2/2023

Povodí Labe: Vodní nádrže – zásobárna vody i pojistka proti hydrologickým extrémům

| autor: Povodí Labe0

Povodí Labe: Vodní nádrže – zásobárna vody i pojistka proti hydrologickým extrémům

Stejně jako rodina má úspory na horší časy, vodohospodáři v nádržích vytvářejí zásoby vody, které v suchém období využijí a zmírní účinky sucha na přírodu i lidskou činnost.

Stejně jako rodina má uzavřeny pojistky pro případ nenadálých událostí, vodohospodáři mají zásobní a ochranné prostory vodních nádrží, které v případě potřeby poslouží k ochraně lidských hodnot.

V odborném vodohospodářském slovníku se obě tyto funkce nazývají „zvládání hydrologických extrémů“ a bez nich si dnešní svět již nedokážeme představit.

Povodně přicházejí většinou náhle – stačí silné srážky nebo rychlé tání sněhu a hladiny vodních toků zejména v horských a podhorských oblastech velmi rychle stoupají, vody je najednou víc, než se vejde do koryta řeky.

Je-li na řece přehrada, zvýšené průtoky pojme a transformuje na neškodný odtok, nebo alespoň oddálí kulminaci a tím poskytne co nejdelší čas na zabezpečovací práce.

Sucho na rozdíl od povodní přichází postupně, průtoky klesají, vysychá krajina i menší toky. Snižují se hladiny podzemních vod, zaklesává a mizí voda ve studnách.

Z vodárenských nádrží je i v takovém případě dodáváno potřebné množství pro výrobu pitné vody, v korytech řek pod přehradami je dotován průtok tak, aby byly zajištěny jak ekologické funkce vodního toku, tak i odběry pro zemědělství a průmysl.

V současné době je veřejností preferováno spíš zadržování vody v krajině před výstavbou velkých nádrží. Podle našeho názoru tyto dvě cesty nejsou v protikladu, nýbrž v symbióze. Je potřeba vhodnými opatřeními zadržet vodu v krajině a následně ji na vhodném místě akumulovat, aby bylo možné ji využít.

Zdaleka ne všechna voda je v období nedostatku využitelná pro zásobování obyvatelstva pitnou, popřípadě užitkovou vodou. Krizové epizody nelze řešit vodními zásobami z produkčních rybníků, mělkých odstavených ramen nebo mokřadů.

V dubnu 2018 byly na základě rozhodnutí vlády zastaveny přípravné práce na budování nové vodní nádrže Pěčín v Orlických horách. Důvodem byla neprokázaná aktuální potřeba, výrazné nesouhlasy obecních zastupitelů, aktivistů, části občanů, medií a zejména nepodpora vodního díla zastupiteli Královéhradeckého kraje.

Hned následující měsíce naznačily, že uložení ideje VD Pěčín „k ledu“ nebylo příliš prozíravé. S nástupem mimořádně teplého jara a léta byl velmi brzo pozorován úbytek povrchových i podzemních vod. Mnohé obce v podhůří Orlických hor se začaly potýkat s nedostatkem pitné vody, který se projevoval jak v soukromých studních, tak ve zdrojích pro obecní vodovody.

Řešením by mohlo být budování veřejných vodovodů a jejich napojování na větší vodárenské soustavy, které jsou vůči výkyvům odolnější. Úkolem nás vodohospodářů je zajistit pro vodárenské soustavy dostatek surové vody.

V současné době je potřeba zajišťována ze stávajících zdrojů, je však pravděpodobné, že jejich vydatnost bude klesat a zároveň budou stoupat požadavky na množství i jakost vody.

Očekáváme-li, že v polovině tohoto století stávající zdroje vody nebudou stačit, je nejvyšší čas začít hledat nové. Příprava a vybudování vodního díla je zdlouhavý proces, zkušenosti nám ukazují, že za současného stavu legislativy je to úkolem na několik desetiletí.

Správu vodních toků i nádrží jsme převzali od svých předchůdců a měli bychom ji nejen udržovat, ale i rozvíjet. Od řádného hospodáře se očekává, že bude hospodařit prozíravě a vytvářet rezervy pro své následovníky, stejně jako dobře hospodařící rodiče vytváří dobrou startovní pozici pro své děti.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP