1/2021

Připomínky: Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

| autor: redakce0

reading-4620776_640.jpg
zdroj: Pixabay

Hlavním důvodem novely je nutné provedení změny ve způsobu testování výrobků na bázi cementu – praxe ukázala, že zatímco jiné výrobky (kovové, plastové) již po vyrobení nemění své vlastnosti, u cementových výrobků probíhá tzv. proces „zrání“, během kterého své vlastnosti mění. Tento proces trvá řádově týdny až měsíce – v závislosti na vnějších podmínkách – vlhkost, teplota chemické složení okolního prostředí apod.

Nutnost provedení změny ve způsobu testování výrobků na bázi cementu. Dále aktualizace dalších bodů, ve kterých je platná vyhláška již zastaralá a odkazuje na vyhlášku č. 38/2001 Sb., která se v souvislosti s novou legislativou EU pro výrobky ve styku s potravinami změnila a odkaz na tuto vyhlášku již není v řadě případů relevantní. Dále je nutno aktualizovat § 14 vyhlášky „Vodárenské technologie“, kam je nutno zahrnout nově používané technologie úpravy vody, které se již v praxi osvědčily jako účinné a bezpečné.

Vedle této hlavní změny jsou aktualizovány ještě některé další body, ve kterých je platná vyhláška již zastaralá a odkazuje na vyhlášku č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, která se v souvislosti s novou legislativou EU pro výrobky ve styku s potravinami změnila a odkaz na tuto vyhlášku již není v řadě případů relevantní.

Dále je nutno aktualizovat § 14 vyhlášky „Vodárenské technologie“, kam je nutno zahrnout nově používané technologie úpravy vody, které se již v praxi osvědčily jako účinné a bezpečné.

Směrnice Rady EU 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu ukládá v článku 10 členským zemím zavedení systému posuzování nezávadnosti výrobků, které přicházejí do kontaktu s touto vodou. Dosud však neexistuje v rámci EU takový společný, harmonizovaný systém, ale jen různé národní požadavky členských zemí. Proto český národní systém, založený na zákoně č. 258/2000 Sb. a vyhlášce č. 409/2005 Sb., je v obecné rovině plně slučitelný se směrnici 98/83/ES.

V podrobných požadavcích nemá s čím být slučitelný, protože harmonizovaná úprava posuzování výrobků ve styku s vodou na úrovni EU dosud neexistuje. Směrnice 98/83/ES prochází v současné době revizí, vydání nové směrnice se očekává ke konci roku 2020. Nová směrnice předpokládá vytvoření společných požadavků na hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobků ve styku s vodou. Podle lhůt navržených v novele směrnice se však vytvoření tohoto systému očekává nejdříve za 4 roky od jejího vydání.

Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví v § 108 odst. 1 k vydání vyhlášky k provedení § 5 odst.1, 2 a 8 až 10 zákona. Vyhláška je v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb.

Termín připomínek: 23. 3. 2021 – 15. 4. 2021

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo