Reklama

4. 10. 2017  |  Servisní témata  |  Autor: redakce

Pozvánka: Kurz CHELEPO

Odborný vzdělávací kurz Chemické legislativy pro průmysl a obchod „CHELEPO“ je tematicky zaměřen na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo skladování chemických látek a směsí, rovněž tak i biocidních přípravků.

Oblast chemických látek, chemických směsí a biocidních přípravků je legislativně vymezena právními předpisy Evropské unie a České republiky. 

Vzhledem k množství právních předpisů do této oblasti zasahujících, Vám přinášíme souhrn Vašich povinností, které jakožto „účastníci dodavatelského řetězce“ v oblasti chemických látek, směsí a biocidních přípravků musíte splňovat. 

Mimo to, Vám nabízíme i praktické zkušenosti z daného oboru. 


CHELEPO je odborným vzdělávacím kurzem, zárukou kvality našeho kurzu CHELEPO je především renomovaný tým lektorů, s mnohaletými zkušenostmi viz sekce přednášející.

Termín a místo konání: 

10. – 11. 10. 2017 Praha, hotel Krystal 

Rezervaci a platbu za ubytování si zajišťuje každý účastník sám. Informace o možnostech ubytování a ceně pokojů budou účastníkům odeslány na základě registrace na kurz CHELEPO.


Kurz je určen pro odborníky z daného oboru (podnikový ekolog, specialista REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy a další), ale i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují.

Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti.

Stručný výčet zaměření kurzu: 

 • Nařízení ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
 • Nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
 • Nařízení EU č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (BPR)
 • Zákon č. 324/2016 Sb., (zákon o biocidech)
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“.

Program kurzu:

 • Aktuální a připravované změny v chemické legislativě
 • Definice termínů, ukázka zdrojů informací
 • Registrace látek 1 t/rok v roce 2018, problematika vývozu a dovozu chem. látek
 • Kontroly ČIŽP – nový přestupkový zákon
 • SVHC látky a jejich povolování
 • Skladování chemických látek, označování skladů a pracovišť. Praktická ukázka využití SW CASEC pro management chemických látek
 • Rozšířené bezpečnostní listy o expoziční scénáře a posuzování shody provozu s ES
 • Biocidní přípravky a jejich povolování, ceny povolení
 • Osobní ochranné pracovní pomůcky při používání chemických látek a směsí
 • Nařízení CLP změny koncepce klasifikace
 • Příloha č. 8 nařízení CLP - UFI kódy
Další informace o kurzu naleznete zde.
© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372