – akční plán EU pro cyklickou ekonomiku“ (EK, 2015), známý také pod označením Balíček pro cyklickou ekonomiku.

Tento balíček uvádí velký počet iniciativ a navržených nových cílů pro recyklaci komunálního odpadu a přípravu k opětovnému využití ve výši 60 % do roku 2025 a 65 % do roku 2030. Dané kroky jsou ovšem založeny pouze na jediném způsobu výpočtu (výpočet použitý u obrázku 3 tohoto informativního materiálu), s možností časové odchylky u některých států.

Jak lze vidět na obrázku 1, u skupiny EU-28 se celková míra recyklace (recyklace materiálů, kompostování a digesce) zvýšila z 30 % v roce 2004 na 43 % v roce 2014.

Toto zlepšení představuje kombinaci snížení množství generovaného komunálního odpadu a zvýšení celkového množství odpadu, u něhož probíhá recyklace materiálů, kompostování a digesce. Tento nárůst je pak považován za jeden z úspěchů environmentální politiky v Evropě, kterých bylo dosud dosaženo.

Obrázek 1: Procentuální vyjádření recyklovaného komunálního odpadu, EUObrázek 2 zobrazuje trend v recyklaci komunálního odpadu v souvislosti s dalšími způsoby zpracování městského odpadu. Je zřejmé, že EU se jako celek odklání od skládkování, zároveň však roste míra spalování – v letech 2004–2014 zde došlo k nárůstu o 44 %, u recyklace (včetně kompostování a digesce) pak k nárůstu o 37 %.

Obrázek 2: Podíl použitých metod při zpracování komunálního odpadu, EU

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372