1/2022

Povodí Labe: Vodní nádrže – zásobárna vody i pojistka proti hydrologickým extrémům

| autor: Povodí Labe0

Povodí Labe: Vodní nádrže – zásobárna vody i pojistka proti hydrologickým extrémům

Stejně jako rodina má úspory na horší časy, vodohospodáři v nádržích vytvářejí zásoby vody, které v suchém období využijí a zmírní účinky sucha na přírodu i lidskou činnost.

Stejně jako rodina má uzavřeny pojistky pro případ nenadálých událostí, vodohospodáři mají zásobní a ochranné prostory vodních nádrží, které v případě potřeby poslouží k ochraně lidských hodnot.

V odborném vodohospodářském slovníku se obě tyto funkce nazývají „zvládání hydrologických extrémů“ a bez nich si dnešní svět již nedokážeme představit.

Povodně přicházejí většinou náhle – stačí silné srážky nebo rychlé tání sněhu a hladiny vodních toků zejména v horských a podhorských oblastech velmi rychle stoupají, vody je najednou víc, než se vejde do koryta řeky.

Je-li na řece přehrada, zvýšené průtoky pojme a transformuje na neškodný odtok, nebo alespoň oddálí kulminaci a tím poskytne co nejdelší čas na zabezpečovací práce.

Sucho na rozdíl od povodní přichází postupně, průtoky klesají, vysychá krajina i menší toky. Snižují se hladiny podzemních vod, zaklesává a mizí voda ve studnách.

Z vodárenských nádrží je i v takovém případě dodáváno potřebné množství pro výrobu pitné vody, v korytech řek pod přehradami je dotován průtok tak, aby byly zajištěny jak ekologické funkce vodního toku, tak i odběry pro zemědělství a průmysl.

V současné době je veřejností preferováno spíš zadržování vody v krajině před výstavbou velkých nádrží. Podle našeho názoru tyto dvě cesty nejsou v protikladu, nýbrž v symbióze. Je potřeba vhodnými opatřeními zadržet vodu v krajině a následně ji na vhodném místě akumulovat, aby bylo možné ji využít.

Zdaleka ne všechna voda je v období nedostatku využitelná pro zásobování obyvatelstva pitnou, popřípadě užitkovou vodou. Krizové epizody nelze řešit vodními zásobami z produkčních rybníků, mělkých odstavených ramen nebo mokřadů.

V dubnu 2018 byly na základě rozhodnutí vlády zastaveny přípravné práce na budování nové vodní nádrže Pěčín v Orlických horách. Důvodem byla neprokázaná aktuální potřeba, výrazné nesouhlasy obecních zastupitelů, aktivistů, části občanů, medií a zejména nepodpora vodního díla zastupiteli Královéhradeckého kraje.

Hned následující měsíce naznačily, že uložení ideje VD Pěčín „k ledu“ nebylo příliš prozíravé. S nástupem mimořádně teplého jara a léta byl velmi brzo pozorován úbytek povrchových i podzemních vod. Mnohé obce v podhůří Orlických hor se začaly potýkat s nedostatkem pitné vody, který se projevoval jak v soukromých studních, tak ve zdrojích pro obecní vodovody.

Řešením by mohlo být budování veřejných vodovodů a jejich napojování na větší vodárenské soustavy, které jsou vůči výkyvům odolnější. Úkolem nás vodohospodářů je zajistit pro vodárenské soustavy dostatek surové vody.

V současné době je potřeba zajišťována ze stávajících zdrojů, je však pravděpodobné, že jejich vydatnost bude klesat a zároveň budou stoupat požadavky na množství i jakost vody.

Očekáváme-li, že v polovině tohoto století stávající zdroje vody nebudou stačit, je nejvyšší čas začít hledat nové. Příprava a vybudování vodního díla je zdlouhavý proces, zkušenosti nám ukazují, že za současného stavu legislativy je to úkolem na několik desetiletí.

Správu vodních toků i nádrží jsme převzali od svých předchůdců a měli bychom ji nejen udržovat, ale i rozvíjet. Od řádného hospodáře se očekává, že bude hospodařit prozíravě a vytvářet rezervy pro své následovníky, stejně jako dobře hospodařící rodiče vytváří dobrou startovní pozici pro své děti.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO