Reklama

16. 3. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: redakce

Připravuje se vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost předložil do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení.

Uvedená vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu a upravuje:

  • požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost,
  • výčet bezpečnostních funkcí, které musí jaderné zařízení plnit a jejich rozdělení do kategorií podle významu pro jadernou bezpečnost,
  • bezpečnostní třídy a kritéria pro zařazení vybraných zařízení do těchto tříd,
  • způsob zajištění ochrany do hloubky a
  • obsah požadavků na projekt jaderného zařízení podle § 46 odst. 1, odst. 2 písm. a), b), e), g), i), k), l) a m) a odst. 3 atomového zákona.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost předkládá návrh vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného zařízení, kterou se provádí zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon. K vydání vyhlášky je úřad zmocněn ustanovením § 236 na základě § 24 odst. 7, § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 45 odst. 4 a § 46 odst. 8 atomového zákona.

Cílem je stanovení řady podrobností souvisejících s projektováním jaderných zařízení, která se umisťují, nebo provozují na území ČR v návaznosti na povinnosti stanovené atomovým zákonem a s uvážením již existujícího a v praxi osvědčeného systému.

Podle předkladatele jsou projektování jaderného zařízení a jeho projekt základními východisky mírového využívání jaderné energie. Jakákoliv jaderná zařízení musí být konturována a provozována tak, aby byla zajištěna celá soustava bezpečností, tj. jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení.

Pokud tomu tak není, může dojít k ohrožení či dokonce poškození lidského zdraví nebo životního prostředí, či dokonce k havárii se značnými celospolečenskými následky (jakými byly havárie Three Miles Island, Černobyl nebo Fukušima).

Bezpečnostního cíle lze dosáhnout jen tehdy, je-li již před započetím životního cyklu jaderného zařízení stanovena bezpečnostně relevantní specifikace jaderného zařízení, a to v podobě konkrétního projektu jaderného zařízení.

Požadavky stanovené projektem jaderného zařízení pak musí zajišťovat plnění základních bezpečnostních funkcí, které jsou následující:

  • umožňovat v případě potřeby okamžitě a bezpečně odstavit jaderný reaktor a udržovat jej v podkritickém stavu,
  • zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce,
  • fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického stavu mimo vnitřní prostor jaderného reaktoru,
  • zajišťovat odvod tepla vytvářeného jaderným palivem a technologickými systémy a
  • zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření ionizujícího záření do životního ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372