1/2024

Podnikatel nakládal s tisíci tunami odpadů bez evidence a v zařízení, které k tomu nebylo určeno. Dostal pokutu 250 tisíc korun

| zdroj: Česká inspekce životního prostředí0

Podnikatel nakládal s tisíci tunami odpadů bez evidence a v zařízení, které k tomu nebylo určeno.

Zjistili, že se na těchto pozemcích nachází velké množství různých druhů odpadů, směsné stavební a demoliční odpady, pneumatiky, dřevěný a plastový odpad, železné a barevné kovy, kabely, elektrozařízení, znečištěné elektromotory a převodovky, znečištěné textilie a rukavice, eternit, oleje, obaly znečištěné nebezpečnými látkami aj. 

„Tyto odpady byly zjištěny na ploše cca 30 tisíc m2, v různé mocnosti, některé roztříděné v neoznačených železných nádobách, některé ležely volně na vodohospodářsky nezabezpečené ploše. Docházelo zde také k nepovolené demontáži technologického zařízení. Otakar Kurucz, který měl tyto pozemky pronajaty, nepředložil inspektorům žádné doklady související s nakládáním s odpady a ani nevedl jejich průběžnou evidenci,“ řekla Danuše Hráská, vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP Liberec.

Přitěžujícími okolnostmi při stanovení výše pokuty bylo velké množství odpadů (stovky až tisíce tun), se kterým bylo vytýkaným způsobem neoprávněně nakládáno a o kterém nevedl podnikatel žádnou evidenci. Dále také skutečnost, že obviněný s inspekcí nespolupracoval. Jeho jednáním bylo ohroženo životní prostředí, protože z některých volně ložených a nezabezpečených odpadů došlo k úniku nebezpečných látek volně do prostředí.

Vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi je důležitým dokladem, ze kterého získávají příslušné úřady přehled nejen o druzích a množství odpadů a nakládání s nimi, ale i o původci odpadů. Na základě těchto údajů pak zpracovává a vede souhrnnou evidenci Ministerstvo životního prostředí ČR.

V průběhu šetření byla podnikateli uložena ještě pokuta 20 tisíc korun za neposkytnutí potřebné součinnosti při kontrole. 

Podnikatel se proti pokutě odvolal, ale až po termínu, který stanovuje zákon. Odvolací orgán odvolání zamítl a sankce nabyla 2. srpna právní moci.
V souvislosti s tímto případem byly uloženy další pokuty v celkové výši 190 tisíc korun, a to vlastníku pozemků spolku Asociace autorizovaných dealerů BMW v ČR, z. s.  za nesoučinnost při kontrole (20 tisíc korun) a dvě pokuty ve výši 50 a 120 tisíc korun také za neposkytnutí součinnosti při kontrole dalšímu podnájemci pozemků společnosti Demo Solution Group s.r.o. (dříve také Demokov OK s.r.o.).
Zdroj fotografie: ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP