1/2024

Připomínky: Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o obalech

| autor: redakce0

Tříděný odpad
zdroj: Pixabay

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení vyhlášku, která upravuje nově rozsah vedení evidencí, rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí, minimální rozsah ověření údajů autorizovanou obalovou společností a pravidla výpočtu využití odpadu z obalů.

Návrhem vyhlášky dojde k nahrazení stávající vyhlášky č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, ve znění pozdějších předpisů. Novou vyhlášku bylo zapotřebí vypracovat v návaznosti na novelu zákona o obalech, u které je v současnosti dokončován legislativní proces.

Předkládaná nová vyhláška v souladu s těmito zmocněními upravuje:

  • rozsah vedení evidencí,
  • rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí,
  • minimální rozsah ověření údajů autorizovanou společností a
  • pravidla výpočtu využití odpadu z obalů.

Rozsah vedení evidencí se v návaznosti na předkládanou novelu zákona o obalech rozšiřuje především pro autorizovanou obalovou společnost (dále také „AOS“ nebo „autorizovaná společnost“), která bude povinna vést dle zákona nové evidence - evidenci osob, jež pro autorizovanou společnost zajišťují svoz, zpracování nebo jiné nakládání s obaly nebo odpady z obalů, a původců odpadů, se kterými má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu, evidenci sběrných míst podle § 10 odst. 1 zákona a evidenci nákladů na poradenskou činnost a výzkumné projekty.

Rozsah a způsob ohlašování údajů z evidencí v případě osob, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly, kopíruje stávající vyhlášku č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence, ve znění pozdějších předpisů a v případě evidencí autorizované společnosti obsah rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 7 písm. e) zákona o obalech.

Vyhláška dále stanovuje minimální rozsah ověření údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu vykázaných autorizované společnosti a minimální rozsah ověření údajů vykázaných autorizované společnosti osobami zajišťujícími pro ni některé činnosti a původci odpadů, kdy tento rozsah je již vymezen v rozhodnutí o autorizaci současné autorizované společnosti. Navrhovaná úprava vymezuje, jaký rozsah obalového toku mají audity zajišťované autorizovanou společností zahrnout a v jakém rozsahu (četnosti) mají být prováděny u povinných osob, původců odpadů a osob oprávněných nakládat s odpady.

Pravidla výpočtu využití odpadu z obalů (a zejména pravidla výpočtu recyklace) implementují prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/665 ze dne 17. dubna 2019 o změně rozhodnutí 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

V souladu s tímto prováděcím rozhodnutím vyhláška stanovuje tzv. místo výpočtu, které určuje, ve kterém okamžiku je možné započítat hmotnost recyklovaného obalového odpadu pro účely plnění cílů směrnice, a stanovena je také metodologie výpočtu hmotnosti recyklovaných kovů oddělených od popele ze spalování.

Odpad z obalů vyvezený mimo Evropskou unii je dle pravidel výpočtu využití odpadu z obalů považován za využitý pouze v případech, kdy existují dostatečné důkazy o tom, že využití proběhlo za podmínek, které jsou všeobecně srovnatelné s podmínkami stanovenými právními předpisy Evropské unie.

Termín připomínek: 25. 9. 2020 – 19. 10. 2020

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA